Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

10. 1. 202213:58

Veřejná konzultace k metodice participace NNO

Dneškem se veřejnosti otevírá možnost podílet se na tvorbě metodiky participace určené pro státní správu. Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dnes zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu dokumentu s názvem „Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy: Jak spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi při tvorbě politik státní správy?“ (dále „Metodika“). Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 31. ledna 2022.

Význam Metodiky

Zpracování Metodiky je jedním z opatření Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, která byla vládou ČR schválena dne 12. července 2021 a která je rámcovým dokumentem pro oblast nestátních neziskových organizací (dále „NNO“). 

Hlavním cílem Metodiky je přispět k efektivnímu využívání participativních procesů v rámci fungování poradních a pracovních orgánů ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů a při vytváření veřejných politik, strategických materiálů, legislativních a dalších nelegislativních materiálů jednotlivými ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady. Neméně důležitým cílem Metodiky je přispět k vytvoření participativních procesů, které budou maximálně otevřené, budou mít jasně a transparentně nastavená pravidla a budou poskytovat prostor pro co nejširší participaci NNO, kterých se projednávaná témata týkají nebo ke kterým mají co říci a které by jinak přizvány být nemusely.

Proces tvorby Metodiky

Na přípravě Metodiky se podílela Pracovní skupina pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech v čele se zástupcem Ministerstva spravedlnosti a zástupcem neziskového sektoru. 

Cíl veřejné konzultace

Cílem konzultace je získat k návrhu Metodiky zpětnou vazbu od odborné i širší veřejnosti, aby bylo možné text doplnit či upravit.  

V případě zájmu o připomínkování si návrh Metodiky prosím nejprve stáhněte z těchto webových stránek. Připomínky lze poté uvádět prostřednictvím níže uvedeného formuláře, a to v požadovaném formátu (které místo v Metodice připomínkujete; proč je místo nevhodně formulované/nedostatečné; jaké navrhujete konkrétní znění/doplnění). Ve formuláři je určena vždy jedna sekce pro jeden podnět. Formulář je přednastaven na 7 podnětů.  Při menším počtu podnětů lze využít sekcí méně, nicméně dalšími sekcemi je nutné se proklikat k závěrečnému tlačítku pro odeslání. V případě více podnětů je nutno vyplnit dotazníků více. Aby byly připomínky maximálně využity, měly by obsahovat ideálně pouze konkrétní návrhy na věcnou změnu textace, nikoliv abstraktní komentáře a úvahy nebo gramatické úpravy.

V rámci vypořádání veřejné konzultace budou vyhodnoceny a dle možností zohledněny všechny relevantní věcné připomínky. Na odpovědi/připomínky nesouvisejícími s účelem konzultace nebude při vyhodnocení brán zřetel. Vypořádání připomínek bude následně zveřejněno.

Do veřejné konzultace se můžete do 31. ledna 2022 (včetně) zapojit vyplněním následujícího formuláře ve formátu:

 

Děkujeme.
Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace