strategie Evropa 2020

25. 1. 202218:37

Strategie Evropa 2020

Strategie Evropa 2020 představovala zastřešující hospodářskou strategii Evropské unie pro období 2010 až 2020. Nahrazovala (v té době končící) Lisabonskou strategii.

Lisabonská strategie reagovala na výzvy spojené s globalizačními procesy a současně se zaměřovala na zvýšení konkurenceschopnosti EU na světových trzích. Strategie Evropa 2020 navazovala na cíle Lisabonské strategie mj. v oblastech zvýšení ekonomického růstu, vyšší míry zaměstnanosti či rozvoje v oblastech vzdělání a inovací v EU. Současně však reflektovala dopady tzv. Velké recese, celosvětového ekonomického poklesu, ke kterému došlo po roce 2007.

Strategie Evropa 2020 usilovala o zajištění udržitelného hospodářského růstu a podpory sociálního i územního začleňování v členských státech EU. Strategie stanovovala 5 hlavních evropských cílů, schválených Evropskou radou dne 17. června 2010:

V rámci strategie Evropa 2020 si členské státy, ve spolupráci s Evropskou komisí, vytyčily své národní cíle s ohledem na hospodářská a sociální specifika příslušného státu. Na základě výstupů z jednání s představiteli tripartity tak vláda ČR schválila dne 7. června 2010 některé národní cíle a podcíle strategie Evropa 2020. Tyto cíle byly následně rozšířeny o národní cíl v oblasti sociálního začleňování a snížení chudoby dne 1. září 2010. Konečná podoba národních cílů byla následující:

I. Zaměstnanost

II. Chudoba a sociální vyloučení

III. Vzdělávání

IV. Výzkum, vývoj a inovace

V. Klimaticko-energetická politika

Plnění cílů Evropa 2020 v ČR

ČR byla v plnění národních cílů strategie Evropa 2020 celkově úspěšná. Většinu národních cílů se podařilo naplnit, v některých případech i výrazně dříve před rokem 2020, či s relativně velkou rezervou. Například v oblasti zaměstnanosti tak byly všechny cíle strategie dosaženy nejpozději v 1. čtvrtletí roku 2017. V každoročně schvalovaném Národním programu reforem (NPR) byl prezentován pokrok v plnění příslušných národních cílů strategie. Projednávání NPR a Zprávy o realizaci NPR (včetně naplňování cílů strategie Evropa 2020) se rovněž pravidelně zúčastnili zástupci tripartity. Podrobnější informace k naplňování cílů strategie jsou dostupné v analytickém vyhodnocení, vypracovaném Úřadu vlády ve spolupráci s příslušnými ministerstvy.