Aktuálně

30. 3. 202214:57

Výsledky jednání vlády 30. března 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů  a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1226/21
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh poslanců Karla Havlíčka, Aleny Schillerové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 153)
čj. 302/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Richarda Brabce, Kláry Dostálové, Jany Pastuchové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)
čj. 303/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Aleny Schillerové, Richarda Brabce, Pavla Růžičky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 158)
čj. 304/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Věry Adámkové, Vlastimila Válka, Toma Philippa, Miloslava Janulíka, Kamala Farhana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 162)
čj. 305/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vládyVýsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 7/22 o návrhu skupiny poslanců na zrušení některých částí zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2022 Sb. a zákona č. 39/2022 Sb. (pandemický zákon)
čj. 289/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh usnesení vlády k bezpečnostnímu zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie – zajišťování bezpečnosti chráněných objektů a prostor
čj. 277/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Záměr ČR přistoupit k Úmluvě o založení Evropského univerzitního institutu
čj. 236/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

14. Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině
čj. 326/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 1. dubna 2022
čj. 327/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

Výsledek jednání vlády: staženo.

17. Krizové opatření
čj. 339/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh dalšího postupu ve věci prováděcího rozhodnutí Evropské komise o pozastavení části průběžných plateb z Evropského fondu pro regionální rozvoj na operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 333/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu na území České republiky
čj. 341/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čj. 342/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Stav implementace Národního plánu obnovy
čj. 330/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

22. Změna majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
čj. 334/22
Předkládají: ministr zemědělství a ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony za účelem zmírnění dopadů nárůstu cen pohonných hmot a energií
čj. 344/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

24. Příprava sankčních opatření vlády ČR v reakci na ruskou a běloruskou agresi na Ukrajině
čj. 345/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

25. Dodatečné výdaje v oblasti regionálního školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 346/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

26. Návrh usnesení vlády ke stavu provedení zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
čj. 347/22
Předkládá: Úřad vlády České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 4. 2022
čj. 313/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu podpory investic za rok 2021
čj. 300/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o letecké dopravě
čj. 284/22
Předkládají: ministři dopravy a  zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o účasti náměstka ministra zahraničních věcí na pracovní večeři hlav států a vlád zemí zapojených do aktivit v Sahelu, konané ve Francii ve dnech 16. a 17. února 2022
čj. 299/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2022
čj. 314/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí Bukurešťského formátu (B9) v Bratislavě dne 31. března 2022
čj. 325/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Změny ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
čj. 318/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva vládě České republiky o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 – zpráva za 4. čtvrtletí 2021 a závěrečná zpráva o vyhodnocení projektu za rok 2021
čj. 291/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

2. Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 a celkově od počátku privatizace)
čj. 290/22
Předkládá: ministr financí

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (71)
čj. 286/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Pořízení softwarově definovaného DC a obnova systémových prostředků DC
čj. 294/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací resortu MPSV
čj. 312/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 280/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého telekomunikačního úřadu

7. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Podpoře a rozvoji systému EVC2 v letech 2022–2025
čj. 288/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít Smlouvu o Podpoře a rozvoji systému ePasy v letech 2022–2024
čj. 285/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Informace o záměru uzavřít na základě vertikální spolupráce Rámcovou smlouvu o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje informačních systémů EKIS MV a ISoSS
čj. 320/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra