Národní strategie a akční plány

6. 4. 202220:00

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021, schválená Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 22. března 2022 a dne 6. dubna 2022 předložená vládě ČR.

Akční plán 2019–2021 se zaměřoval na oblast užívání návykových látek (alkoholu, tabáku a nelegálních drog), hraní hazardních her a další nelátkové závislosti. Nově se zaměřoval také na problematiku léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek, problematiku konopí a kanabinoidů a nadužívání internetu a nových technologií. Výsledky hodnocení ukazují, že sloučení akčních plánů v oblasti závislostí je považováno za pozitivní krok v rámci integrace politiky v oblasti závislostí.

Za koordinaci hodnocení akčního plánu zodpovídal sekretariát RVKPP. Akční plán obsahoval 272 aktivit rozložených ve 4 prioritních oblastech, z nichž 2 se podařilo částečně naplnit. Celkově se podařilo splnit 34,6 % (94 aktivit) všech aktivit akčního plánu, částečně bylo splněno 33,5 % (91 aktivit), nesplněných bylo 32,0 % (87 aktivit). Do období platnosti Akčního plánu 2019–2021 velkou měrou zasáhla pandemie COVID-19 a tím bylo významně ovlivněno plnění řady aktivit. K nesplněným či částečně splněným aktivitám patří spíše aktivity systémovějšího a komplexnějšího charakteru a aktivity, na jejichž realizaci bylo potřeba vyčlenění dodatečných finančních prostředků či personálních zdrojů.

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021 obsahující podrobný přehled plnění prioritních oblastí a jednotlivých aktivit, včetně informací o průběhu realizace aktivit je uveden v připojeném dokumentu.

Podněty vyplývající ze Souhrnné zprávy o plnění Akčního plánu 2019–2021 budou zohledněny při tvorbě navazujících strategických dokumentů integrované politiky v oblasti závislostí, zejména akčního pánu na období 2022–2024.

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021 byla schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 22. března 2022 (jednání formou per rollam); na program jednání vlády dne 6. dubna 2022 byla zařazena pod číslem 348/22.