Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

23. 5. 202215:20

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí („Rada“, "RVKPP") je zřízena v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně dalších zákonů. Je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti integrované protidrogové politiky, resp. politiky v oblasti závislostí.

Integrovanou protidrogovou politikou (“politika v oblasti závislostí“) se rozumí politika obsahující oblast legálních i nelegálních návykových látek, patologického hráčství či nadužívání moderních technologií a je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. 

Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením č. 275 ze dne 26. května 1993 jako Meziresortní protidrogová komise; usnesením vlády ze dne 15. října 2001 č. 1057 byla transformována na Radu vlády České republiky – Meziresortní protidrogovou komisi a usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 643 byl změněn název na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Dne 18. května 2022 nabyl účinnosti Statut Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválený vládou usnesením č. 412.

Podrobnosti o působnosti Rady, jejím složení a o administrativní a organizační podpoře činnosti Rady jsou uvedeny ve Statutu. Aktuální složení Rady najdete pod záložkou Členky a členové.

Základními koncepčními dokumenty v oblasti závislostí jsou Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním a na ni navazující akční plány. 

Informace o situaci v oblasti závislostí jsou uvedeny v Souhrnné zprávě o závislostech v České republice a v tematických zprávách k jednotlivým oblastem; podrobný přehled o činnosti Rady a jejího sekretariátu v předchozích letech najdete ve výročních zprávách o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - viz záložku Výroční zprávy a další publikace.

Další informace najdete pod jednotlivými záložkami na této stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a rovněž na stránkách drogy-info.cz.   Historický kontext je podrobněji uveden v letáku Česká protidrogová politika a její koordinace – politika závislostí založená na důkazech.