Aktuálně

27. 6. 202217:56

26. Týden v EU (27. června – 4. července 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika) dne 27. června 2022 v Lucemburku

Hlavním tématem jednání bude přijetí obecného přístupu k revizi směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie a směrnici o energetické účinnosti z balíčku „Fit for 55“. Dále bude FR PRES informovat o postupu při vyjednávání revize směrnice o energetickém značení budov, úniku metanu v energetice a revize směrnice a nařízení o pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem. Dále budou projednány dopady ruské invaze na Ukrajinu na energetický systém EU. Na závěr ČR představí priority svého předsednictví.

Zasedání Rady pro životní prostřední dne 28. června 2022 v Lucemburku

Hlavním tématem jednání bude přijetí obecného přístupu k návrhům, které jsou součástí balíčku „Fit for 55“ a které se týkají trhu s emisními povolenkami, propadů uhlíku, sdílení úsilí mezi členskými státy, norem emisí CO2 pro osobní automobily a dodávky a sociálního klimatického fondu. Dále se bude usilovat o dosažení obecného přístupu k návrhu na minimalizaci rizika odlesňování a znehodnocování lesů v souvislosti s výrobky uváděnými na trh EU a FR PRES předloží zprávu o pokroku dosaženém v jednáních o návrhu týkajícím se přepravy odpadů. Na závěr ČR představí priority svého předsednictví.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 29. června

Na programu CRP I bude analýza finálního komprosminího textu k návrhu nařízení k vážným přeshraničním zdravotním hrozbám, k návrhu nařízení o persistentních organických znečišťujících látkách (POPs), k návrhu směrnice o zveřejňování informací o udržitelnosti (CSRD) a k návrhu směrnice o dodávání rádiových zařízení na trh (jednotná nabíječka). Příprava neformálního trialogu proběhne k návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích a k návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. CRP I dále schválí mandát pro jednání s EP v případě návrhu nařízení, kterým se zavádí program unie pro bezpečnou konektivitu pro období 2023-2027 a bude stanovena předběžná agenda Rady pro zemědělství a rybářství dne 18. července 2022 v Bruselu.

Coreper II dne 29. června

Na CRP II proběhne výměna názorů k iniciativě Global Gateway, ke strategickým prioritám nástroje NDICI-Europe ve světě a k provádění sankcí proti Rusku. Komise představí návrh na aktualizaci politiky soudržnosti: flexibilní pomoc územím (FAST-CARE) k řešení důsledků ruské agrese proti Ukrajině, proběhne příprava trialogu k nařízení o regulaci trhů kryptoaktiv (MiCA) a k revizi nařízení o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a určitých kryptoaktiv. CRP II bude dále představen mandát pro jednání s EP k Jednotnému evropskému přístupovému bodu (ESAP) a k pravidlům pro liberalizaci víz pro Kuvajt a Katar. Co se týše uplynulých zasedání Rad, proběhne follow-up ze zasedání Rady pro  zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 12. až 17. června v Ženevě, ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 17. června v Lucemburku, ze zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. června v Lucemburku, ze zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. června v Lucemburku, ze zasedání Evropské rady ve dnech 23. až 24. června 2022 v Bruselu a ze souvisejícího setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu dne 23. června 2022 rovněž v Bruselu. Schválena bude změna čl. 12, odst. 1 Jednacího řádu Rady, pokud jde o rozhodnutí CRP použít písemný postup a také rozhodnutí Rady o rozšíření čl. 83, odst. 1 SFEU o porušování omezujících opatření Unie. Informace o výsledcích trialogu budou CRP II představeny v případě elektronických důkazů a v případě směrnice o odolnosti kritických subjektů. Vodítka pro další práci poskytne CRP II pro bezvízový program s USA: Partnerství pro zvýšenou bezpečnost hranic (PRSF), prodiskutuje aktuální stav Operačního mechanismu pro koordinaci akcí pro vnější rozměr migrace (MOCADEM) a představí agendu zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. července 2022 v Bruselu. Na okraj jednání proběhne Konference zástupců vlád členských zemí (přijetí rozhodnutí zástupců vlád členských zemí o jmenování soudců Tribunálu a schválení zápisů z Konferencí zástupců vlád členských zemí ze dne 21. prosince 2021 a 27. dubna 2022) a také zasedání smíšeného výboru (orientační debata k pravidlům pro liberalizaci víz pro Kuvajt a Katar a vodítka pro další práci pro bezvízový program s USA: Partnerství pro zvýšenou bezpečnost hranic (PRSF)).

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 27. června – 1. července

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. Nad rámec výborů se v Bruselu sejdou také politické skupiny, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 4. – 7. 7. K hlavním bodům červencového pléna patří představení priorit CZ PRES nebo debaty a hlasování o taxonomii, o aktech o digitálních trzích a digitálních službách.

Hlavní body agendy výborů:

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 29. června

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná Zprávu o strategickém výhledu na rok 2022.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 29. června

Senátoři na středeční schůzi vyslechnou informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 23. - 24. června 2022 v Bruselu.