Aktuálně

15. 7. 20228:03

ČR podepsala s EK provozní ujednání pro implementaci NPO

Dne 10. června 2022 byla v kontextu implementace Národního plánu obnovy (NPO) podepsána mezi ČR a Evropskou komisí (EK) tzv. provozní ujednání (Operational Arrangements). Provozní ujednání specifikují jednotlivé milníky a cíle NPO, upřesňují harmonogram jejich monitorování a  doplňují bližší informace k jejich řádnému plnění. Podpis provozních ujednání tak představuje významný milník v procesu implementace NPO.

NPO, schválený Radou EU v září loňského roku umožňuje ČR čerpat finanční podporu ve výši přibližně 180 mld. Kč ve formě grantů a půjček z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF vznikl v reakci na hospodářské a sociální dopady pandemie COVID-19. NPO je strategický dokument, který obsahuje priority vlády ČR a popisuje jednotlivé reformy a investice podporované RRF i jejich celkový makroekonomický kontext. Jeho jednotlivé komponenty, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 a přispět ke splnění reformních a investičních požadavků. NPO rovněž přispívá k účinnému řešení výzev identifikovaných v doporučeních Rady EU pro Českou republiku z let 2019 a 2020 v rámci tzv. evropského semestru.

Obecným cílem RRF je podpora soudržnosti EU prostřednictvím: zlepšování odolnosti i potenciálu růstu členských států, zmírňování dopadů krize či přispívání k provádění Evropského pilíře sociálních práv. RRF poskytuje možnost členským státům souběžně realizovat nezbytná aktuální opatření související s hospodářskou a sociální obnovou EU společně s dlouhodobými cíli, zejména v oblastech zelené a digitální transformace. To má přispět k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci, obnově a podpoře udržitelného růstu, integraci ekonomik členských států a přispění ke strategické autonomii EU souběžně s otevřeností ekonomiky a k vytváření evropské přidané hodnoty.

Podpis provozních ujednání je důležitý pro podání první žádosti o platbu z RRF, ke které má dojít začátkem letošního podzimu. Představuje tak jeden z nezbytných kroků vedoucích k úspěšnému čerpání prostředků z tohoto nástroje, realizaci potřebných reforem a investic souvisejících s procesem hospodářské a sociální obnovy ČR a posílení její odolnosti v reakci na současné i budoucí výzvy.