Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

27. 9. 202215:43

Informace týkající se zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů projednaných vládou ČR

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 5. září 2022 Vaši žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí „materiálu čj. 119/22 - Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów v Polské republice na území České republiky“.

V reakci na Vaši žádost si Vám v přílohách této odpovědi dovoluji zaslat Vámi požadovaný materiál.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

 

Příloha

Příloha č. 1 – návrh usnesení

Příloha č. 2 – předkládací zpráva

Příloha č. 3 – další příloha materiálu