Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

21. 12. 202213:47

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 9. prosince 2022 Vaše elektronické podání s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

• „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů

• Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele“

a to ve Vámi požadovaném formátu.

Srovnávací tabulky jsou v souladu s Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, v platném znění, zpracovávány odpovědným gestorem. Úřad vlády České republiky má v případě směrnice (EU) 2019/713 od odpovědného gestora k dispozici srovnávací tabulku, která je zaslána v příloze.

S pozdravem

 

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

íloha

Přílohy č. 1 až 5 – Srovnávací tabulky