Zápisy ze schůzí

17. 8. 200711:47

20. května 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 20. května 2003
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Hosté: P. Pelcl - Centrum pro Komunitní práci
M. Vránová - Grantis
PhDr. J. Šťastná – Nadace OSF Praha
PhDr. A. Brabcová - Nadace OSF Praha
PhDr. I. Šolcová – Ministerstvo práce a sociálních věcí
D. Stulík - Nadace rozvoje občanské společnosti

Přítomno bylo 13 členů Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen „Výbor“) z 24 členů. Schůzi Výboru vedl RNDr. M. Kundrata, předseda Výboru.


Program schůze:
 1. Kontrola závěru ze schůze Výboru dne 11. března 2003.
 2. Aktuální informace o stavu vybraných operačních programů a dalších procesů souvisejících se vstupem ČR do EU.
 3. Informace o jednání pracovní skupiny Výboru s Ing. J. Gregorem, ředitelem odboru Národního fondu Ministerstva financí.
 4. Informace o stavu přípravy návrhu materiálu pro jednání vlády podle usnesení č. 17/2003 „Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU“
 5. Informace o programu Nadace Open Society Fund Praha k přípravě vybraných NNO pro zpracování projektů pro strukturální fondy
 6. Různé

AD 1

Kontrola závěru ze schůze Výboru dne 11. března 2003
 1. Byla ustavena pracovní skupina k přípravě materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU" pro jednání vlády, která se sejde na svém prvním jednání dne 4. dubna 2003. Do 20. března 2003 dodají členové Výboru, zastupující NNO, seznam nejvýše pěti největších problémů NNO, týkajících se budoucího využívání strukturálních fondů. Tento podklad využije pracovní skupina při svém prvním jednání.
Splněno.

 1. Sekretariát RNNO požádá MPSV a Mze o programové dodatky k příslušným OP.
Splněno. Sekretariát zašle zájemcům.

 1. Sekretariát RNNO požádá prostřednictvím členky Výboru Mgr. P. Kalousové (ředitelky Fóra dárců) nadace, které mají grantové programy týkající se EU, aby do svých hodnotitelských orgánů přizvali zástupce institucí a ministerstev, které se zabývají grantováním stejných aktivit z veřejných rozpočtů.
Splněno.

 1. Sekretariát RNNO zařadí do plánu práce Výboru:
Splněno. Informace o Národním fóru konventu budou zařazeny na příští schůzi Výboru.

 1. D. Stulík z NROS připraví přehled způsobů kofinancování projektů NNO v zemích EU.
Splněno částečně. D. Stulík zaslal různé dílčí materiály, související s daným tématem, ale kompletní materiál dosud sekretariát ani členové Výboru neobdrželi.

AD 2

Aktuální informace o stavu vybraných operačních programů a dalších procesů souvisejících se vstupem ČR do EU
Mgr. J. Kinský uvedl, že do poloviny dubna letošního roku na byly Evropské komisi (EK) předloženy k negociacím všechny operační programy i Národní rozvojový plán (NRP). Sdělil, že EK se staví zdrženlivě k tomu, že OP Rozvoj lidských zdrojů (RLZ) obsahuje globální grant, implementovaný nestátní neziskovou organizací. Nejvíce výhrad má EK k OP Infrastruktura, k OP RLZ má méně závažné připomínky a ostatní OP jsou podle EK v podstatně v pořádku. Jednání k NRP začnou 19. června 2003, k 1. červenci budou zahájena jednání k ostatním OP. Koncem letošního roku by mělo být jasné, jak bude celkový systém OP vypadat. Ing. M. Fantyš informoval členy Výboru o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ). Všechny potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách MZe (. V opatřeních OP RVMZ je obsažena i iniciativa LEADER, neboť v programovacím období 2004 – 2006 budou u nás implementovány pouze iniciativy INTERREG a EQUAL. Na dotaz P. Pelcla, zda je Ministerstvo zemědělství připraveno podporovat rozvoj venkova více, než jak se píše v OP RVMF, odpověděl Mgr. J. Kinský, že OP byl nedávno předložen Evropské komisi a že by v současné době nepůsobilo dobrým dojmem, kdyby česká strana navrhovala jakékoliv změny v OP. Podle jeho informací ale bude stejně DG Regio požadovat zvýšenou podporu rozvoje venkova. Dále uvedl, že MMR připravuje formulář předběžného zájmu pro potenciální konečné příjemce pomoci ze SF. Do konce července tohoto roku by měly vzniknout databáze získaných údajů. P. Pelcl na závěr projednávání tohoto bodu uvedl, že jednal s regionálními pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se zabývají zpracováním operačních manuálů k operačním programům. Podle P. Pelcla mají tito zpracovatelé zájem na spolupráci s NNO.
Závěr:

AD 3
Informace o jednání pracovní skupiny Výboru s Ing. J. Gregorem, ředitelem odboru Národního fondu Ministerstva financí
RNDr. M. Kundrata informoval přítomné o jednání pracovní skupiny Výboru s Ing. J. Gregorem, ředitelem odboru Národního fondu Ministerstva financí. Z výsledků této schůzky vyplynulo, že MF v žádném případě nepočítá se zálohovými platbami na projekty NNO pro strukturální fondy. Důvodem je podle Ing. J. Gregora riziko zneužití finančních prostředků EU. Projekty budou moci být kofinancovány bankovními úvěry, přičemž úroky z těchto úvěrů budou platit jednotlivé resorty ze své rozpočtové kapitoly. Bude ovšem záležet na jednotlivých řídicích orgánech, zda této možnosti využijí. Zálohové platby budou možné pouze do výše kofinancování. Teoreticky bude je možné využívat pomoc ze strukturálních fondů už od 1. ledna 2004, tedy ještě před vstupem ČR do EU, ovšem za podmínky, že do té doby EK příslušný OP schválí a jeho řídicí orgán zahájí včasnou informační kampaň. V diskusi k této zprávě vystoupila PhDr. I. Šolcová s připomínkou, že další podmínkou pro využívání pomoci ještě před vstupem ČR do EU je provedení auditu implementačních struktur. P. Pelcl uvedl, že zálohové platby do výše kofinancování bude možné pouze u resortů, které tohoto nástroje budou chtít využít, a to je v současné době pouze MPSV a MZe. Např. MMR o tom zatím vůbec neuvažuje. PhDr. I. Šolcová dále informovala přítomné, že EK od února 2003 přestala zálohové platby uznávat za zúčtovatelné výdaje, potřebné pro poskytování dalších plateb ze strukturálních fondů. Dále uvedla, že řídicí orgány jsou povinny do konce května předložit vládě návrh metodiky na kofinancování. Požádala členy Výboru o podklady k dalšímu jednání s ostatními resorty o metodice kofinancování, které zachytí specifika NNO, která jim do značné míry ztěžují přístup ke strukturálním fondům za stávajícího stavu. Hrozí nebezpečí, že stávající systém bude pro předkladatele projektů natolik náročný a nákladný, že projektů bude předloženo minimum.
Závěr:

AD 4
Informace o stavu přípravy návrhu materiálu pro jednání vlády podle usnesení č. 17/2003 „Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU“
RNDr. M. Kundrata poděkoval P. Pelclovi za zpracování analýzy „Strukturální fondy EU a neziskové organizace v ČR“ a uvedl, že je potřeba zajistit odměnu pro jejího zpracovatele. JUDr. H. Frištenská seznámila členy Výboru s návrhem struktury materiálu pro jednání vlády "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů EU a analýza jejich dosavadní účasti na procesu integrace ČR do EU", který má být podle usnesení vlády č. 17/2003 předložen do konce září 2003. Bude se skládat z podkladů spolupracujících resortů, které sekretariát osloví dopisem podle návrhu J. Čtvrtníka, z výše zmíněné analýzy P. Pelcla, a jako příloha bude přiložena zkrácená analýza, zpracovaná firmou Gabal Analysis & Consulting s názvem "Analýza spolupráce NNO a veřejné správy na tvorbě krajských rozvojových dokumentů, případně dalších dokumentů relevantních pro EU". V připravovaném usnesení by měl být formulován návrh určitých implementačních principů ve vztahu k NNO. P Pelcl upozornil na to, že některé resorty již operační manuály k implementaci strukturálních fondů připravují. PhDr. I. Šolcová uvedla, že podle harmonogramu prací by měly být operační manuály hotové do konce srpna 2003, ale že je velmi pravděpodobné, že se budou dále upravovat. Dále se členové Výboru věnovali diskusi nad materiálem P. Pelcla „Strukturální fondy EU a neziskové organizace v ČR“. JUDr. H. Frištenská upozornila na nesprávné statistiky četnosti NNO v ČR a doporučila, aby byly opraveny podle posledních údajů od ČSÚ, které má sekretariát Rady k dispozici. RNDr. M. Kundrata měl připomínku k 3 % zaměstnanosti v neziskovém sektoru; je to nadhodnocené číslo. Pokud se týká závěrů materiláu, kde jsou uvedeny návrhy řešení, JUDr. H. Frištenská uvedla, že jde v podstatě o soubor úkolů, které by měl zayxhtiti návrh usnesení. Ing. M. Černá konstatovala, že návrh na zřízení národního fondu pro kofinancování projektů NNO by musel být zpracován mnohem podrobněji. JUDr. H. Frištenská zdůraznila, že by bylo zapotřebí přijetí nového zákona o zřízení a činnosti národního fondu. Podle PhDr. J. Hendrichové odpovídá za kofinancování řídicí orgán příslušného operačního programu. Dále upozornila, že jednotlivé resorty budou mít k dispozici finanční prostředky na kofinancování projektů, ovšem pro všechny subjekty, nejen pro NNO. Ing. M. Fantyš uvedl, že MZe má již vyhrazené prostředky na kofinancování projektů. Ale ani u HRDP, ani u OP RVMZ neuvažují o zálohových platbách. Stejně jako SAPARD je i OP RVMZ spíše pro kapitálově silnější subjekty. H. Vlčková navrhla použít k zálohovým platbám již existující státní fondy. PhDr. J. Hendrichová upozornila, že všechny státní fondy fungují na základě vlastního zákona a že by bylo nutné tyto zákony prozkoumat, zda by to vůbec bylo možné.
Závěr:

AD 5
Informace o programu Nadace Open Society Fund Praha k přípravě vybraných NNO pro zpracování projektů pro strukturální fondy
PhDr. J. Štastná a PhDr. A. Brabcová seznámily přítomné s programem Nadace OSF Praha s názvem „Neziskové organizace na cestě do Evropské unie“, jehož cílem je poskytnout vybraným organizacím, jež jsou nositeli modelových projektů komunitního nebo mikroregionálního charakteru, všestrannou pomoc tak, aby se mohly ucházet se svými projekty o finanční prostředky strukturálních fondů EU. Důraz je při této asistenci kladen na funkční partnerství s významnými subjekty, které v regionu působí. Program je určen jednak nestátním neziskovým organizacím komunitního a regionálního typu a jednak příspěvkovým organizacím typu muzeí a galerií, knihoven a informačních center regionálního typu.
Závěr:


AD 6
Různé
D. Stulík informoval členy Výboru o publikaci „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“, která právě vychází. Publikace je k dispozici v Nadaci pro rozvoj občanské společnosti. Dále informoval o Evropském hospodářském a sociálním výboru. V současné době má ČR jmenovat 22 svých zástupců do tohoto výboru. Pokud by NNO chtěly mít své zástupce v tomto orgánu, měly by urychleně začít jednat s Radou pro hospodářskou a sociální soudržnost, která nominace členů za českou stranu připravuje.
Závěr:Příští schůze Výboru se uskuteční 28. srpna 2003 od 10:00 hod.RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda Výboru