Rada vlády pro rovnost žen a mužů

29. 7. 20089:02

Souhrnné zprávy o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů 1998 - 2010

       Národním akčním plánem pro prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže je programový dokument přijatý vládou v  roce 1998 pod názvem „Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže“. Opatření, která jsou resortům ukládána ke splnění, vláda každoročně hodnotí ve „Zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže“ a opatření aktualizuje.

 

Obsahem národního akčního plánu je: