Aktuálně

23. 1. 20099:46

EK přijala český program systému integrované správy hranic

„Česká republika posílí svou ostrahu hranic, což ji pomůže vyrovnat se s těmito výzvami jménem EU,“ řekl místopředseda Jacques Barrot.

Komise přijala v rámci Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 víceletý program pro Českou republiku, jehož částka dosahuje zhruba 21 milionů EUR, spolu s prvním ročním programem (na rok 2007).

Místopředseda Jacques Barrot, který je odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, přivítal schválení víceletého programu České republiky pro provádění Fondu pro vnější hranice. “Schválením tohoto víceletého programu Česká republika přispěje k vytváření společného systému integrované správy hranic. Zvýšením bezpečnosti na mezinárodních letištích a v konzulárních útvarech, získáním nového počítačového vybavení a zaškolením zaměstnanců Česká republika posílí svou ostrahu hranic, což ji pomůže vyrovnat se s těmito výzvami jménem EU.“

Česká republika se rozhodla provádět čtyři z pěti strategických priorit fondu:

1. další postupné vytváření společného systému integrované správy hranic;

2. podpora konzulárních útvarů členských států ve třetích zemích při vydávání víz a při boji proti nezákonnému přistěhovalectví;

3. zavedení počítačových systémů nutných pro provádění předpisů Společenství týkajících se vnějších hranic a víz (VIS a SIS);

4. uplatňování předpisů Společenství týkajících se vnějších hranic a víz, zejména Schengenského hraničního kodexu a Evropského kodexu o vízech.

Projekty financovanými v rámci ročního programu na rok 2007 v České republice jsou mimo jiné:

- zlepšení infrastruktury v konzulárních útvarech s cílem zvýšit bezpečnost ve vízových odděleních;

- nákup vybavení pro záznam biometrických prvků v konzulárních útvarech vyřizujících žádosti o víza;

- vypracování a provádění programů školení pro zaměstnance konzulátu vyřizující žádosti o víza podané státními příslušníky třetích zemí.

-----------------------------

Souvislosti:

Fond pro vnější hranice je jedním ze čtyř finančních nástrojů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, který podporuje spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, jež vyplývá ze zavedení integrované správy vnějších hranic a z provádění společných politik v oblasti azylu a přistěhovalectví. Třemi dalšími fondy jsou: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Evropský návratový fond a Evropský uprchlický fond.

Fond pro vnější hranice vytváří mechanismus finanční solidarity pro podporu zemí, jež ve prospěch Společenství nesou přetrvávající a těžkou finanční zátěž, která vyplývá z provádění společných norem týkajících se kontroly a ostrahy vnějších hranic a vízové politiky.

Celkový rozpočet tohoto fondu na období 2007 až 2013 je 1 820 milionů EUR, které jsou rozděleny takto:

Částka ve výši 1 543 milionů EUR určená na provádění opatření v rámci vnitrostátních programů byla rozdělena mezi členské státy na základě objektivních kritérií představujících finanční zátěž každého státu v souvislosti s kontrolou vnějších hranic a vízovou politikou.

Částka ve výši 109 milionů EUR (6%), kterou přímo spravuje Komise a přiděluje ji na opatření Společenství.

Částka ve výši 108 milionů EUR je určena na tranzitní režim prováděný Litvou.

Částka ve výši 60 miliónů EUR je určena pro zvláštní opatření na strategických místech na vnějších hranicích na základe analýz rizik prováděných agenturou FRONTEX.

Další informace o činnostech místopředsedy Barrota naleznete zde.