Aktuálně

25. 1. 200919:49

Poprvé jednal NERV. Uvažuje dva scénáře

Deset členů Národní ekonomické rady se v neděli odpoledne sešlo s ekonomickými ministry a jednali šest hodin.

Hlavním bodem společného jednání Národní ekonomické rady vlády a porady ekonomických ministrů byla diskuse o možnostech státních rozpočtů na roky 2009 až 2011. Rozpočty mají zajistit dostatečné zdroje k uskutečnění doporučených opatření. Všichni účastníci jednání se shodli, že k dosažení tohoto cíle je nutné dodržení rozpočtové disciplíny.

Dlouhé jednání bylo dáno nejen naléhavostí úkolu dané světovou ekonomickou krizí a jejími dopady na ČR, ale také tím, že NERV probírala 250 různých opatření. Jednání NERV spolu s ekonomickými ministry řídil předseda vlády Mirek Topolánek.

Výsledkem dnešního jednání jsou návrhy a doporučení sad opatření vůči vládě. Ta mají reagovat na jednotlivé scénáře aktuálního vývoje a předpovědí, jakkoliv se nyní jeví, že jako pravděpodobný bude muset být aplikován scénář krizový. Ten má být aktivován v případě, že růst české ekonomiky bude predikován pro rok 2009 pod 2% HDP.

Rada rozhodla, že bude pracovat se dvěma základními scénáři – ekonomika letos ještě poroste nebo je nutné počítat s poklesem výkonnosti našeho hospodářství.

Opatření byla též diskutována z pohledu jejich časových efektů, tzn. zda jde o opatření dočasná, krátkodobá, střednědobá či dlouhodobá, stejně jako z pohledu jejich časové aplikovatelnosti, tedy zda jsou legislativní nebo exekutivní, a zda jejich institucionální architektura je dostatečná či potřebuje nějakou inovaci.

„Vláda nechce předkládat soubor velmi populistických a nákladných opatření tak, jak jsme tomu svědky z některých opozičních lavic. Shodli jsme se, že na příjmové straně rozpočtu jsou prioritami našeho snažení zaměstnanost a posílení domácí poptávky, těmi nástroji bude nástroj zrychlených odpisů a chceme se zaměřit na usnadnění zaměstnávání pracovní síly, která poprvé nastupuje do pracovního procesu. Budeme hledat nástroj v odečitatelné položce ze základu sociálního pojištění,“ řekl ministr financí Miroslav Kalousek.

Podle slov ministra financí Miroslava Kalouska by stát měl především investovat do vědy a vzdělání, dále do krajské infrastruktury a do dopravní obslužnosti. "U věcí, které mohou mít dopad na státní rozpočet chceme udělat krátkodobá opatření a dopadové studie," uvedl mimo jiné Miroslav Kalousek.

„Rozhodli jsme se jít cestou spíše zlevňování české pracovní, protože 81 % českého HDP je tvořeno zahraniční poptávkou, nikoli tou českou. Spíše jsme diskutovali o tom, jak zlevnit český vývoz pro naše zahraniční partnery,“ řekl jeden ze členů NERV Tomáš Sedláček.

Základní smyslem společného jednání PEM a NERV byla analýza rizik a potenciálních dopadů světové finanční a hospodářské krize na Českou republiku, a diskuse o návrzích opatření, kroků a nástrojů, které by měly potenciální dopady světové krize na Českou republiku eliminovat a zmírňovat.

I přes poskytnutí krátkodobých stimulů ekonomiky nechce vláda upustit od dlouhodobých úkolů, jako jsou reformy zdravotního a penzijního systému.