Tiskové konference

30. 3. 200915:25

Tisková konference po jednání vlády 30. března 2009

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na tiskové konferenci po zasedání vlády a Bezpečnostní rady státu. Je tu se mnou předseda vlády pan Mirek Topolánek a ministr financí pan Miroslav Kalousek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dnešní tiskovka bude po zasedání vládního výboru EU, po zasedání vlády a také BRS. K evropské agendě, myslím, že není třeba dodat nic zvláštního, proběhlo několik ministeriál, velmi úspěšná na Hluboké. Informovali jsme se po několika velmi úspěšných uzavření dohadovacího řízení mezi ER a Evropským parlamentem, speciálně ve věci Solvance 2, ale také u některých dalších norem, které se řadu roků nedařilo uzavřít. Bavili jsme se samozřejmě o mandátu na G20, řešili jsme problém návštěvy prezidenta Obamy. Vládní agenda projednávala celou řadu technických norem. 1 z nich se týká zákona o ochraně veřejného zdraví, řeší problematiku související spíše s hygienickými předpisy a podobně. Byl schválen tento návrh zákona. Schválili jsme nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí. Velmi jsme přivítali nařízení vlády Petra Gandalovič, který po mnoha nařízeních, která spíše upravují čerpání dotací přinesl nařízení, které dereguluje a zjednodušuje provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozní licenci a přivítali jsme jeho snahu zjednodušit celé řízení¨.

Celá řada norem se týkala poslaneckých návrhů. Například otázka, kterou podávali poslanci Krajíček, Ježek a další, kterým se řešil zákon o zaměstnanosti, který mimo jiné změkčuje tvrdost například v případě dokládání o oddlužení a podobně. Doporučili jsme Poslanecké sněmovně souhlasit s touto novelou. Řešili jsme i návrh který řeší zápis nebo zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostech, který bohužel neprošel sněmovnou a po dohodě i s opozicí přicházíme s novelou, která řeší výši správních poplatků katastrálních, která řeší zápis, který se koná k okamžiku podání této žádosti včetně hodiny podání, novelizuje se formuláře a to i digitální a příjmy z těch správních poplatků půjdou právě na digitalizaci celé této správy. Doporučili jsme souhlasit. Vyjádřili jsme nesouhlas s návrhem, který předložili poslanci, které se týkají, možná k tomu řekne víc Ondřej Liška pedagogických pracovníků, které se týkají zákonů o vysokých školách a naopak jsme souhlasili s návrhem levicových poslanců na přejmenování vysoké školy Univerzity zemědělské a lesnické na Mendlovu univerzitu v Brně. Nesouhlasili jsme s návrhem na nesystémový vstup do již schválené záležitosti týkající se účasti policistů na společenských akcích, kde si myslíme, že právě ta úprava, dokládá to praxe, například fotbalových utkáních na Slávii, je tou, po které praxe volala, která umožňuje zvýšit odpovědnost pořadatelů těchto akcí, na druhé straně umožňuje zintenzivnit účast policie v případě, že je ta akce identifikována jako riziková. Schválili jsme také nebo spíše jsme se bavili o správní odpovědnosti právnických osob a ten materiál jsme předali k dalšímu projednávání a srovnání s mezinárodní praxí.

Jeden můj bod, který se týkal souhrnného vyhodnocení výsledků programu výzkumu a vývoje za rok 2007, konstatoval, že v tomto materiálu se odráží ještě stará praxe, že přestože výsledky výzkumu a vývoje nejsou viditelné v praxi, všechny programy byly úspěšně dokončeny a vyhodnoceny. Proto jsme velmi rádi, že Senátem prošel nový zákon o podpoře výzkumu a vývoje v minulém týdnu, který tu praxi významným způsobem ovlivní a který bude znamenat více než jenom formální plnění využívání státních dotací pro podporu výzkumu a vývoje.

Projednali jsme bod, který představí Ondřej Liška, který se týká odškodnění některých lidí z dob nástupu komunismu a další body, které vám představí pan ministr Kalousek.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády. Vítám dodatečně pana minstra školství Ondřeje Lišku a nyní má slovo ministr financí pan Miroslav kalousek.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jak víte, podařilo se českému předsednictví dosáhnout po mnohaleté diskusi v rámci EU dohody o sazbách DPH a já jsem dnes navrhl vládě reflexi této dohody, která říká, že ty země, které se pro to rozhodnou, mohou ze základních sazeb přeřadit do snížených sazeb některé služby s vysokou přidanou hodnotou lidské práce. Vzhledem k tomu, že to má svůj bezprostřední dopad na zaměstnanost a to ve všech regionech, protože v každém regionu jistě najdeme restaurace, holiče i čističe oken, tak se vláda rozhodla tento návrh schválit a doporučit sněmovně .

Co pokládám za nejdůležitější a co vylo mojí zásadní vyjednávací prioritou, byla skutečnost, že ČR měla sníženou sazbu na domácí pečovatelské služby o děti, nemocné, postižené osoby, měla vyjednáno pouze výjimku do roku 2010, kdyby nebylo dosaženo této dohody, tak by tyto služby v roce 2010 musely být v ČR přeřazeny do základní sazby, tedy DPH o 10 % vyšší, což bych pokládal za mimořádnou komplikaci pro oblast těchto služeb. Tato dohoda i vládní návrh, který dnes odchází do sněmovny umožní, aby tyto služby zůstaly trvale ve snížené sazbě. Podobně mohou zůstat i renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů a vláda navrhuje přeřadit ze základní do snížené sazby služby, které se týkají drobných oprav, například jízdních kol, obuvi, koženého zboží či oděvů a bytového textilu včetně jeho spravování, přišívání. Služby týkající se holičství a kadeřnictví. Největší rozpočtový dopad mají restaurační služby. Přeřazení restauračních služeb z 19% do 9% sazby. Tady musím některé přítomné pány zklamat, netýká se to tabákových a alkoholických výrobků. Pouze jídel a nealkoholických nápojů.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru financí a nyní poprosím ministr školství.

Ondřej Liška, ministr školství: Dobrý den, já bych jako další dobrou zprávu z jednání vlády chtěl sdělit to, že se podařilo splnit úkol, který si tato vláda minulý rok předsevzala a totiž schválit na řízení na odškodnění vysokoškolských studentů. Tím záměrem tohoto návrhu je alespoň částečně zmírnit křivdy spáchané komunistickým režimem na studentech vysokých škol kteří byli v době od 25.2. 1948 do i na 31.12. 1956 v důsledku politické persekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva vyloučeni ze studia, a to poskytnutím jednorázové finanční částky. O přiznání nároku na částku má rozhodovat a částku vyplácet také ministerstvo, v jehož působnosti studijní rehabilitace dle zákona o mimosoudních rehabilitacích proběhly, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra. Ta výše přiznávané náhrady, nakonec vláda rozhodla že bude ve výši 100.000,- Kč jednorázově a tedy tento úkol, který vlastně vláda projednávala už v říjnu minulého roku, měl původně být splněn do toho roku minulého a nám se podařilo i přes ta jednání meziresortní dospět tedy k závěru a tomuto přijetí dnes. To je snad myslím vše k tomuto bodu. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru školství. Prosím, váš prostor, dotazy. K vládní agendě.

Hospodářské noviny: Správní odpovědnost firem, to znamená, že ministerstvo vnitra, které dávalo několik verzí, které by vláda měla říci, kam se ubírat, tak vy jste to přehodili, že se má zjistit, aby to bylo kompatibilní, podobné s cizinou?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Správně.

Hospodářské noviny: Kdy myslíte, že by to mohlo býti?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: 31.12. tohoto roku.

Hospodářské noviny: A před půl rokem se práce na tomto zadrhly a zastavily. Proč?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ministerstvo podávalo informace. Já si myslím, že ta záležitost je celkem zřejmá. Je těžká shoda na tom, jestli firmy mohou být trestně odpovědné. Spekuluje se spíše o tom, že přijatelné by bylo to řešit ve správním řízení. Nicméně, shoda na tom není a proto necháme zpracovat ministerstvo takové podklady, které budou do konce roku připravené pro rozhodnutí vlády, ať už bude jakákoliv.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

ČTK: Vláda měla dnes na programu údajně i bod, který se týkal přípravy právního prostředí na zavedení EURa v ČR? Jak se vláda na tomto dohodla? Jaký ten systém bude?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dohodli jsme se výborně.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Měli jsme dva materiály týkající se eura. Ten první byl technického charakteru. My jsme, přestože nepadlo politické rozhodnutí, jsme povinni mít připraveny všechny technické a organizační kroky tak, aby euro mohlo být bez problémově zavedeno v čase n+2 roky od okamžiku, kdy vláda řekne. Což je materiál, který předkládá ministr financí každý rok do vlády a vláda ho vzala na vědomí. S tím souvisí i spotřeba rozsáhlých novel zákonů, těch je několik stovek, v podstatě v každém zákoně, kde se vyskytuje slovo koruna, ať už v jakémkoliv pádu, tak musí být příslušný zákon novelizován. Tady existovali dvě možné cesty. Buď postupný přechod, kdy budou jednotlivé resorty navrhovat novely zákonů v rámci své kompetenční působnosti anebo jeden obrovský sběrný změnový zákon. Diskutovali jsme výhody obou dvou variant. Přiklonili jsme se k tomu postupnému přechodu. Tj. práce jednotlivých resortů. Kromě jiného také proto, že všechny země od nichž sbíráme zkušenosti, Slovinsko, Slovensko, malta či Kypr, tam je „opisujeme“ a díváme se na to, jak konvergovali oni. Všechny volili tento způsob přechodu právního prostředí. Domníváme se, že k tomu měly své důvody a zvolili jsme tuto variantu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Mladá fronta.

MfD: Dobrý den, na pana minstra školství. Jestli existuje odhad, kolika lidí by se to odškodnění mělo asi dotknout? A v případě, že byli vyloučeni z VŠ, jakým způsobem se bude dokládat, že byli vyloučeni z politických důvodů? Jestli bude třeba nějaké svědectví nebo nějaké doložení? Jak by se to dělalo? Na pana premiéra, jestli dovolíte, zítra se v Parlamentu má řešit mimo jiné zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Domníváte se, že by ten zákon by měl být odmítnut v prvním čtení, případně, jestli se kloníte k tomu, aby se projednával dál a něco z něj by se mohlo prosadit? Děkuji.

Ondřej Liška, ministr školství: Těch, kterých bude týkat podle odhadů bude několik set. My pracujeme s tímto číslem. Součástí žádosti kterou budou moci tito dotyční podat musí být originál nebo úředně ověřená kopie, písemný doklad, dekret či jiný dokument, který prokáže že žadatel je rehabilitovaným studentem. Předpokládáme, že tak jako v jiných případech odškodnění samozřejmě budou různé situace, kdy bude nutné dokládat dalšími dokumenty a bude samozřejmě na mém resortu a dalších, kteří budou potom s těmi jednotlivými žádostmi pracovat.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jenom dodám, že když se poprvé tato věc pověřovala před 11 lety, tak těch studentů bylo téměř 900, dnes jich je bohužel už o něco více než třetina a je to jeden z velkých dluhů české společnosti vůči lidem, které postihla nastupující totalitní moc. K tomu druhému dotazu pana Kopeckého. Je zájem na určité dohodě, pokud bude možná tak zjednoduší i diskuse o případném řešení té politické krize u nás. Jednání k tomu proběhne dnes večer, takže já k tomu nebudu uvolňovat žádné bližší informace, nepokládám to za korektní.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz. RTA.

RTA: Já mám dotaz na pana premiéra, jako na minulé tiskové konferenci, jestli se vláda zabývala jmenováním předsedy rady ČTÚ.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vláda se nevěnovala jmenování předsedy rady ČTÚ, protože to nebylo na programu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Nova.

Televize Nova: Dotaz na pana premiéra. Pan prezident dnes pochválil ten náznak možné shody mezi ČSSD a ODS o předčasných volbách, nicméně, řekl, že to je pořád ještě málo. Pohnula se někam ta vaše vyjednávání mezi Jiřím Paroubkem, případě nastala už fáze že se sejdete celé vyjednávací týmy?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobře víte, že já zásadně nekomentuji zprostředkovaná vyjádření. Takže komentovat výroky politických hráčů nemíním a nikdy jsme to nedělal. Ta jednání doufám, že na ně dostaneme alespoň dny, když ne týdny. Já se bojím, aby to nebyly hodiny. To je moje obava. Určitě se pohneme, protože mimojité musím odjet s panem ministrem Kalouskem ve středu na G20 do Londýna, takže máme poměrně krátký čas a určitě ho využijeme ku prospěchu lidu této země.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Televize Prima: Já bych se ještě zeptala na DPH, na pana ministra Kalouska. Chci se zeptat, tam je sazba 1 milion korun. Znamená to, že se to nedotkne všech živnostníků?

Miroslav Kalousek, ministr financí: Teď vám nerozumím.

Televize Prima: Ne všichni živnostníci vydělávají přes milion korun a vy jste říkal, že v tom návrhu by mělo být, že ta sazba změny DPH bude nad výdělek 1 milion korun, jestli jsem o rozuměla dobře.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Ne. Ten návrh zákona se týká sazeb DPH. Účtujete-li v restauraci 19 %, budete účtovat 9 %. Účtujete-li u kadeřníka 19 %, budete účtovat 9 %. Nejste-li plátcem DPH, neúčtujete DPH. Jestli dovolíte, ještě bych k tomu rád dodal jednu novelu DPH, jste jistě informováni, že ve čtvrtek Senát schválil novelu zákona o DPH, který umožňuje odečet DPH na automobil plátcům DPH bez ohledu na to, zda se jedná o automobil užitkový nebo osobní. Návrh zákona pan prezident podepsal v pátek a my s ministerstvem vnitra děláme vše proto, aby Sbírka zákonů a platnost tohoto zákona byly k datu toho zákona 1.4., na 99 % budeme v tom úsilí úspěšní. Prosím, pozdravujte ode mne všechny experty, kteří říkali, že se to nedá stihnout dříve než v druhé polovině dubna.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Právo.

Právo: Já bych se chtěla zeptat, jestli se nějak na jednání vlády projevilo to, že je v demisi? A pak bych ráda využila přítomnosti pana ministra Lišky, zda stáhne či stáhnul zákon o terciárním vzdělávání?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem si tedy nevšiml, že by se v náladě a pracovitosti mých ministrů něco změnilo. Já bych řekl, že byla trochu uvolněnější nálada oproti jinak velmi hektickým jednáním, která jsme prožívali u daleko zásadnějších norem než jsou ty dnešní.

Ondřej Liška, ministr školství: Zákon o terciárním vzdělávání, já jsem žádný zákon nestáhl, protože není co stahovat. Nyní jsme ve fázi přípravy věcného záměru zákona. Tento první návrh zákona bude zveřejněn k diskusi zhruba za 2 týdny, nejpozději na počátku dubna a o co jsem požádal pana premiéra hned poté, co byla vládě vyslovena nedůvěra, tak bylo zrušení termínu ve kterém se měl předložit v paragrafovaném znění zákon o terciárním vzdělávání, protože z toho kalendáře samo vyplývá, a je to zřejmé, e v situaci, kdy není jasná perspektiva této vlády, tak já nebudu moci tento úkol splnit a myslím si, že je správné, na tom jsme se shodli s panem premiérem, pokračovat v intenzivní diskusi o systémových změnách v českém vysokém školství a to bez ohledu na termíny předkládaní buď věcného záměru zákona nebo zákona o terciárním vzdělávání.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize.

Česká televize: Dotaz na pana premiéra. Před malou chvílí vyšel na serveru Hospodářských novin článek ve kterém poslanec Miloš Melčák říká, že už v lednu 2007 o důvěře vaší vlády za ním přišel pan poslanec Tlustý a říkal mu, aby nepodpořil vaší vládu s tím, že je to pokyn z hradu. Měl jste takovou informaci od Miloše Melčáka někdy v té pozdější době? Věděl jste o tom?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Neměl jsem tuto informaci od Miloše Melčáka, ale že existuje zájem nevyslovit důvěru mojí vládě, to jsem věděl a těch schůzek proběhla celá řada, o tom, kdo se jich účastnil vím a pokládám za pravděpodobné, že je to pravda. A není to pro mne nic nového.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Česká televize: Ještě dotaz k vyjednávání o nové vládě, pan prezident upřednostňuje co nejrychlejší řešení. Obáváte se toho, pokud byste se nedohodl s Jiřím Paroubkem v

nějaké krátké době, že by pan prezident jmenoval do čela vlády nebo sestavením kabinetu by pověřil někoho podle sebe?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že to pokládám za velmi nešťastný krok. Já doufám, že nám pan prezident dá alespoň ty dny o kterých jsem hovořil, když ne týdny. Ta situace, že vládne vláda v demisi je naprosto standardní a myslím, že nic nehrozí a jakási překotná snaha ten problém, který tu není řešen pořádně tři toky, vyřešit během několika pikosekund mi připadá trochu směšná.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Prima.

Televize Prima: Ještě dotaz k počítačové síti ministerstva. Kanadští vědci tvrdí, že za posledních pět let byly dvakrát napadeny ministerské počítače. Stalo se vám někdy, že by hackeři napadli síť? Jak se chráníte?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak nejznámější z poslední doby tohoto kryptoterorismu je případ Estonska, kde byla napadena celá veřejná správa. Určité podezření, kdo za tím stojí existuje. Já jsem nikdy něco takového nezažil, nicméně, tato hrozba je brána dnes velmi seriózně a i v materiálech, které projednává BRS a kterými se zabývá vláda či vábor pro zpravodajskou činnost, je kryptoterorismus brán jako zcela rovnocenná hrozba v současnosti jako jiné typy terorismu.

Televize Prima: Takže zatím žádný takový signál nemáte, že by někdy někdo se pokoušel?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nevím, jestli něco připravujete, my takové signály nemáme.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím.

Česká televize: Ještě k zítřejší agendě sněmovny. Mělo by se jednat o plošném zrušení poplatků ve zdravotnictví. Máte nějak vyjednanou podporu s těmi bývalými koaličními poslanci?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vzhledem k tomu, že jsme ji měli vyjednanou pro ten kompromisní návrh, tak nevím, co se od té doby změnilo, ale je to problém a ten problém je 1) věcný, protože to prostředí je značně nestabilní a každá změna vytváří další nestabilitu a chaos, 2) je finanční, protože je zcela evidentní, že k těm osmi miliardám o kterých předpokládáme, že bude letos ochuzen výběr pro zdravotní pojištění, přibudou další peníze a každá další vláda se tím bude muset zabývat. Já to pokládám v této chvíli za trestuhodné.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji panu premiérovi, členům vlády a vám za pozornost. Nashledanou.