Záznamy z jednání

12. 5. 200911:16

Záznam ze schůze BRS konané dne 27. dubna 2009

(usnesení č. 9-16)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

BRS vyslechla informace přednesené ministryní zdravotnictví, prvním náměstkem ministryně obrany, náměstkyní ministra zahraničních věcí, prvním náměstkem ministra vnitra a ředitelem Bezpečnostní informační služby a přijala

u s n e s e n í č. 9.

2. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky za rok 2008 (ve srovnání s rokem 2007)

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 10.

3. Krize v oblasti dodávek plynu z Ruské federace do států EU, tranzitovaných přes území Ukrajiny – Harmonogram opatření na zvýšení připravenosti českého plynárenství na řešení možných krizových situací

Materiál byl stažen z programu schůze BRS.

BODY PROJEDNANÉ BEZ ROZPRAVY

K bodům č. 4) až 8) se neuskutečnila rozprava, k usnesením k těmto bodům bylo provedeno společné hlasování, kdy z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4. Analýza možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnů

BRS projednala materiál předložený předsedou Správy státních hmotných rezerv a přijala

u s n e s e n í č. 11.

5. Návrh nového jednacího řádu Ústředního krizového štábu

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 12.

6. Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji

BRS projednala materiál předložený předsedou Správy státních hmotných rezerv a přijala

u s n e s e n í č. 13.

7. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2008

BRS projednala materiál předložený předsedou Bezpečnostní rady státu a přijala

u s n e s e n í č. 14.

8. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2008

BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala

u s n e s e n í č. 15.

9. Různé

a) Žádost ke zrušení úkolu uloženého v bodu IV usnesení vlády ze dne 8. listopadu 1999 č. 1176, k návrhu na podpis Dohody o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

BRS projednala žádost přednesenou náměstkyní ministra zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 16.

Pro informaci:

1. Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) za rok 2008

2. Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2008

3. Informace o provedených úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy

4. Vyhodnocení mezirezortního cvičení orgánů krizového řízení KRIZE 2008