Tiskové zprávy

27. 4. 201120:26

Výsledky jednání vlády, 27. dubna 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  č.j. 1301/10
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 1302/10
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a další související zákony
  č.j. 1293/10
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 222/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

 5. Návrh nařízení vlády o stanovení informační povinnosti příjemcům živočišných produktů v místě určení
  č.j. 291/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

K bodům 7 - 11 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního řadu

 1. Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 10/08 – Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně
  č.j. 248/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 2. Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/09 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry"
  č.j. 372/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a uložila ministru financí napravit situaci.

 3. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/26 "Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty dopravní infrastruktury"
  č.j. 238/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 4. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/29 „Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky"
  č.j. 220/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a uložila ministru zdravotnictví kontrolu opatření VZP.

 5. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/30 „Peněžní prostředky určené na výstavbu nové budovy Národní technické knihovny v Praze 6 - Dejvicích“
  č.j. 294/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a uložila ministru školství prověřit možnosti zefektivnění Národní technické knihovny.

 1. Návrh Národního programu reforem ČR 2011 s rozpravou předseda vlády
  č.j. 389/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh na zřízení Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí
  č.j. 402/11
  Předkládá: Úřad vlády České republiky
  Výsledek jednání vlády: Vláda zřízení výboru schválila.

 1. Návrh na jmenování do hodností generálů
  č.j. 398/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na odvolání a jmenování 1. místopředsedy Náčodní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice
  č.j. 362/11
  Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.

 2. Návrh na navýšení finančních prostředků poskytnutých ve formě daru Ministerstvu spravedlnosti Islámské republiky Afghánistán na výstavbu vězeňského komplexu v Pol-e Alam, hlavním městě provincie Lógar
  č.j. 369/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Úhrada členského příspěvku AICESIS na rok 2011
  č.j. 364/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na sjednání Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé
  č.j. 367/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
  č.j. 360/11
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na oficiální účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR na Dunajském summitu v chorvatském Vukovaru a na beatifikaci papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu ve dnech 29. dubna – 1. května 2011
  č.j. 365/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na výpověď Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané dne 9. září 1981 v Tripoli (č. 63/1982 Sb.)
  č.j. 376/11
  Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Jmenování předsedy Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s.
  č.j. 400/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Změny ve složení Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury bez rozpravy
  č.j. 401/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2010
  č.j. 355/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
 2. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2010 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  č.j. 363/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 3. Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Rozšířený rozsah dodávky RISPR v rámci projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)“
  č.j. 370/11
  Předkládá: ministr financí
 4. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2011 v Bruselu
  č.j. 366/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 5. Informace o průběhu a výsledcích 26. zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňa, 21.-24. února 2011)
  č.j. 354/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 6. Informace o smlouvě č. 110100032 na „Poskytnutí služeb – zabezpečení veletrhu IDET 2011"
  č.j. 373/11
  Předkládá: ministr obrany