Tiskové konference

27. 4. 201120:30

Tisková konference po jednání vlády, 27. dubna 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezký večer, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase a prosím ho o úvodní slovo.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR dnes v odpoledních hodinách projednala svůj dnešní program. Já bych z těch důležitých bodů vypíchl tři záležitosti. V prvé řadě vláda schválila Národní program reforem ČR, který je součástí strategie Evropa 2020, představuje náš národní příspěvek k této unijní strategii, kdy cíle si stanovují jednotlivé členské státy EU nad rámec unijních kompetencí v oblasti dobrovolné koordinace hospodářských politik, v rámci tzv. evropského semestru. Vychází se z hlavních cílů strategie Evropa 2020, které se týkají míry zaměstnanosti, výše výdajů do výzkumu a vývoje, energetické náročnosti ekonomiky, zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí, podpory sociálního začleňování a podobně. Ve své podstatě dokument kopíruje plány z programového prohlášení vlády a seznamu jednotlivých resortních priorit. Chtěl bych také zdůraznit, že tento materiál schválený vládou byl široce konzultován se sociálními partnery, s představiteli krajů a samospráv, zainteresovanou akademickou obcí a také členy NERV. Svým dalším rozhodnutím vláda dnes zřídila vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. Na základě dohody koaličních stran byl vytvořen tento koordinační vládní orgán. Zároveň dnes vláda jmenovala předsedou tohoto poradního orgánu vlády místopředsedu vlády pana Radka Johna. Vláda také schválila finanční zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedy vlády, pro letošní rok půjde o 21,5 milionu korun. V dalších letech půjde o 25 milionů korun ročně na fungování tohoto útvaru. Zároveň se navýšil počet funkčních míst v kapitole Úřadu vlády od letošního roku o 13 lidí, kteří budou součástí tohoto útvaru. Vláda dále uložila panu místopředsedovi vlády Johnovi předložit vládě do 31. 5. návrh statutu a jednacího řádu vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Dalším návrhem, který vláda schválila, byl návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava ČR. Cílem této novely je rozšířit působnost NKÚ na kontrolu hospodaření územních samosprávných celků, tedy s jejich majetkem a příjmy a výdaji jejich rozpočtů a to z hlediska jeho souladu se zákony. Bude kontrolována zákonnost těchto kroků, nikoliv jejich efektivita. Vycházíme z vládního programového prohlášení, kde je tento závazek uveden a je také součástí vládní protikorupční strategie. Dále se bude kontrola NKÚ týkat hospodaření právnických osob veřejnoprávní povahy, například zdravotních pojišťoven, vysokých škol a podobně. Návrh je podle našeho hlediska racionální, protože majetek obcí i krajů je veřejným majetkem, nikoliv soukromoprávním. K nakládání s ním je žádoucí mít kontrolu navíc ze strany nezávislého orgánu. Obdobná úprava, jakou jsme přijali my, je například v Polsku, Rakousku, Slovinsku, Portugalsku, Španělsku, a v určité modifikované podobě též ve Francii či Německu. Není to nějaká ojedinělá aplikace, ale poměrně rozšířená. Předpokládaná účinnost by byla 1. ledna 2012. S touto novelou Ústavy souvisí i novela zákona o NKÚ. Cílem je v návaznosti vytvořit podmínky pro zajištění řádné aplikace navrhovaných ústavních změn, za tímto účelem se navrhuje zejména stanovit, aby kontrolní působnosti NKÚ podléhaly i některé taxativně vyjmenované právnické osoby mající veřejnoprávní povahu a hospodařící s veřejnými prostředky. Jde o zdravotní pojišťovny, příspěvkové organizace ÚSC, regionální rady, veřejné VŠ či ČRo a ČT. Návrh dále obsahuje související novely zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o Praze, do nichž se promítají změny navrhované v novele zákona o NKÚ. Chci opět zdůraznit, že tento návrh byl zpracován a schválen na základě vládního programového prohlášení a koaliční smlouvy.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, prostor pro několik otázek.

Mediafax: Dobrý den, já se zeptám v návaznosti na dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, zabývala se dnes vláda možností, jak ušetřit část těch 6 miliard, které stát nevybere kvůli tomu, že nebude zdaněný příspěvek na stavební spoření? Vidíte nějaké prostory, kde část těch peněz získat, aby se schodek nenavýšil? Jak hodnotíte kroky bývalého ministra dopravy Bárty, který se za vašimi zády schází s odboráři ve sněmovně, a domlouvají se na společné koordinaci reforem s tím, že například reforma penzí by neměla být mejdanem pro banky, jak to nazval? Může to nějak narušit koalici?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že jsme se tou základní informací o rozhodnutí ÚS, které musíme respektovat, jakkoliv s ním současně bytostně nesouhlasíme, tak jsme se těmi závěry zabývali. Je i určitá předběžná představa, jak tento problém řešit. Protože nedělat nic znamená zvýšit deficit rozpočtu o 6 miliard korun. Existuje jisté přechodné řešení, které poté co budou prozkoumány jeho právní aspekty, tak bude zveřejněno, ale nebudu jaksi říkat nic překvapivého, když řeknu, že základ bude ve vázání finančních prostředků na výdajové straně státního rozpočtu. Co se týče schůzek toho či onoho poslance s představiteli odborů, tak to je věc, která mne nijak nepobuřuje, já pevně doufám, že především budou zachovány dosavadní koaliční dohody a to, že reforma penzí nebude mejdanem pro banky, samozřejmě, že nebude. Děláme to pro lidi, pro penzijní systém, nikoliv pro finanční skupiny, nikoliv pro banky a podobně. Toto z mého názoru je trošku expresivní vyjádření, nemá z tohoto pohledu nějakou překvapivost, protože skutečně ten základ je, aby to byl fungující penzijní systém, nikoliv, aby to byl zdroj laciných zisků pro silné finanční skupiny.

ČTK: Já se chci zeptat, zda byly schváleny a pokud možno beze změn návrhy zákona o změnách obchodních společností? Návrh zákona o podmínkách obchodu zemědělských a lesních pozemků a návrh nařízení vlády?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak co se týče novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu, tento bod byl přerušen, protože tam existují určité pochybnosti z hlediska kompatibility s evropským právem. Tyto věci se musí prozkoumat, abychom neměli přijatou novelu, která je v rozporu s judikaturou ESD a normami EU. Příslušné nařízení bylo schváleno a také novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena, protože cílem je zejména transpozice směrnice EU o příhraničních fůzích kapitálových společností do našeho právního řádu a touto právní úpravou má být umožněno zapojení moderních prostředků do procesu přeměn obchodních společností a družstev. Současně mají být zredukovány nadbytečné informační povinnosti a zajištěna důslednější ochrana práv věřitelům v návaznosti na právo EU. Dále je sjednocována terminologie, čímž mají být odstraněny značné aplikační potíže. Rovněž se klade za cíl odstranit některé administrativní překážky procesu přeměn obchodních společností a družstev. Návrh také reaguje na požadavky praxe. Upravuje oblasti a postupy, které bylo třeba v zájmu právní jistiny řešit. Například v případě přechodu zástavního práva nebyl dosud řešen postup, kdy předmětem zástavního práva byly listinné akcie na majitele a tato novela to řeší.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ČTK.

ČTK: Já mám k tomu protikorupčnímu výboru, zda jste se s panem vicepremiérem již bavili o personálním obsazení, těch 13 lidech? Speciálně tedy v souvislosti s panem Morozem, kde zjevně vaše představy se sráží?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My o této věci jednáme a jednat budeme. Já jsem také řekl, že nemám důvod na svých postojích cokoliv měnit, ale znovu opakuji, jednali jsme o tom, jednáme a jednat budeme.

Aktuálně.cz: Chtěl jsem se zeptat k tomu zákonu, té novele o NKÚ, ekologický právní servis kritizuje, že vláda nepřistoupila k tomu, aby se mohly kontrolovat i polostátní firmy jako třeba ČEZ. Chci se zeptat proč? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Protože bychom se velice snadno ocitli za hranicí, kdy tyto společnosti, které jsou formálně soukromoprávní a vedle státního vlastníka mají soukromé vlastníky, tak by v případě kontroly to mohlo být bráno jako režim odlišného zacházení vůči ostatním obchodním společnostem, případně konkurentům na trhu. S vysokou pravděpodobností by ČR byla vystavena arbitrážím ze strany minoritních akcionářů.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, prostor pro poslední otázku. Pokud není, děkuji za pozornost.