Jednání Rady

13. 5. 20118:20

Jednání Rady dne 12. května 2011

Program jednání:
1. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2010
2. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny
3. Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 – informace o II. kole
4. Dům národnostních menšin v Praze
5. Monitorující návštěva k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin – informace
6. Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice – informace
7. Různé


 Usnesení č. 107:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 předložil vládě k projednání

Usnesení č. 108 (per rollam)
Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2010 na jednání vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č. 109 (per rollam)
Rada souhlasí s návrhem změny svého Statutu v tomto znění: „v čl. 10 odst. 2 se za slova „Členové Rady“ vloží slova „a členové Výborů Rady“. Doporučuje svému předsedovi, aby změnu předložil vládě.