Tiskové zprávy

12. 9. 201217:21

Výsledky jednání vlády, 12. září 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
  č.j. 906/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 2. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015
  č.j. 917/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 3. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013
  č.j. 919/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 4. Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013
  č.j. 907/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh systemizace celkových početních stavů příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru České republiky včetně rozpočtu platových a s nimi souvisejících výdajů pro rok 2013
  č.j. 902/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Radka Johna, Jany Drastichové a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)
  č.j. 896/12
  Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

 7. Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
  č.j. 888/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na dva týdny.

 8. Surovinová politika České republiky
  č.j. 889/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na dva týdny.

 9. Státní politika životního prostředí 2012 - 2020
  č.j. 860/12 - bod 8 schůze vlády 29.8.2012
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na dva týdny.

 10. Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020
  č.j. 920/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda akční plán schválila.

 11. Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů v České republice
  č.j. 923/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda akční plán schválila.

 12. Způsob financování provozu základních registrů po 1. červenci 2012
  č.j. 922/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2012 - 2015
  č.j. 921/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 14. Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T. G. Masaryka č. p. 145, Příbram I
  č.j. 916/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)
  č.j. 931/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Veřejná zakázka "Zajištění provozu a servisu železničního telekomunikačního majetku"
  č.j. 930/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Informace o vývoji situace v souvislosti s výskytem otrav metylalkoholem
  č.j. 942/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví 

 2. Návrh na vyslovení souhlasu vlády s odvoláním a jmenováním ředitele Vojenského zpravodajství
  č.j. 941/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na schválení nové hraniční dokumentace česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
  č.j. 910/12
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na obeslání 56. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 17. 9. – 21. 9. 2012 ve Vídni
  č.j. 908/12
  Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na obeslání 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami
  č.j. 899/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na obeslání Světové konference o mezinárodních telekomunikacích (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 3. až 14. 12. 2012)
  č.j. 912/12
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Zpráva o průběhu a výsledcích 64. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Panama, Panamská republika, 2. – 6. července 2012)
  č.j. 903/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Gruzii ve dnech 16. – 18. září 2012
  č.j. 914/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministryně pro záležitosti Evropské unie Švédska Birgitty Ohlssonové v České republice dne 13. září 2012
  č.j. 913/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Komentář České republiky ke Druhé zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty Českou republikou
  č.j. 933/12
  Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na obeslání 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v USA a pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v USA
  č.j. 935/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Vyhodnocení plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (za období 2004 – 2010)
  č.j. 901/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 2. Průběžná zpráva o plnění Harmonogramu opatření v oblasti autokriminality
  č.j. 900/12
  Předkládá: ministr vnitra
 3. "Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2011“ a „Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2011"
  č.j. 897/12
  Předkládá: ministr vnitra
 4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Obnova infrastruktury radiokomunikačního systému PEGAS" v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 915/12
  Předkládá: ministr vnitra
 5. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Domapování bonitovaných půdně ekologických jednotek pro potřeby Registru evidence půdy - LPIS“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 898/12
  Předkládá: ministr zemědělství