Tiskové konference

12. 9. 201216:04

Tisková konference k mimořádnému opatření v souvislosti s otravami metylalkoholem, 12. září 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Pan ministr zdravotnictví Leoš Heger má mimořádné vyhlášení k situaci s otravami metylalkoholem. Pane ministře, prosíme o vaše slovo.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tady učinil svým způsobem oficiální prohlášení, které později bude rozvedeno na standardní tiskové konferenci vlády. Jsem zmocněn informovat, že vláda vzala na vědomí všechny dosavadní aktivity centrálních orgánů v souvislosti s rostoucími počty otrav metylalkoholem. K těm orgánům patří orgány ministerstva financí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zemědělství a ministerstva zdravotnictví. Vláda zřídila operativní poradu k řešení problematiky výskytu otravy metylalkoholem, která se bude pravidelně scházet na půdě ministerstva zdravotnictví a bude svolávána ministerstvem zdravotnictví. Dnes se tato porada již sešla poprvé a vláda vzala její závěry na vědomí. Ty závěry jsou dva. Nejprve bude ten oficiální, a to je vyhlášení ministra zdravotnictví České republiky, které tímto vyhlašuji oficiálně, a zní takto: Ministerstvo zdravotnictví, jako správní úřad příslušný podle paragrafu 80 odstavce 1 písmena G zákona číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů k ochraně zdraví fyzických osob bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami, postupem podle paragrafu 95 zákona číslo 258/2000 sbírky vyhlašuje toto mimořádné opatření. Provozovatelům stánků, stánků s občerstvením, mobilních stánků a jiných mobilních a přechodných provozů se zakazuje rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáků s obsahem alkoholu nad 30 % alkoholu a to až do odvolání tohoto mimořádného opatření. Toto mimořádné opatření je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání. Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání. Celý text tohoto mimořádného opatření bude dále vyvěšen na úřední desce ministerstva zdravotnictví a úředních deskách ve všech sídlech krajských hygienických stanic. Obsah úředních desek bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále vláda vzala na vědomí to, co připojuji jako ministr zdravotnictví dále k výše přečtenému prohlášení. To prohlášení a mimořádné opatření má takovou zákonnou sílu, že není prozatím důvod postupovat podle krizového zákona a vyhlašovat nouzový stav. To opatření řeší v podstatě celou situaci tak, aby mohlo být dále důsledně postupováno. Přesto však k tomu dodávám následující. Dovoluji si vyzvat hejtmany, aby aktivně spolupracovali s řediteli krajských hygienických stanic, kteří se stávají státními orgány, které jsou zodpovědné za koordinaci veškerých činností v souvislosti s touto hromadnou otravou. Dále si dovoluji vyzvat starosty obcí, aby do kontrol zapojili živnostenské úřady ve své působnosti a aby také kooperovali s řediteli krajských hygienických stanic. Oznamuji, že ředitelé krajských hygienických stanic zajistí nutnou informační základnu pro potřeby krajských místních samospráv. Dále vyzývám občany, aby jakékoliv podezření, pokud budou mít obtíže zdravotního charakteru v souvislosti s konzumací alkoholu, aby zvážili a navštívili zdravotnické zařízení ve své blízkosti, které dále rozhodne, co s jejich zdravotním stavem, jak jejich zdravotní stav dále řešit. Zároveň také vyzývám občany, aby jakýkoliv podezřelý alkohol nekonzumovali a okamžitě ho zlikvidovali. Dovoluji si dodat, že rizika konzumace závadného alkoholu a následné náklady pro zdravotnický systém, eventuálně vyšetřování toho alkoholu je tak nákladné, že likvidace podezřele získaných zásob alkoholu je nejracionálnějším postupem v současné době. Dovoluji si dále vyzvat všechna zdravotnická zařízení, aby plnila svou oznamovací povinnost a všechna podezření na otravu metylalkoholem hlásila policii, protože podezření na otravu metylalkoholem je v současné době podezřením na spáchání trestného činu neznámým pachatelem a ta oznamovací povinnost de facto podle zákona prolamuje povinnou mlčenlivost zdravotnických subjektů. Dovolte mi na závěr, abych poděkoval všem zúčastněným státním orgánům i hejtmanům za dosavadní rozsáhlé aktivity řešení celé situace, které se snaží to naše dnešní projednání na vládní úrovni podpořit, protože těch opatření již bylo dost a snaží se je dále koordinovat tak, aby dalšímu šíření této nebezpečné situace bylo co nejrychleji zabráněno. Děkuji vám za vaši pozornost a další detaily tedy odkazuji na tiskovou konferenci vlády.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi a další informace tedy, jak už bylo avizováno, na následující tiskové konferenci po jednání vlády. Na shledanou.