Tiskové konference

19. 9. 201213:29

Tisková konference premiéra Petra Nečase k řešení situace kolem metylalkoholu, 19. září 2012

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Chci v prvé řadě zdůraznit, že od úterý minulého týdne jsem v každodenním a pravidelném kontaktu s panem ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a konzultujeme vzájemně všechny kroky, které se v této věci konají. Jsem také v pravidelném kontaktu s představiteli policie, nejenom na úrovni policejního prezidia, ale i některých krajů. Chci v této souvislosti zdůraznit, že skutečně policie podniká velmi aktivní kroky ve vyšetřování celého toho distribučního řetězce, kterým se dostal otrávený alkohol ke spotřebitelům, dostává se postupně až do nejvyšších pater této organizované mafiánské struktury. Já jsem jednoznačně zdůraznil panu policejnímu prezidentovi, že je nezbytné věnovat této věci jakousi prvořadou prioritu, on má úplně stejný názor a skutečně je tady maximální nasazení policistů, ale i technických prostředků, které jsou při tom vyšetřování nezbytné. Považoval jsem za nutné zdůraznit panu policejnímu prezidentovi, že toto šetření musí mít takovou prioritu, že v podstatě nemá mít ani nějaké finanční limity, to znamená počínaje hlídkovou činností pořádkové policie, když byl uvalen zákaz na stánkový prodej, až teď po mimořádné nasazení policistů a celé šetření, tak ty finanční limity tady prostě neexistují, ta věc musí být do důsledků vyšetřena a celý ten distribuční řetězec musí být odhalen a identifikován.

Nyní samozřejmě si musíme položit otázku, co dělat krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě v této záležitosti. Já chci zdůraznit, že uvalení prohibice na prodej a nabízení lihovin byl nutný a nezbytný krok v zájmu ochrany zdraví a života občanů České republiky. Byl to krok, který byl udělán po zralé úvaze a myslím si, že každý, kdo nese odpovědnost, a to jsou členové vlády, by nepřijal to, že když bychom tento krok neudělali, kdyby onemocněl nebo zemřel byť i jen jeden jediný člověk, prostě za zdraví byť i jediného člověka to nestojí, a proto byl tento krok nutný a správný a já si za ním jednoznačně stojím. Na druhé straně si musíme říci otevřeně, že dlouhodobě je toto opatření samozřejmě těžko akceptovatelné, protože objektivně vede k poškození části segmentu naší ekonomiky, to znamená, vede k poškození těch slušných výrobců lihovin, kteří podnikají seriózně, platí daně, odvádějí všechny odvody a daně a samozřejmě také vede k poškození sektoru pohostinství, restaurací a podobně, opět těch, kteří podnikají slušně a poctivě a na ně také musíme myslet.

Já bych proto chtěl říci, co budu chtít, aby bylo výstupem jednání vlády tento a příští týden. Jsem přesvědčený, že musí být naší prioritou co nejrychlejší obnovení řádného trhu s lihovinami a s lihem v České republice, a sice ve dvou krocích. Tím prvním krokem bude obnovení řádného trhu s lihem a lihovinami formou umožnění náběhu nové produkce do oběhu. V čem by to mělo spočívat. Za prvé by měla být posílena informační povinnost výrobců, ale i všech článků distribuce formou takzvaného prohlášení, kterým bude garantována zdravotní bezúhonnost toho produktu. Každá konkrétní šarže lihových nápojů u toho konečného distributora musí být identifikována s konkrétní šarží lihu, ze kterého byla vyrobena, s tím, že každá tato šarže musí mít vypracován protokol, který bude z akreditované laboratoře, kde budou doplněny údaje laboratorního vyšetření, které se budou týkat přítomnosti metylalkoholu a případně reziduí denaturačních činidel, které by mohly identifikovat tedy, že z denaturovaného lihu byl nějakým chemickým procesem dělán líh. Toto by potom vedlo k tomu, že u každé šarže alkoholu by bylo zhotoveno něco, čemu pracovně můžeme říkat jakýsi rodný list a byla by vlastně každá distribuce, každé posunutí tam potvrzená i předávka tomu dalšímu subjektu až po konečného spotřebitele, kde by tedy bylo možné identifikovat nejenom výrobu, konkrétní šarži lihu, jeho nezávadnost, ale posun i v tom distribučním řetězci až ke konečnému prodejci s tím, že tyto šarže lihových nápojů by byly opatřeny novými kolky. Já jsem rozhodl již včera o tom, že bude upuštěno od připomínkového řízení nové vyhlášky ministerstva financí, která bude vypracována a podepsána zítra, na základě které budou zhotoveny během několika dnů, určitě by se to mělo podařit příští týden, nové kolky, kterými by byly označeny tyto, řekl bych již akreditované alkoholické nápoje v podobě lihovin.

Já chci zdůraznit, že by to neznamenalo nic nového pro skutečně seriózní subjekty v oblasti výroby a distribuce lihových nápojů, protože oni skutečně provádí to, že mají vždy ztotožněnou konkrétní spotřebitelskou šarži s konkrétní šarží lihu a provádí tam tyto rozbory u akreditovaných laboratoří. Je tam pouze nový aspekt, a sice ta sledovatelnost až ke konečnému spotřebiteli. Alkoholický nápoj respektive lihovina, která by neměla tento v uvozovkách rodný list, tak by byla označena za lihovinu neznámého původu a musela by být stažena z oběhu.

Co se týče těch lihovin, které již byly na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví stažené z oběhu, a ten legislativní nástroj, kterým by měl být proveden ten krok, o kterém jsem mluvil, to znamená to vypracování toho rodného listu, by šlo opět pravděpodobně cestou mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, tak se musíme podívat i na problematiku těch zhruba dvaceti jedna až dvaceti dvou milionů litrů lihovin, které již byly staženy z oběhu. Jenom chci připomenout, že zhruba deset milionů litrů je u výrobců a v jejich skladech, zhruba čtyři milióny litrů je v oblasti pohostinství, tři miliony litrů je v maloobchodě a ve skladech souvisejících s maloobchodem a další zhruba tři miliony litrů je ve velkoobchodu a s ním souvisejících skladovacích zařízeních, velkoskladech a u dovozců alkoholických nápojů. Zde by měl být vypracován podobný mechanismus zpětné verifikace staženého zboží a jeho znovuuvedení do oběhu, který by byl v podstatě analogickým procesem jako u nových výrobků, to znamená, musela by každá spotřebitelská šarže dostat ten rodný list, musela by být identifikována konkrétní spotřebitelská šarže s konkrétní šarží lihu, muselo by tam být potvrzení z akreditované laboratoře, opět vyšetření na přítomnost metylalkoholu, případně reziduí denaturačních činidel a identifikován celý ten distribuční řetěz a opatření samozřejmě novým kolkem, o kterém jsem tady mluvil.

To je samozřejmě vyřešení toho krátkodobého a střednědobého problému obnovení řádného fungování trhu s lihem a lihovinami v České republice, ale my se musíme podívat i dál, tedy na to, jak řešit tuto problematiku do budoucna. To znamená, že bude muset být vypracován nový legislativní balíček, který bude obsahovat několik kroků. Za prvé, bude muset obsahovat zavedení moderních kolků s ochrannými prvky, které půjdou jakýmsi způsobem falšovat jenom velmi obtížně nebo vůbec ne, aby kolek na alkohol byl považován za ceninu a podle toho měl i ochranné prvky a mimo jiné i podle toho aby byla jeho cena. Podle mého názoru budeme muset přikročit k tomu, že nákup kolků bude prováděn nikoli pouze za nějakou tu výrobní symbolickou cenu, jako je to dnes, ale bude muset být prováděn buďto za celou úhradu její spotřební daně nebo její části. Chci zdůraznit, že u cigaret to tak je, že se vlastně kupuje ten kolek za hodnotu spotřební daně, tady bychom to udělali analogicky. Anebo abychom nepoškodili především ty malé lihovary a malé likérky, tak si dovedeme představit systém, že by se to buďto kupovalo za část té spotřební daně, to by sloužilo jako záloha, a pak by byl zaplacen doplatek anebo že by byl stanoven určitý splatný termín, do kterého by ta plná hodnota spotřební daně na tuto lihovinu měla být zaplacena.

Dalším krokem a součástí tohoto dlouhodobějšího řešení bude muset být elektronizace celého systému sledování těchto lihovin, to znamená to, co se dneska děje papírově, kdy bude stanoven ten rodný list, který půjde s tou lihovinou, tak by to bylo v elektronické podobě a časem by to mělo vést až k tomu, že každá spotřebitelská šarže těch lihovin, včetně každé jednotlivé lahve by například mohla být označena konkrétním identifikačním kódem, kde by šlo identifikovat celou cestu v rámci toho distribučního řetězce.

Dalším krokem, který podle mého názoru bude nezbytný, je zavedení koncesí na prodej lihovin. Já chci zdůraznit ale, že by to muselo být děláno tak, aby při splnění stanovených podmínek ze zákona na tu koncesi byl nárok, aby nevzniklo korupční prostředí, kde by to umožňovalo úředníkovi říct: vám to dáme, vám to nedáme. To znamená, musela by být stanovena kritéria, která když by byla splněna, tak ta koncese by byla udělena. Je to rozhodně lepší způsob a serióznější způsob, než určovat například typy prodejů, které by nebyly dovoleny z hlediska prodeje lihových nápojů, například zákaz prodeje ve stáncích, prostě tady by byla zavedena koncese, která, jak jsem již řekl, by byla nároková při splnění daných podmínek a nebyl by vytvořen prostor pro nějaké jednání úředníků, kteří by mohli selektivně někoho třeba preferovat.

To co ale naprosto nezbytně budeme muset provést, je i analýza činnosti fungování finanční a celní správy v této oblasti, protože jsem přesvědčen, že veřejnost si zaslouží odpověď na otázku, zda za posledních zhruba osm let stát v této věci něco nezanedbal nebo zda stát neselhal. To je nutný krok, já ho považuji za politicky poctivý krok, chci, aby to byla skutečně odborná analýza, aby se nestala předmětem nějakých zbytečných politických strkanic, protože tady jde o zdraví a životy občanů České republiky. Zrovna tak budeme muset provést i analýzu činnosti jednotlivých inspekčních a kontrolních orgánů. Mimochodem zkušenost, kterou máme z této konkrétní události, kdy musíme spolupracovat s několika kontrolními složkami, nejenom s policií a celní správou, ale i například s hygienickou službou, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Českou obchodní inspekcí a podobně, tak ve vazbě na krok, který vláda chce udělat, to znamená restrukturalizace státní správy od roku 2014, tak podle mého názoru tato konkrétní kauza podtrhuje to, zda by náhodou nestálo za to zřídit jeden úřad na ochranu spotřebitele a veřejného zdraví, který by v sobě sloučil kompetence hygienické služby například, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce a podobně, že by skutečně byla jedna instituce, protože dnes i v rámci toho distribučního řetězce od výroby lihu až po konečného spotřebitele tam různě překmitávají kompetence mezi jednotlivé kontrolní instituce státu, tady by to skutečně měla na starosti jedna instituce, která by měla na starosti ochranu spotřebitele a kontrolu nebo zabezpečení veřejného zdraví.

To je tedy i věc, která nás čeká z dlouhodobého hlediska, protože jak jsem již řekl, vedle toho aktuálního úkolu, to znamená ochrany zdraví a života občanů České republiky a vystopování celého toho distribučního řetězce metylalkoholu, vedle toho střednědobého řešení, to znamená obnova řádného trhu s lihem a s lihovinami v České republice a to v poměrně krátkodobém termínu, nikoli nějaké velké prodlužování lhůty, musíme mít i tato dlouhodobá systémová řešení, která vytvoří předpoklady pro to, aby se podobná záležitost již nemohla opakovat. Děkuji.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy.

Česká televize: Já jsem se chtěl zeptat. Pan prezident dnes označil to řešení té částečné prohibice za silácké řešení a za selhání dřívější kontroly. Vy už jste o té kontrole mluvil, že se to bude muset napravit. Nicméně co říkáte na ten jeho výrok o siláckém řešení vlády? A někteří výrobci alkoholu už se obrací na Evropskou komisi, aby ten postup vlády prověřila. Neobáváte se, že by mohla na něco přijít, že třeba něco nebylo standardní?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Za prvé, Evropská komise samozřejmě tento postup prověřuje a vláda s ní jedná. Příslušné generální ředitelství EK, které má na starosti oblast ochrany veřejného zdraví a spotřebitele, tak v této věci jsme v kontaktu a zatím podle mých informací, které já mám k dispozici, nebyl na postupu vlády ČR shledán nějaký závažný problém. Na druhé straně já chci říci, že pro ty výrobce, kteří jsou seriózní, slušní v oblasti lihovarnictví, já pro jejich obavy a starosti mám pochopení. Já se jim vůbec nedivím, že se snaží tu situaci nějak řešit a také jsem zdůraznil ve svém úvodním vystoupení, že my také máme zájem na co nejrychlejším obnovení řádného trhu s lihem a s lihovinami. Protože by neměli být trestáni ti poctiví a slušní výrobci, distributoři a prodejci. Na druhé straně znovu opakuji, ten krok byl nezbytný. Pokud bychom ho neprovedli a v důsledku neprovedení tohoto kroku by onemocněl nebo zemřel byť jeden jediný člověk, tak já musím říci, že já bych si ti na svědomí nevzal. Čili silácky to nazývat siláckým gestem, prosím, máme možnost se vyjadřovat svobodně, ale pak jsou tady konkrétní ústavní instituce a konkrétní ústavní činitelé, kteří nesou tu odpovědnost. Kteří si nemohou dovolit pouhé akademické úvahy. Já znovu opakuji, já tento krok z pátku minulého týdne považuji za správný, nutný a nezbytný. A mohu pouze jakýmsi způsobem sám vyjádřit otazníky, proč například krok, který byl podniknut v pátek, je zde silácky označen až téměř po šesti dnech. Spekulace nechám na ostatních.

Dotaz: Jak by měly vypadat ty kolky tak, aby mohli lidé jasně v tom obchodě rozlišit, zdali náhodou…

Petr Nečas, předseda vlády ČR: O tom bude veřejnost včas informována. Já jsem dnes požádal, také jsem se tak domluvil s panem ministrem financí, aby ty nové kolky v rámci té vyhlášky nebyly ukázány vůbec nikomu.

Dotaz: Bude tam jasně viditelný ten rozdíl, aby když přijdu do obchodu…

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, bezesporu bude jasně viditelný.

Dotaz: Dobrý den. Pane premiére, vy jste naznačil, že mohla chybovat Celní správa. Vyvodíte z toho důsledky?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem nic takového nenaznačil. Já jsem pouze řekl, že česká veřejnost si zaslouží poctivou odpověď na otázku, zda stát někde selhal nebo neselhal v posledních osmi letech v oblasti distribuce lihovin. To je věc, kterou chci vědět i já jako předseda vlády za poslední dva roky, chci ji vědět, ale i jako občan, protože moji spoluobčané zemřeli či jsou těžce nemocní. To je poctivý přístup, udělat tuto analýzu. Ale velmi prosím, aby mi nebylo podsouváno, že já říkám něco podobného. To je velmi silná desinterpretace. Má být provedena věcná, odborná analýza právě proto, abychom případně identifikovali slabé body a pro budoucnost zabránili opakování podobných událostí. Ale zatím nemáme žádné důvody zaujímat taková příkrá stanoviska.

Český rozhlas: Pane premiére, já bych se chtěla zeptat. Vy jste mluvil o té nutnosti legislativních změn. Jestli už máte třeba představu, kdy by ty zákony mohly být třeba hotové, kdy by se mohly projednávat, od kdy by mohly
začít platit? A jestli už jste třeba zaúkoloval jednotlivá příslušná ministerstva, aby na nich začaly třeba už pracovat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já musím říci, že bych byl velmi rád, kdyby se podařilo vládou přijmout tyto zákony a poslat je do Poslanecké sněmovny, potažmo celého parlamentu do konce letošního roku. Samozřejmě některé ty kroky budou vyžadovat dejme tomu větší legislativní práci. Např. když by se šlo cestou sjednocení těch kontrolních institucí, tak to by s vysokou pravděpodobností platilo až od roku 2014. Ale některé věci, které se týkají koncesí, které se týkají např. těch moderních kolků s ochrannými prvky, což nebudou teď ty nové. Ty jsou prostě náhražkou, byť by měly být hůře falšovatelné. Tak pro budoucnost by měly být skutečně vytvořeny nové kolky s ochrannými prvky, které budou velmi obtížně padělatelné. A jak jsem již řekl, musíme i změnit ten způsob úhrady a přiblížit se k tomu cigaretovému způsobu. Byť možná ne za plnou úhradu té spotřební daně, ale pouze za její část.

ČTK: Ty ztráty, které výrobci utrpěli, asi nemají nárok na nějaké kompenzace, prostě musí to odepsat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já teď nechci dávat žádná silná prohlášení, kdo má a kdo nemá nárok. Já bych jenom chtěl říci, že když přijde k nějaké živelné pohromě, jako zásah z hůry, zásah vyšší moci, tak také nevyplácíme kompenzace. Toto byl krok, který stát dělal v zájmu ochrany zdraví a života. Jakkoli znovu opakuji, pro ty ekonomické problémy poctivých výrobců já mám pochopení a budeme samozřejmě hledat cestu, jak jim jejich ztráty minimalizovat a mluvit o nějakých kompenzacích považuji za předčasné. Já jsem to v podstatě řekl. Já jsem rozhodl již o tom, že se zkrátí celý legislativní proces. Že bude upuštěno od připomínkového řízení. Pan ministr financí podepíše příslušnou vyhlášku, včetně konkrétní verze a podoby toho nového kolku, zítra a okamžitě Státní tiskárnou cenin začne být pracováno na tom, aby pokud možno do konce příštího týdne byly tyto kolky k dispozici. A my musíme ale do té doby vypracovat celou tu proceduru. Já chci říci, že ten nový kolek je až na konci toho procesu. Že musí být především cestou, pravděpodobně legislativní cestou mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vypracován celý ten proces, kterému říkáme pracovně vytvoření rodného listu, zajetí těch akreditovaných laboratoří apod. Znovu opakuji, pro poctivé a seriózní výrobce lihovin to není nic nového. Ti dokážou dnes identifikovat konkrétní spotřebitelskou šarži s konkrétní lihovou šarží. Mají na to analýzy a protokoly z akreditovaných laboratoří. Ale teď to prosím musíme dotáhnout v zájmu ochrany zdraví až k tomu koncovému prodejci.

TV Nova: Dobrý den, pane premiére. Já bych možná kolegovu otázku trochu otočil. Uvažujete o tom, že by stát si nějak kompenzoval vlastně tu ztrátu daňovou kvůli té prohibici?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ne. To je důsledek tohoto kroku. Snížený výběr spotřební daně je prostě podobný dopad, který může nastat i za nějakých jiných okolností. Třeba řeknu teoreticky, když by něco, třeba šíření nějaké nakažlivé nemoci omezilo turistický ruch, tak by v ČR také poklesla spotřeba alkoholických nápojů. Tím pádem i výběr spotřební daně a také by to stát musel prostě přijmout a nekompenzovat si to. Čili nepočítáme s ničím podobným.

Česká televize: Já bych měl dotaz k druhému klíčovému bodu, toho co dnes bude projednávat vláda. Dá se očekávat, že státní rozpočet na příští rok, dá se očekávat jeho schválení dnes nebo až příští týden? A z hlediska těch
přesunů, dá se očekávat nějaké přesuny už dnes např. nebo až příští týden? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Návrh státního rozpočtu bude schválen až příští týden. Mimo jiné i proto, že tradičně ho chceme projednat se sociálními partnery, čili v tripartitě, což bude v pondělí. Takže by bylo velmi neseriózní schválit státní rozpočet a pak se o něm jít bavit se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Neočekávám žádné výrazné a dramatické přesuny. Ty, které tam byly provedeny, tak byly provedeny ještě před předložením z ministerstva financí na základě mého jednání s konkrétními resortními ministry a s panem ministrem financí. Ale nějaké drobné úpravy tam budou, např. v rozpočtových výhledech a v některých detailech, ale nebudou to žádné zásadní přesuny. Respektive neočekávám to, ale vláda rozhoduje ve sboru. Čistě teoreticky by to mohlo nastat, ale nepředpokládám to.

Dotaz: Je vůbec v praxi možné otestovat všech těch 21 mil. lahví tak, aby se tedy při té zpětně verifikaci tedy zjistilo...

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ne. To abychom si rozuměli. To nebude testování každé lahve. To bude pouze takové testování, které umožní identifikovat každou spotřebitelskou šarži, tzn. dodávku nějakých konkrétních lahví lihovin, s konkrétní lihovou šarží, ze které byl ten nápoj vyroben, případně dovezen. A tam jak říkám, ti poctiví a slušní výrobci to mají udělané. Provádí to, mají to u těch akreditovaných laboratoří. Děláno to nebude u každé jednotlivé lahve, protože i podle informací, které jsou k dispozici, jeden takový test stojí 500 – 1000 korun. To je levnější tu lahev vylít, než každou jednotlivou lahev testovat. To v žádném případě.

Dotaz: To se vylije, nebo jak se to bude likvidovat?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: O tom samozřejmě budeme jednat. Teď řeknu čistě svůj osobní subjektivní názor. Já myslím, že nezbývá nic jiného než to zboží, které bude mít neprokázaný původ, tzn., bude potenciálně závadné, než ho zlikvidovat. Zlikvidovat nikoli konzumací. Zlikvidovat, opravdu zlikvidovat.