Tiskové konference

19. 9. 201223:58

Tisková konference po jednání vlády, 19. září 2012

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý pozdní večer, dámy a pánové. Začíná tisková konference po jednání vlády za účasti předsedy vlády Petra Nečase, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a ministra zemědělství Petra Bendla. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, vláda České republiky dnes samozřejmě pokračovala tak, jak jsme avizovali minulý týden, v projednávání návrhu státního rozpočtu. Nikoliv překvapivě, toto projednávání přerušila, protože ještě je nezbytné návrh státního rozpočtu projednat se sociálními partnery a teprve poté ho vláda může schválit. Nicméně my jsme se již dopracovali do poměrně značného stupně shody. Čili jsme logicky toto jednání přerušili. Ale já chci především říci, že jsme velmi podrobně projednávali současnou situaci, která se týká otravy metylalkoholem. Obdrželi jsme samozřejmě informace o aktuální situaci. Vláda na druhé straně tak, jak jsme avizovali, začala podnikat kroky k obnově standardního trhu s lihem a s lihovinami v naší zemi. My považujeme zavedení prohibice na prodej, nabízení lihovin za opatření, které má pouze limitovaný časový rozsah, jako opatření, které je nutné, které bylo nezbytné dosáhnout v zájmu ochrany zdraví a života občanů České republiky. Dnes jsme se dohodli na tom, že vláda na základě příslušné právní normy, což bud mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, připraví kroky tak, aby byl uvolněn trh s nově vyrobenými lihovinami, kde půjdeme cestou vytvoření tzv. rodného listu, nebo také rodokmen tomu říkáme, daného alkoholického nápoje, tedy lihoviny s tím, že tam bude přímá vazba mezi spotřebitelskou šarží této lihoviny a šarží lihu. Bude zvláštní prohlášení, na základě kterého bude vlastně sledována celá distribuce od výrobce až po konečného prodejce s tím, že podmínkou je samozřejmě protokol z akreditované laboratoře, která provede rozbory jednak na přítomnost metylalkoholu, případně na přítomnost reziduí denaturačních činidel s tím, že tyto nově vyrobené lahve alkoholu budou opatřeny novým kolkem, protože vláda dnes současně přijala usnesení, kdy ministerstvo financí a pan ministr financí v podstatě ještě dnes v nočních hodinách podepíše novou vyhlášku, na základě které Státní tiskárna cenin začne tisknout nové kolky pro tento nově vyrobený alkohol. Současně jsme si vědomi situace, že je tady 21 až 22 milionů litrů lihovin, které byly staženy z prodeje mimořádným opatřením v zájmu ochrany zdraví a života občanů České republiky a vláda dnes uložila ministrům zdravotnictví, zemědělství, průmyslu a obchodu a financí dopracovat opatření, především tedy v průběhu toho příštího týdne, k uvolnění zadržených zásob. To znamená, aby došlo k vyselektování té části lihovin, které jsou bezpečné pro konzumaci, dá-li se to samozřejmě u alkoholu říci obecně, a k vyselektování těch, které tedy nejsou bezpečné. Já chci upozornit, že i u toho prvního opatření, u těch nově vyrobených lihovin, samozřejmě ty lihoviny, které nebudou mít ten rodokmen a nebudou mít ten nový kolek, tak vlastně budou nezpůsobilé ke spotřebě a budou muset být jako potravina neznámého původu staženy z prodeje. Takže my jsme také velmi podrobně projednávali tu stávající situaci a vláda dnes usnesením uložila ministrovi financí, ministrům vnitra, zemědělství, průmyslů a obchodu a zdravotnictví také zpracovat analýzu činnosti státní správy, především finanční a celní správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, České obchodní inspekce, hygienické služby a Policie České republiky v oblasti postihování černého trhu s alkoholem a předložit do konce října vládě tuto analýzu k projednání. Já jsem již dnes avizoval, že považujeme za poctivé, aby veřejnost v České republice obdržela informaci, zda tyto složky pracovaly v oblasti boje s černým trhem s alkoholem správně, zda jsou tam nějaká slabá místa, případně identifikovat tato slabá místa, aby se minimalizovala, nebo prakticky vyloučila možnost, aby se tato událost kdykoliv v budoucnosti opakovala. Považujeme to za poctivé, korektní a správné řešení, aby tato nepolitizovaná odborná analýza byla zpracována, protože vláda chce jaksi mít jistotu, že v případě, že se objeví některé problémy, takže je dokážeme identifikovat v tom systému a ty případné díry v systému zacelit. Dnes jsme také samozřejmě projednali některé další návrhy, ale myslím si, že ve světle této konkrétní události, která se týká problému s metylalkoholem, projednávání státního rozpočtu a podobně, jsou to méně závažné záležitosti. Já tady mám své kolegy, kteří dnes se samozřejmě velice intenzivně zabývali, nejenom dnes, problematikou metylalkoholu, takže bych dal slovo k doplnění panu ministru zdravotnictví a potom panu ministru zemědělství. Prosím, pane ministře.

Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Děkuji, dobrý večer. Tak v celém řešení toho problému stojí za to se ještě zmínit o legislativní konstrukci, která je poměrně neobvyklá. Ministerstvo zdravotnictví má na základě zákona o ochraně veřejného zdraví možnost vydat mimořádná opatření v případě ohrožení zdraví a života lidí a na základě tohohle opatření byl zastaven prodej v maloobchodní síti a v restauracích veškerého alkoholu nad 20 % a to zpět-vzetí toho opatření musí být vázáno na jasnou proceduru, která označí, který alkohol v budoucnu bude bezpečný, a to je jak ten z výroby, tak ten, který je již na skladech a musí se o něm rozhodnout, zda bude moci být dále používán nebo bude muset být zlikvidován. To zadání tedy je uděláno tak, aby vláda nalezla a odsouhlasila proces toho označení alkoholu a potom to nařízení ministra zdravotnictví bude vypadat tak, že na tento proces odkáže a uvolní do distribuce alkohol, který s tím procesem bude konformní a naopak to opatření pozdrží do té doby než ten alkohol, který konformní nebude, bude pravděpodobně zlikvidován. Ta věc se ještě rozšířila o úvahy směrem k Evropské unii, která nás kritizovala za to, že jsme udělali opatření na ochranu spotřebitelů na českém trhu, zatímco na společném trhu ta ochrana dnes není a máme za povinnost, abychom informovali orgány Evropské unie, a máme za povinnost to udělat ještě písemně a připravit takové opatření, které by rozšířilo ten zákaz distribuce v maloobchodní síti o zákaz vývozu tohoto alkoholu nebezpečného z České republiky. Tak to je asi momentálně ten stav a my jsme připraveni dál vyprecizovat to opatření na identifikaci bezpečného alkoholu, které má svůj rámec. To vám asi řekne víc pan kolega ministr zemědělství.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Já už jen doplním tu informaci. Tak jak zde řekl pan premiér, vláda dnes přijala mým rezortem navrhovaný koncept existence jakéhosi rodokmenu, který by s každým alkoholem putoval po celou dobu od výroby, přes distribuci, až následující prodej. My jsme připraveni udělat maximu pro to, aby nejpozději do pondělka úterka příštího týdne, kdy mám jednat s komisařem Dallim a zároveň informovat své rezortní kolegy v Evropské unii na jednání rady ministrů zemědělství, abychom měli už konkrétní materiál, o kterém bych mohl referovat a seznámit jak pana komisaře, tak kolegy, abychom bránili nějakým sankčním opatřením vůči České republice. Jsme připraveni, protože jde o, řeknu nařízení, nebo mimořádné opatření, které jde nad rámec legislativy, taky proto ta dlouhá diskuze k tomuto tématu, budeme také pracovat na přípravě konkrétních legislativních kroků, které by nadále podpořily existenci toho opatření tak, aby v okamžiku, kdy opatření skončí, mohl už existovat legislativní rámec, o který bychom mohli kontrolu trhu s lihovinami opřít.

iDnes, Kopecký: Dobrý večer. Jestli jsem tedy správně poslouchal, ještě v noci bude podepsáno to nařízení, ta vyhláška o těch nových kolcích a reálně vzato, pokud bude zkontrolován ten nově vyráběný alkohol a ty kolky budou k dispozici, kdy konkrétně by se, jestli byste mohli dát nějaký časový odhad, mohl dostat na trh ten nově vyrobený alkohol s těmi novými kolky? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já teď opravdu, a tady prosím, abych nebyl brán úplně striktně, protože je to odhad. Lze odhadnout, že státní tiskárna cenin bude schopna ty kolky mít k dispozici na konci příštího týdne s tím, že celý ten výrobní proces, protože ten kolek je vlastně dán až na závěr výroby u výrobce, pak je samozřejmě distribuce. Čili než se to dostane ke konečnému zákazníkovi, tak to bude trvat dejme tomu, můj odhad je dva týdny.

Petr Bendl, ministr zemědělství ČR: V každém případě bude muset platit, že i ty nově okolkované lihoviny budou muset mít ten rodokmen.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To je podmínka. Ale ty kolky by mohly být k dispozici pro výrobce na konci příštího týdne. To už do značné míry závisí na těch výrobcích, jak rychle dokážou potom tu lihovinu opatřenou novým kolkem, nově vyrobenou s rodokmenem, distribuovat ke koncovým zákazníkům, to už nezávisí jenom na státu. Stát, jak jsem již řekl, byla podepsána tato vyhláška a do konce příštího týdne by fyzicky ty kolky měly být natištěny.

ČTK, Jakub Dospiva: V téhle věci si obě ty opatření příští týden na vládě znovu projednáte a pan ministr to zase pak vyhlásí, nebo jak to bude probíhat? Bude to té Evropské unii stačit? Nepotřebujeme rychlejší krok? Pak bych se zeptal na jiné téma, a to je zákon o dohledu financování politických stran, který byl tedy přerušen. Z jakého důvodu? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já chci zdůraznit, že ministři zdravotnictví a zemědělství dostali úkol od vlády komunikovat s Evropskou komisí, s příslušným komisařem a s příslušným generálním ředitelstvím tuto problematiku a my samozřejmě učiníme vše pro to, tak jak bude vlastně uvolňován a obnovován ten trh tady, tak aby i ten vývoz byl co nejmíň ovlivněn. My jsme přesvědčeni, že právě to opatření, které děláme ve vazbě na nově vyrobené lihoviny s novými kolky, byť při vývozu se nekolkuje, ten kolek se nalepuje v zemi spotřeby, tak je velmi silným argumentem, protože Česká republika má tu situaci pod kontrolou a je možné provádět tuto distribuci v exportu, ale bude to velice intenzivní komunikace, kde i za účasti Úřadu vlády a ministerstva zahraničí, které je garantem v oblasti komunitárního práva, tak tato komunikace bude s příslušným generálním ředitelstvím Evropské komise. Co se týče přerušeného zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí, ten důvod přerušení je velmi jednoduchý. Je nezbytné to projednat s poslaneckými kluby a politickými stranami zastoupenými v parlamentu, protože je to návrh, který nemůže například podle mého názoru obejít opozici, musí získat širší politickou shodu v obou komorách parlamentu. Takže to je ten důvod, aby se vytvořil prostor pro tato politická jednání i s opozicí.

ČTK, Jakub Dospiva: Jenom, abych si to upřesnil. Ta věc, co požaduje Evropská unie, bude vtělena do toho mimořádného opatření a zakazuje se vyvážet ten alkohol nejasného původu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To ještě bude otázkou další komunikace a dalšího jednání. My budeme posílat písemnou formu komunikace s Evropskou komisí a to je prostě interaktivní proces. Takže v tuto chvíli předjímat, jak to bude konkrétně vypadat, by bylo velmi předčasné.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkujeme za váš čas i za to, že jste vydrželi do tak pozdních hodin. Hezký večer.