Aktivity projektu

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách schválil standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti

V úterý 22. června 2021 jednal Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Výbor pro institucionální zabezpečení se zabýval podmínkami na rezortech pro naplňování nové strategie

V úterý 27. dubna 2021 se ve virtuálním prostředí sešel Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor schválil Plán práce na rok 2021 a mezi své priority na tento rok zařadil např. průběžné vyhodnocování naplňování agendy rovnosti žen a mužů na jednotlivých rezortech či zajištění lepší osvěty o viditelnosti výstupů výboru směrem k veřejnosti. Hlavní část jednání byla věnována diskuzi o podmínkách na jednotlivých rezortech pro naplňování nové strategie.

celý text zprávy

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva jednala se zástupci a zástupkyněmi ministerstev o naplňování nové vládní strategie

V pondělí 26. dubna 2021 se na pracovním on-line setkání sešla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, předsedové a předsedkyně rezortních pracovních skupin pro rovnost žen a mužů a rezortní koordinátoři a koordinátorky rovnosti žen a mužů. Předmětem setkání bylo především nastavení podmínek na rezortech pro úspěšnou implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030.

celý text zprávy

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života jednal o transpozici evropské směrnice

V pondělí, 29. 3. 2021 se sešel Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Výbor se věnoval zejména iniciativám Evropské unie, které se týkají slaďování profesního a osobního života, nebo rovného odměňování. Jednalo se o první zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

První letošní setkání s rezorty: představení nové strategie rovnosti žen a mužů a aktualizace akčního plánu k prevenci genderově podmíněného násilí

V úterý 30. března 2021 se online uskutečnilo první letošní pracovní setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů pro rovnost žen a mužů s Odborem rovnosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální podmínky na jednotlivých rezortech pro naplňování vládou nedávno schválené Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, které s přítomnými na úvod setkání osobně diskutovala i zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Odbor rovnosti žen a mužů dále informoval o dosavadním plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 ze strany jednotlivých rezortů v roce 2020 a návrhu jeho aktualizace. Zástupkyně Sociologického ústavu AV ČR představila výstupy výzkumu zaměřeného na dopady pandemie covid-19 na osoby ohrožené domácím násilím.

celý text zprávy

TZ: Vláda dnes schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030

Vláda dnes projednala Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

celý text zprávy

Školení k metodice hodnocení dopadu vládních materiálů na rovnost žen a mužů pořádáme nově online

Včera jsme uspořádali online školení k používání Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Formát v podobě vzdáleného připojení jsme ozkoušeli již na konci loňského roku, 15. prosince 2020, kdy jsme se virtuálně setkali poprvé.

celý text zprávy

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích vydal dvě doporučení

Výbor jednal ve čtvrtek 7. ledna 2021 a na svém prvním letošním zasedání přijal hned dvě usnesení reagující na nevyvážené zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách vyhodnotil Akční plán

Ve čtvrtek 17. prosince 2020 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o třetí zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Rezortní koordinátorky a koordinátoři se sešli on-line: řešily se ESI fondy, Národní plán obnovy i šetření výskytu sexuálního obtěžování na rezortech

V pondělí 14. prosince 2020 se uskutečnilo on-line pracovní setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů pro rovnost žen a mužů s Odborem rovnosti žen a mužů. Na programu jednání byly aktuální informace z oblasti genderové rovnosti. Řešilo se zejména zapojení jednotlivých rezortů do přípravy příštího období ESI fondů a Národního programu obnovy. Představen byl také průběh a část výsledků dotazníkového šetření výskytu sexuálního obtěžování, které bylo realizováno na Ministerstvu dopravy.

celý text zprávy

Poslední letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Poslední letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví proběhlo on-line ve čtvrtek 10. prosince 2020. Jednání se zúčastnila i náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Pracovní skupina se zaobírala zejména přetrvávajícími nedostatky v implementaci Baby-friendly Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace a UNICEF v České republice, činností Národní komise pro kojení a nově vydaným metodickým doporučením k centrům porodní asistence.

celý text zprávy

Jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Členové a členky Výboru se na letošním posledním zasedání (1. 12. 2020) věnovali tématům, která aktuálně rezonují v souvislosti s trhem práce.

celý text zprávy

TZ: Azylových domů pro oběti domácího násilí bude více

25. listopadu Praha – Karanténa, povinnost zdržovat se doma, omezená setkání s rodinou a přáteli. Nouzový stav uzavřel oběti s pachateli násilí ve společných domácnostech a zvýšil riziko násilí v intimních vztazích. Úřad vlády ČR dnes pořádá konferenci „Násilí na ženách a pandemie covid-19“ pro výměnu zkušeností mezi státním, neziskovým a akademickým sektorem. Při příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách společně s Ministerstvem financí vyhlašuje výzvu z Norských fondů zaměřenou na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí.

celý text zprávy

Podruhé v letošním roce zasedal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Ve pondělí 12. října 2020 proběhlo jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Řešil mimo jiné říjnové volby do krajských zastupitelstev a Senátu i zohledňování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v obchodních společnostech.

celý text zprávy

Jednal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Členové a členky Výboru se na druhém letošním jednání (dne 8. 10. 2020) zabývali transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

celý text zprávy

TZ: Vláda projednala Zprávu za rok 2019 o rovnosti žen a mužů

5. října 2020, Praha – Vláda ČR dnes vzala na vědomí Zprávu za rok 2019 o rovnosti žen a mužů. Dokument zachycuje vývoj v této oblasti v České republice v uplynulém roce, přináší i mezinárodní srovnání.

celý text zprávy

Výbor nesouhlasí se snižováním evropských financí na rovnost žen a mužů

Ve středu 23. září 2020 jednal Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Ústředním předmětem diskuze se stalo možné snížení evropských financí, které jsou určeny na školství, řešení nezaměstnanosti, sociální služby či podporu rovnosti žen a mužů. Výbor se snížením alokace nesouhlasí. Členky a členové výboru jednali i o zajištění dostatečné výše úvazku pro koordinátorky a koordinátory rovnosti žen a mužů na ministerstvech. Žádají pro ně větší podporu. Diskutovalo se i o nominacích do vznikající pracovní skupiny, která bude řešit genderové dopady pandemické situace.

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách navrhuje vznik nové pracovní skupiny

Ve čtvrtek 17. září 2020 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o druhé zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Školení k metodice hodnocení materiálů předkládaných vládě opět pokračují

Dne 11. srpna 2020 se uskutečnil od nouzového stavu první workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Letos se jedná o druhé školení, na kterém se potkalo 16 osob. Poptávka po školení je ze strany rezortů velká, v plánu jsou proto další.

celý text zprávy

V boji proti krizi covid-19 mají ženy stěžejní postavení, říká Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Na včerejším setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů vzdáleně vystoupili zástupkyně a zástupce Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Upozornili, že s šířením covid-19 po světě je dopad pandemie na ženy závažnější. Část jednání byla věnovaná podpoře diverzity ve státní správě.

celý text zprávy

Nová strategie rovnosti žen a mužů: V červnu jsme diskutovali připomínky na osmi kulatých stolech

Uplynulý měsíc vrcholila hlavní část konzultační fáze k návrhu nové strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Proběhla formou kulatých stolů ke každé z osmi strategických oblastí. Sešli se na nich desítky zástupců a zástupkyň státní správy, akademické sféry a dalších relevantních stakeholderů. Cílem diskuse bylo vypořádání připomínek, jež se k jednotlivým kapitolám sešly od února 2020.

celý text zprávy

Jak lépe prosazovat rovnost na ministerstvech, i o tom mluvili na setkání rezortní koordinátorky a koordinátoři

První červnový den se uskutečnilo první letošní pracovní setkání s rezortními koordinátory a koordinátorkami rovnosti žen a mužů. Setkání svým úvodním slovem zahájila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Zdůraznila důležitost připravované vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021 – 2030 a podílu koordinátorů a koordinátorek na její implementaci.

celý text zprávy

O školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů je zájem

Dne 12. března 2020 se uskutečnil další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“). Tentokrát se potkalo 15 osob. Poptávka po školení byla větší než kapacita prostoru, další workshopy proto budou následovat.

celý text zprávy

Společně k rovnosti: Veřejná konzultace k nové strategii rovnosti žen a mužů

Dneškem se veřejnosti otevírá možnost sdělit svůj názor a podílet se na tvorbě jednoho z nejdůležitějších dokumentů pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Odbor rovnosti žen a mužů dnes zahájil veřejnou konzultaci k nové strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2021 – 2030. Konzultace v podobě online dotazníku bude zpřístupněna do 18. března 2020.

celý text zprávy

Na jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů byl poprvé představen návrh nové vládní strategie

V prostorách Hrzánského paláce v Praze včera proběhlo první letošní jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“). Ústředním bodem jednání bylo představení návrhu nové vládní strategie rovnosti žen a mužů na nacházející desetiletí (dále jen „Strategie 2021+“). Ta bude navazovat na Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, jejíž účinnost skončí s letošním rokem.

celý text zprávy

Zasedal Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Dne 17. 12. 2019 se na svém posledním zasedání v roce 2019 sešel Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Výbor“).

celý text zprávy

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách vyhodnocoval svou činnost za rok 2019

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se sešel k jednání Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Proběhlo další školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů

Dne 3. prosince 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“), na kterém bylo proškoleno 29 osob.

celý text zprávy

Proběhlo další školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů

Dne 3. prosince 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“), na kterém bylo proškoleno 29 osob.

celý text zprávy

Proběhl mezinárodní workshop zabývající se využitelností platových registrů pro genderovou statistiku

V úterý 12. listopadu se uskutečnil workshop s názvem „Register-Based Gender Statistics“, jehož cílem bylo sdílení dobré praxe v oblasti genderové statistiky, která je zásadní pro tvorbu evidence-based politik. Hlavními řečnicemi byly zástupkyně národních statistických úřadů Dánka, Finska, Rakouska, které mají dlouholetou tradici v používání platových registrů pro genderovou statistiku.

celý text zprávy

Počtvrté v letošním roce zasedal Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Ve středu 13. listopadu 2019 proběhlo ve Strakově akademii čtvrté letošní zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Řešil mimo jiné možnosti legislativních opatření podporujících vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice.

celý text zprávy

Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě – vydání příručky pro úřady

Úřad vlády ČR vydal příručku Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě. Jejím cílem je úřadům napomoci předcházet výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti a zároveň umět citlivě a účinně řešit případy sexuálního obtěžování, pokud se objeví. Příručka vznikla ve spolupráci s Kanceláří veřejné ochránkyně práv.

celý text zprávy

TZ: Helena Válková: V prosazování rovnosti žen a mužů máme co zlepšovat

Praha, 15. října 2019 – Evropský institut pro rovnost žen a mužů dnes zveřejnil výsledky Indexu genderové rovnosti. Index komplexně měří pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v hlavních kategoriích: práce, zdraví, čas, finance, znalosti a podíl na moci. Česko v mezinárodním indexu obsadilo 21. příčku ze všech 28 sledovaných zemí. Aktuální data vycházejí z roku 2017 a ve srovnání s rokem 2015 se Česko k rovnosti žen a mužů přiblížilo. Podobné závěry uvádí i Zpráva za rok 2018 o rovnosti žen a mužů, kterou včera schválila vláda.

celý text zprávy

Třetí jednání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Dne 1. října 2019 se uskutečnilo 3. zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života v tomto roce. Výbor se mimo jiné zabýval otázkou porodnosti či spíše opatřeními odstraňující bariéry v rodičovství

celý text zprávy

Třetí jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Ve středu 18. září 2019 proběhlo ve Strakově akademii třetí letošní zasedání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. Výbor řešil přípravu navazujícího období ESI fondů či genderově vyvážený jazyk.

celý text zprávy

Tragickým případům násilí na ženách lze zabránit, zaznělo na setkání s médii k Istanbulské úmluvě

Českou republiku čeká v nejbližších měsících projednávání ratifikace Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí – tzv. Istanbulské úmluvy. Tato mezinárodní lidskoprávní úmluva čelí ale mnoha dezinterpretacím, které znemožňují racionální diskusi. Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR proto uspořádal 30.7 2019 snídani s novináři a novinářkami, kde se diskutovalo o potřebnosti věcně informovat o obsahu, přínosech a dopadech tohoto dokumentu.

celý text zprávy

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

Seminář pro žadatele v dotačním programu v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů se uskuteční se uskuteční dne 21. srpna 2019 od 9.00 h. do 16.00 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

celý text zprávy

Školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů i v roce 2019

Dne 23. července 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Letos se jedná o první školení pro zaměstnankyně a zaměstnance státní správy. V plánu jsou další dvě.

celý text zprávy

Vláda vzala na vědomí Zprávu za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018

Vláda na svém dnešním zasedání vzala na vědomí Zprávu za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Akční plán a Doporučení Rady vlády“).

celý text zprávy

Tisková zpráva: V české politice je málo žen a bez kvót se situace nezlepší

Na opětovném otevření diskuse o zavedení systému kvót se shodli účastnice a účastníci mezinárodní konference konané v úterý 11. června 2019 v Poslanecké sněmovně pod názvem Proč to tak trvá? aneb účast žen na politickém rozhodování. Konferenci uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR u příležitosti 100. výročí zavedení volebního práva žen v Československu.

celý text zprávy

Vláda dnes schválila nový akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Vláda dnes schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022. Akční plán se zaměřuje především na partnerské, mezigenerační a sexuální násilí. Přináší 24 konkrétních opatření, která by měla vést k důslednější prevenci a dostupnější pomoci obětem.

celý text zprávy

Česko má 1537 starostek. Celkové zastoupení žen ve vedení obcí a měst ale zůstává pod 25 %.

Poslední komunální volby proběhly v říjnu 2018. Do zastupitelstev měst a obcí v nich bylo zvoleno nejvíce žen v historii, a to 28 %. Jaký je však poměr žen a mužů na pozici starostek a starostů a co k tomu říkají samotné starostky?

celý text zprávy

Poslední letošní školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě

Dne 5. prosince 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) již třetí praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“).

celý text zprávy

Zmocněnkyně pro lidská práva podporuje zlepšení kvality porodní péče

Česká praxe v oblasti porodní péče v některých aspektech neodpovídá aktuálním poznatkům medicíny, čímž se rozchází s doporučeními WHO a UNICEF. O její zlepšení včetně vyšší podpory kojení se zasazuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková společně s Pracovní skupinou k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

celý text zprávy

Zpráva z mezinárodního workshopu Česko a Norsko společně proti násilí aneb „Jak dál se Zuřivcem?“

V úterý 20. listopadu 2018 se uskutečnil mezinárodní workshop s názvem Česko a Norsko společně proti násilí aneb „Jak dál se Zuřivcem?“. Cílem tohoto workshopu byla diskuze o dalších možnostech spolupráce České republiky s norskou organizací Alternativ til vold a o dalším využívání edukativního filmu Zuřivec.

celý text zprávy

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 22. října 2018

Rada vlády pro rovnost žen a mužů, které nově předsedá premiér Andrej Babiš, na svém jednání dne 22. října 2018 podpořila urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy .

celý text zprávy

Systém zdravotní péče nevyužívá potenciálu porodních asistentek a podpora kojení v porodnicích je nedostatečná

Na jednání Pracovní skupiny k porodnictví, která funguje při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, byla dne 18. října 2018 představena dvě šetření – jedno se týkalo podpory kojení v porodnicích a druhé hrazené předporodní a poporodní péče porodních asistentek. Obě šetření přinesla problematické zjištění.

celý text zprávy

Další školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě

Dne 19. září 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) další praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“).

celý text zprávy

Vláda projednala a vzala na vědomí Zprávu za rok 2017 o naplňování AP pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2018

Vláda na svém dnešním zasedání projednala a vzala na vědomí Zprávu za rok 2017 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Akční plán a Doporučení Rady vlády“).

celý text zprávy

Vláda schválila Zprávu za rok 2017 o rovnosti žen a mužů

Vláda ČR dne 6. června 2018 schválila Zprávu za rok 2017 o rovnosti žen a mužů (dále jako „Zpráva 2017“). Zpráva shrnuje vývoj, ke kterému došlo v oblasti postavení žen a mužů v ČR za rok 2017. Součástí Zprávy 2017 jsou také Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018 a 2019 (dále jako „Aktualizovaná opatření“) a Zpráva za rok 2017 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

celý text zprávy

„Porodní domy v Česku chybí,“ upozorňuje dlouhodobě Pracovní skupina k porodnictví

Včera proběhlo první letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Skupina se na svém jednání zaobírala zejména tématem tzv. porodních domů a možností realizace pilotního projektu porodního domu při již existujícím zdravotnickém zařízení.

celý text zprávy

Doporučení komise v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018

Zveřejňujeme přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018. Komise zasedala dne 6. prosince 2017.

celý text zprávy

Tisková zpráva k zasedání Výboru pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách dne 7. prosince 2017

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Tisková zpráva k zasedání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách dne 7. prosince 2017

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Úřad vlády pořádá mezinárodní konferenci ke sběru dat a výzkumu v oblasti domácího násilí

V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci.

celý text zprávy

Vláda vzala na vědomí Zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Vláda vzala v pondělí 24. 7. na vědomí Zprávu za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Státní správa se nadále vyznačuje vysokou mírou vertikální segregace dle pohlaví.

celý text zprávy

Červnové setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů

Dne 21. června 2017 proběhlo v rámci projektu v pořadí již třetí pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (tvz. gender focal points). Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo LOGIB, nástroj k testování platových nerovností. Na setkání byla představena první verze Standardu pozice GFP.

celý text zprávy

Mezinárodní konference Co je rovnost ve městě? nastolila genderové otázky v plánování měst

Úřad vlády uspořádal se záštitou náměstkyně Sekce pro lidská práva, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy mezinárodní konferenci s názvem „Co je rovnost ve městě?“. Odborná veřejnost z Česka i zahraničí diskutovala genderové rozměry a nejnovější trendy v plánování udržitelných a bezpečných měst.

celý text zprávy

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2016

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu seznámil vládu ČR s činností Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) v roce 2016. Rada byla jako poradní orgán vlády ČR pro rovnost žen a mužů zřízena usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1033. Členkami a členy Rady jsou zástupkyně a zástupci resortů, sociálních partnerů, občanské společnosti a odborné veřejnosti. Jejím předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

celý text zprávy

Vláda schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020

Vláda ČR projednala a schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Zpráva 2016“). Zpráva shrnuje vývoj, ke kterému došlo v postavení žen a mužů v ČR za rok 2016. Také shrnuje, jak jej ovlivnila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

celý text zprávy

Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2016 vzala na vědomí Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“). Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí, a je výstupem projektové klíčové aktivity 02. V rámci projektu je plánováno další každoroční zpracování souhrnné zprávy o plnění tohoto Akčního plánu pro roky 2016 až 2019. Více o této souhrnné zprávě je uvedeno v připojeném odkazu na tiskovou zprávu.

celý text zprávy

Další pracovní setkání se zástupci a zástupkyněmi resortů - 28. března 2017

Dne 28. března 2017 proběhlo v rámci projektu v pořadí již druhé pracovní setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů.

celý text zprávy

Pracovní setkání se zástupci a zástupkyněmi resortů - 9. listopadu 2016

Dne 9. listopadu 2016 v rámci projektu proběhlo první pracovní setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů, na kterém byl diskutován způsob implementace a reportování o plnění hlavních vládních dokumentů pro oblast rovnosti žen a mužů.

celý text zprávy