Aktivity projektu

Úřad vlády pořádá mezinárodní konferenci ke sběru dat a výzkumu v oblasti domácího násilí

V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci.

celý text zprávy

Vláda vzala na vědomí Zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Vláda vzala v pondělí 24. 7. na vědomí Zprávu za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Státní správa se nadále vyznačuje vysokou mírou vertikální segregace dle pohlaví.

celý text zprávy

Červnové setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů

Dne 21. června 2017 proběhlo v rámci projektu v pořadí již třetí pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (tvz. gender focal points). Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo LOGIB, nástroj k testování platových nerovností. Na setkání byla představena první verze Standardu pozice GFP.

celý text zprávy

Mezinárodní konference Co je rovnost ve městě? nastolila genderové otázky v plánování měst

Úřad vlády uspořádal se záštitou náměstkyně Sekce pro lidská práva, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy mezinárodní konferenci s názvem „Co je rovnost ve městě?“. Odborná veřejnost z Česka i zahraničí diskutovala genderové rozměry a nejnovější trendy v plánování udržitelných a bezpečných měst.

celý text zprávy

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2016

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu seznámil vládu ČR s činností Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) v roce 2016. Rada byla jako poradní orgán vlády ČR pro rovnost žen a mužů zřízena usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1033. Členkami a členy Rady jsou zástupkyně a zástupci resortů, sociálních partnerů, občanské společnosti a odborné veřejnosti. Jejím předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

celý text zprávy

Vláda schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020

Vláda ČR projednala a schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Zpráva 2016“). Zpráva shrnuje vývoj, ke kterému došlo v postavení žen a mužů v ČR za rok 2016. Také shrnuje, jak jej ovlivnila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

celý text zprávy

Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2016 vzala na vědomí Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“). Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí, a je výstupem projektové klíčové aktivity 02. V rámci projektu je plánováno další každoroční zpracování souhrnné zprávy o plnění tohoto Akčního plánu pro roky 2016 až 2019. Více o této souhrnné zprávě je uvedeno v připojeném odkazu na tiskovou zprávu.

celý text zprávy

Další pracovní setkání se zástupci a zástupkyněmi resortů - 28. března 2017

Dne 28. března 2017 proběhlo v rámci projektu v pořadí již druhé pracovní setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů.

celý text zprávy

Pracovní setkání se zástupci a zástupkyněmi resortů - 9. listopadu 2016

Dne 9. listopadu 2016 v rámci projektu proběhlo první pracovní setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů, na kterém byl diskutován způsob implementace a reportování o plnění hlavních vládních dokumentů pro oblast rovnosti žen a mužů.

celý text zprávy