Aktivity projektu

Vláda dnes schválila nový akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Vláda dnes schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022. Akční plán se zaměřuje především na partnerské, mezigenerační a sexuální násilí. Přináší 24 konkrétních opatření, která by měla vést k důslednější prevenci a dostupnější pomoci obětem.

celý text zprávy

Česko má 1537 starostek. Celkové zastoupení žen ve vedení obcí a měst ale zůstává pod 25 %.

Poslední komunální volby proběhly v říjnu 2018. Do zastupitelstev měst a obcí v nich bylo zvoleno nejvíce žen v historii, a to 28 %. Jaký je však poměr žen a mužů na pozici starostek a starostů a co k tomu říkají samotné starostky?

celý text zprávy

Poslední letošní školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě

Dne 5. prosince 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) již třetí praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“).

celý text zprávy

Zmocněnkyně pro lidská práva podporuje zlepšení kvality porodní péče

Česká praxe v oblasti porodní péče v některých aspektech neodpovídá aktuálním poznatkům medicíny, čímž se rozchází s doporučeními WHO a UNICEF. O její zlepšení včetně vyšší podpory kojení se zasazuje zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková společně s Pracovní skupinou k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

celý text zprávy

Zpráva z mezinárodního workshopu Česko a Norsko společně proti násilí aneb „Jak dál se Zuřivcem?“

V úterý 20. listopadu 2018 se uskutečnil mezinárodní workshop s názvem Česko a Norsko společně proti násilí aneb „Jak dál se Zuřivcem?“. Cílem tohoto workshopu byla diskuze o dalších možnostech spolupráce České republiky s norskou organizací Alternativ til vold a o dalším využívání edukativního filmu Zuřivec.

celý text zprávy

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 22. října 2018

Rada vlády pro rovnost žen a mužů, které nově předsedá premiér Andrej Babiš, na svém jednání dne 22. října 2018 podpořila urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy .

celý text zprávy

Systém zdravotní péče nevyužívá potenciálu porodních asistentek a podpora kojení v porodnicích je nedostatečná

Na jednání Pracovní skupiny k porodnictví, která funguje při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, byla dne 18. října 2018 představena dvě šetření – jedno se týkalo podpory kojení v porodnicích a druhé hrazené předporodní a poporodní péče porodních asistentek. Obě šetření přinesla problematické zjištění.

celý text zprávy

Další školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě

Dne 19. září 2018 proběhl v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“ (dále jako „Projekt“) další praktický workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“).

celý text zprávy

Vláda projednala a vzala na vědomí Zprávu za rok 2017 o naplňování AP pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2018

Vláda na svém dnešním zasedání projednala a vzala na vědomí Zprávu za rok 2017 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Akční plán a Doporučení Rady vlády“).

celý text zprávy

Vláda schválila Zprávu za rok 2017 o rovnosti žen a mužů

Vláda ČR dne 6. června 2018 schválila Zprávu za rok 2017 o rovnosti žen a mužů (dále jako „Zpráva 2017“). Zpráva shrnuje vývoj, ke kterému došlo v oblasti postavení žen a mužů v ČR za rok 2017. Součástí Zprávy 2017 jsou také Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018 a 2019 (dále jako „Aktualizovaná opatření“) a Zpráva za rok 2017 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

celý text zprávy

„Porodní domy v Česku chybí,“ upozorňuje dlouhodobě Pracovní skupina k porodnictví

Včera proběhlo první letošní jednání Pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Skupina se na svém jednání zaobírala zejména tématem tzv. porodních domů a možností realizace pilotního projektu porodního domu při již existujícím zdravotnickém zařízení.

celý text zprávy

Doporučení komise v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018

Zveřejňujeme přehled návrhů hodnotitelské komise dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2018. Komise zasedala dne 6. prosince 2017.

celý text zprávy

Tisková zpráva k zasedání Výboru pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách dne 7. prosince 2017

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Tisková zpráva k zasedání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách dne 7. prosince 2017

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

celý text zprávy

Úřad vlády pořádá mezinárodní konferenci ke sběru dat a výzkumu v oblasti domácího násilí

V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci.

celý text zprávy

Vláda vzala na vědomí Zprávu za rok 2016 o plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Vláda vzala v pondělí 24. 7. na vědomí Zprávu za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Státní správa se nadále vyznačuje vysokou mírou vertikální segregace dle pohlaví.

celý text zprávy

Červnové setkání rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů

Dne 21. června 2017 proběhlo v rámci projektu v pořadí již třetí pracovní setkání s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů (tvz. gender focal points). Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo LOGIB, nástroj k testování platových nerovností. Na setkání byla představena první verze Standardu pozice GFP.

celý text zprávy

Mezinárodní konference Co je rovnost ve městě? nastolila genderové otázky v plánování měst

Úřad vlády uspořádal se záštitou náměstkyně Sekce pro lidská práva, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy mezinárodní konferenci s názvem „Co je rovnost ve městě?“. Odborná veřejnost z Česka i zahraničí diskutovala genderové rozměry a nejnovější trendy v plánování udržitelných a bezpečných měst.

celý text zprávy

Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu Rady vlády pro rovnost žen a mužů za rok 2016

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu seznámil vládu ČR s činností Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) v roce 2016. Rada byla jako poradní orgán vlády ČR pro rovnost žen a mužů zřízena usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1033. Členkami a členy Rady jsou zástupkyně a zástupci resortů, sociálních partnerů, občanské společnosti a odborné veřejnosti. Jejím předsedou je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

celý text zprávy

Vláda schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020

Vláda ČR projednala a schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Zpráva 2016“). Zpráva shrnuje vývoj, ke kterému došlo v postavení žen a mužů v ČR za rok 2016. Také shrnuje, jak jej ovlivnila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

celý text zprávy

Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. 7. 2016 vzala na vědomí Souhrnnou zprávu za rok 2015 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“). Souhrnná zpráva za rok 2015 o plnění Akčního plánu obsahuje zhodnocení vývoje v oblasti výskytu domácího a genderově podmíněného násilí, a je výstupem projektové klíčové aktivity 02. V rámci projektu je plánováno další každoroční zpracování souhrnné zprávy o plnění tohoto Akčního plánu pro roky 2016 až 2019. Více o této souhrnné zprávě je uvedeno v připojeném odkazu na tiskovou zprávu.

celý text zprávy

Další pracovní setkání se zástupci a zástupkyněmi resortů - 28. března 2017

Dne 28. března 2017 proběhlo v rámci projektu v pořadí již druhé pracovní setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů.

celý text zprávy

Pracovní setkání se zástupci a zástupkyněmi resortů - 9. listopadu 2016

Dne 9. listopadu 2016 v rámci projektu proběhlo první pracovní setkání s resortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů, na kterém byl diskutován způsob implementace a reportování o plnění hlavních vládních dokumentů pro oblast rovnosti žen a mužů.

celý text zprávy