Dotace

Cílem dotačních programů v oblasti lidských práv je napomoci zlepšení postavení obyvatel, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, ať již z důvodu zdravotního postižení nebo proto, že jsou příslušníky té části romské menšiny, která je ohrožena sociálním vyloučením. Společným cílem těchto programů je především přispět k vytvoření takových podmínek, aby dotčení občané byli schopni se sami aktivně zapojit do překonávání svého nepříznivého postavení a jeho důsledků.

V rámci Sekce pro lidská práva jsou poskytovány dotace z celkem pěti dotačních programů a to:

  • Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených,
  • Podpora terénní práce,
  • Podpora koordinátorů pro romské záležitosti,
  • Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce,
  • Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Dotace jsou poskytovány dle Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje postup žadatelů, příjemců a poskytovatele dotace. Dle této směrnice je vyhlašováno dotační řízení na následující kalendářní rok nejpozději do 31. července běžného roku. Žádosti je nutné předložit na platných formulářích.

Dotační program pro zdravotně postižené

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených je vyhlašován Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. O dotace mohou žádat občanská sdružení osob se zdravotním postižením s celorepublikovou působností.

Dotační programy na podporu romské menšiny

Dotační programy Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní prácePodpora koordinátorů pro romské záležitosti jsou vyhlašovány Radou vlády pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. O dotace mohou žádat nestátní neziskové organizace v případě programu Prevence soc. vyloučení a komunitní práce, obce v případě programu Podpora terénní práce a kraje v případě programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

Dotační program pro národnostní menšiny

Dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je vyhlašován Radou vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. O dotace mohou žádat obce, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti), školy a školská zařízení či vysoké školy.

Připojené dokumenty

Připojené dokumenty