Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 11 až 20 z 426

Žádost o informace k státním zástupcům

Žádost o informace týkající se jmenování státních zástupců, hodnocení jejich práce a jmenování JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. ministrem spravedlnosti.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 142/16 ve verzi, která byla předložena do připomínkového řízení.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí vyjádření vlády k ÚS

Žádost o poskytnutí anonymizovaného dokumentu - vyjádření vlády ČR k Návrhu na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/18 o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení části ustanovení čl. II – Přechodná ustanovení, bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb.

celý text zprávy

Žádost o stanovisko LRV

Žádost o poskytnutí návrhu stanoviska LRV k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě předkladatel (Ministerstvo kultury) následně původní návrh zákona dopracoval a předložil upravený návrh zákona dne 4.12.2015.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o zaslání vzorové Dohody mezi ČR a jinými smluvními stranami o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla přijata na základě usnesení vlády ze dne 7.4.1999 č. 303, a směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a vypovídání mezinárodních smluv, která byla přijata na základě usnesení vlády ze dne 16.6.1993, č. 328.

celý text zprávy

Informace týkající se výkonu služby nebo práce mimo pracoviště

Žádost o poskytnutí informací týkající se výkonu služby nebo práce zaměstnanců Úřadu vlády ČR mimo pracoviště.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí údajů o platech a odměnách a dalších informacích o zaměstnancích Úřadu vlády ČR od úrovně ředitel výše.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí tabulek

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ke konkrétním unijním právním předpisům.

celý text zprávy

Žádost o informace týkající se náhrady škody ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.

Žádost o informace týkající se náhrady škody způsobenou při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.

celý text zprávy

Pronájem parkovacích míst Úřadem vlády ČR

Žádost o zaslání informací týkajících se pronájmu parkovacích míst od Hlavního města Prahy.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 426