Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

Dokumenty 21 až 30 z 442

Žádost o zaslání materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů uvedených v usnesení vlády ČR č. 177 ze dne 20. února 2002.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí materiálu

Žádost o zaslání elektronické kopie kompletních materiálů k čj. 673/18, předložených na jednání vlády.

celý text zprávy

Programové prohlášení vlády

Žádost o poskytnutí kopie programového prohlášení vlády.

celý text zprávy

Informace týkající se identifikátorů VEDIDK

Žádost o poskytnutí identifikátorů VEDIDK, přidělených jednotlivým vědeckým pracovníkům, spolu s roky narození dotčených pracovníků.

celý text zprávy

Náklady na výjezdní zasedání vlády do krajů

Žádost o poskytnutí výše nákladů na výjezdní zasedání vlády a jejich doprovodu do krajů od 13. prosince 2017 do 31. května 2018.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí dokumentů

Žádost o zaslání dokumentů obsahujících výsledek připomínkového řízení včetně vypořádání připomínek k materiálu "Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce", čj. OVA 142/16.

celý text zprávy

Žádost o informace k státním zástupcům

Žádost o informace týkající se jmenování státních zástupců, hodnocení jejich práce a jmenování JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. ministrem spravedlnosti.

celý text zprávy

Žádost o zaslání materiálu

Žádost o zaslání materiálu čj. 142/16 ve verzi, která byla předložena do připomínkového řízení.

celý text zprávy

Žádost o poskytnutí vyjádření vlády k ÚS

Žádost o poskytnutí anonymizovaného dokumentu - vyjádření vlády ČR k Návrhu na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/18 o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové na zrušení části ustanovení čl. II – Přechodná ustanovení, bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb.

celý text zprávy

Žádost o stanovisko LRV

Žádost o poskytnutí návrhu stanoviska LRV k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě předkladatel (Ministerstvo kultury) následně původní návrh zákona dopracoval a předložil upravený návrh zákona dne 4.12.2015.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 442