Ocenění účastníci

Dokumenty 11 až 20 z 62

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Melichar

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jaroslavu Melicharovi, nar. dne 14.11.1921, zemř. dne 10.05.1993 pro protikomunistickou činnost spočívající v pomoci Benediktu Bednářovi v roce 1949, který v Československu vykonával protikomunistickou činnost, s vědomím, že Benedikt Bednář je na útěku a je pronásledován bezpečnostními orgány a v aktivním působení při zakládání pobočky K-231 v Brně v roce 1968, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaromír Kampas

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jaromíru Kampasovi, nar. dne 12.08.1927, za činnost vyvíjenou od roku 1947 do 25. února 1948 v rámci Svazu přátel USA, jehož pobočky byl v Jihlavě jednatelem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 5 zákona č. 262/2011 Sb., a dále za své veřejné politické a společenské protikomunistické postoje veřejně zastávané v období od 25. února 1948 od svého zatčení v roce 1949, za něž byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 téhož zákona.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ludmila Hermanová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Paní Ludmile Hermanové, nar. dne 03.08.1936, pro protikomunistickou činnost spočívající v pomoci agentu americké zpravodajské služby Lumíru Pavlíkovi s vědomím, že tento plní v Československu špionážní úkoly, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - PhDr. Adolf Žerdík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu PhDr. Adolfu Žerdíkovi, nar. dne 01.01.1928, zemř. dne 09.10.1999, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině Studentská křesťanská legie; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali především shromažďováním informací a rozšiřováním protikomunistických letáků.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Milan Procházka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Milanu Procházkovi, nar. dne 18.03.1935, za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině bývalých junáků vedených panem Evženem Paloncým v letech 1949 a 1950, přičemž členové této organizace proti komunistickému režimu v Československu bojovali především zhotovováním a rozšiřováním protirežimních letáků, plakátů, protikomunistických hesel a prováděním sabotáží, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jan Přikryl

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Janu Přikrylovi, nar. dne 11.07.1913, zemř. dne 12.07.1949, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v březnu 1949, přičemž členové této organizace proti komunistickému režimu v Československu bojovali především rozšiřováním protirežimních letáků, přípravou ozbrojeného odporu, budováním odbojových buněk a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Vladimír Pavlů

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Vladimíru Pavlů, nar. dne 20.05.1925, zemř. dne 13.09.1980, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo agenta zahraniční zpravodajské služby demokratického státu Karla Matějky; tato skupina zprostředkovávala přechody přes hranice do Západní Evropy, získávala kontakty a napojovala se na jiné odbojové skupiny.

celý text zprávy

22. 9. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Pavel Votický

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Pavlu Votickému, nar. dne 03.01.1969, pro protikomunistickou činnost spočívající v autorství a vylepení protikomunistického plakátu dne 20. února 1986 na železniční zastávce v Lovosicích související s další jeho protikomunistickou činností spočívající ve zničení dvou sovětských vlajek, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jindřich Hanzlíček

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jindřichu Hanzlíčkovi, nar. dne 24.05.1936, podle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje vyjádřené aktivním vystupováním na demonstraci proti peněžní reformě konané v Plzni dne 01.06.1953 a psaním protikomunistických hesel od prosince 1954 do poloviny srpna 1955 v místě jeho tehdejšího zaměstnání na pile v Plzni – Doubravce, přičemž za tato jednání manifestující jeho politické a mravní demokratické přesvědčení byl závažně postižen.

celý text zprávy

18. 1. 2017

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - František Bím

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Františku Bímovi, nar. dne 28.08.1925, účastníka odboje a odporu proti komunismu za jeho dlouhodobé protikomunisticky zaměřené statečné postoje, které konsistentně zastával již od doby výkonu trestu nastoupeného dne 18.01.1950 a na nichž setrval také v době po jeho podmínečném propuštění v roce 1964 a za jeho aktivní zapojení od 70. let 20. století do činnosti Sdružení bývalých politických vězňů ve Švýcarsku a časopisu Mukl formou organizování protestních a pamětních akcí, získávání finančních prostředků, navazování styků s prominentními osobnosti v zahraničí za účelem propagace protikomunistických aktivit, publikování článků, participací na distribuci časopisu Mukl do Československa před rokem 1989 a šíření informací o československém exilu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. ve spojení s § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb.

celý text zprávy

Dokumenty 11 až 20 z 62