Veřejná diskuze

Partnerství pro otevřené vládnutí

Jedním z požadavků iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – OGP) bylo zapojení veřejnosti do jeho tvorby formou veřejné diskuze. Úřad vlády ČR, Sekce pro koordinaci boje s korupcí, zveřejnil časový harmonogram tvorby Akčního plánu a předložil veřejnosti teze k Akčnímu plánu OGP k další diskuzi.

Časový harmonogram veřejné diskuze k Akčnímu plánu ČR iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí:
  • 4. ledna 2012 byly veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády ČR předloženy teze, z nichž Akční plán vycházel;
  • 16. ledna 2012 proběhla pod záštitou místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Mgr. Karolíny Peake v budově Úřadu vlády workshop k navrhovaným opatřením a podobě Akčního plánu.;
  • do 31. ledna 2012 měla široká veřejnost možnost se k předloženým tezím vyjádřit a určit prioritní témata;
  • v první polovině února 2012 proběhlo standardní meziresortní připomínkové řízení k materiálu;
  • následně byl materiál předložen vládě ke schválení.
Průběh veřejné diskuze

Veřejnosti byly předloženy teze k Akčnímu plánu, přičemž hlavním cílem veřejné diskuze bylo určit priority předložených tezí a vybrat nejdůležitější témata, na něž se bude Akční plán orientovat. Široká veřejnost měla možnost vyjádřit se k materiálu do 31. ledna 2012 a to několika způsoby. Kontaktovat Sekci pro koordinaci boje s korupcí bylo možné písemně na adrese Úřad vlády ČR, Sekce pro koordinaci boje s korupcí, Vladislavova 4, 110 00 Praha 1, elektronicky na e-mailové adrese ogp@vlada.cz, případně pomocí připomínkového formuláře. Další možností bylo vyplnit interaktivní dotazník, který byl pro tyto účely vytvořen nadací Open Society Fund. Všechny relevantní připomínky byly zveřejněny.

Dne 16. ledna 2012 proběhl veřejný workshop, na němž byly teze diskutovány. Workshopu se zúčastnili zástupci veřejné správy, akademické obce i nestátního neziskového sektoru.

Meziresortní připomínkové řízení k Akčnímu plánu proběhlo ve dnech 7. až 21. března 2012.

Akční plán České republiky „Partnerství pro otevřené vládnutí“ schválila vláda svým usnesením ze dne 4. dubna 2012 č. 243. Akční plán České republiky byl slavnostně představen na summitu OGP v Brazílii dne 17. dubna 2012.

Zveřejněné připomínky:

Rozlílek Adam, 31. 1. 2012, 14:56
Dobrý den, Rád bych podotknul, že teze týkající se ochrany Whistlerblowerů je velmi důležitá zejména kvůli dřívějšímu odhalení korupce a jejímu počátečnímu odhalení. Dále bych také zdůraznil teze týkající se Centrálního registru vozidel a Zpřístupnění dat a informací.
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 15:10
Dobrý den, děkujeme Vám za zapojení do tvorby Akčního plánu a za vybrání tezí.
Filip Šubert, 31. 1. 2012, 14:12
Dobrý den, z úvodních tezí bych rád zdůraznil téma ochrany whistleblowerů. Doposud bylo oznamování podvodných praktik v podniku velice "nebezpečné" pro zaměstnance, kteří toto praktikovali. Navíc, jak bylo zmíněno, většina whistleblowerů nebyla dost odvážná jit a oznámit událost na policii, či nadřízenému v podniku. Dále si myslím, že by se vláda soustředit na tyto teze:Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím, Zprůhlednění legislativního procesu, Zpřístupnění dat a informací.
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 14:14
Dobrý den, děkujeme Vám za zapojení do tvorby Akčního plánu a zaslání Vašich prioritních tezí.
Michal Berg, 31. 1. 2012, 11:59
Velmi bych se přimlouval za určení priority v podobě bodu 4, tedy zpřístupnění dat a informací. Podobná priorita se objevuje v akčních plánech dalších zemí, ať už těch, které jsou v této oblasti vpředu (USA, Velká Británie), tak v těch, které jsou v obdobné pozici jako ČR. Tato skutečnost mimo jiné umožní sdílení zkušeností, principů a dobré praxe v oboru otevřených dat, čímž dojde v konečném důsledku i ke snižování nákladů na jejich zavádění a realizaci OGP, stejně tak k reálným úsporám povede spolupráce s neziskovým a akademickým sektorem, který v této oblasti již působí. V neposlední řadě je zpřístupnění dat a informací agendou, která z velké části nevyžaduje rozsáhlé zmeny v legislativě na úrovni zákonů, tudíž je ji možné realizovat efektivně v rámci nástrojů a možností, které vláda má již nyní. Ostatní body, ač jsou také důležité, vyžadují většinou změny příslušných zákonů, což je ovšem věc politické odpovědnosti a hlasování v parlamentu. Tento způsob realizace akčního plánu by tak mohl narazit na příslušné procesy v parlamentu. Vláda by se měla snažit témata jako přijetí zákona o státní službě, financování politických stran nebo ochrana whistleblowerů efektivně řešit, nicméně nikoli jako součást akčního plánu OGP.
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 14:01
Dobrý den, děkujeme za Váš názor a vyjádření podpory tezi č. 4.
Lukáš Hubník, 31. 1. 2012, 8:13
Zrusit podpis pod dohodou ACTA - je totiz nepripustne aby vznikala jakakoliv dohoda jez neprosla legitimnim demokratickym procesem(verejna diskuse, schvaleni parlamentm...) a ve svem dusledku nakonec povede k perzekuci bezneho obcana. a to se tyka i pripadne vsech dalsich(soucasnych i budoucich) dohod...
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 13:58
Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět. V případě, že do Akčního plánu OGP budou vybrány teze č. 4 a č. 7, budeme věnovat pozornost také problematice smlouvy ACTA.
Tomáš Osička, 30. 1. 2012, 22:14
Zajímají mne zpřístupnění dat a informací - online rozpočty veřejných institucí. Podle mého by se mělo online publikovat především skutečné realizace rozpočtů. Souvisí tato aktivita s projekty Státní pokladna - Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – RISRE? Zde o online publikaci moc psáno není.
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 13:56
Dobrý den, děkujeme za Váš příspěvek. Téma rozklikávacího rozpočtu je aktuálně velmi diskutovaným tématem, přičemž toto téma bylo rovněž řešeno na Poradním sboru paní místopředsedkyně vlády Karolíny Peake dne 9. ledna 2012. V souvislosti s tezemi Partnerství pro otevřené vládnutí je možné toto téma podřadit pod bod č. 4 Zpřístupnění dat a informací. Toto téma souvisí s projektem Státní pokladna. V případě, že bude teze č. 4 součástí Akčního plánu, bude téma rozklikávacího rozpočtu detailněji rozpracováno.
Kamil Gregor, 30. 1. 2012, 6:53
Dobrý den, větší dostupnosti veřejných dat by pomohlo zrušení poplatky Českého statistického úřadu za poskytování dat. Za sběr těchto informací již beztak daňový poplatník jednou zaplatil, tak proč by to měl dělat znovu při jejich vydávání. Ani argument, že zpoplatněna je práce na zpracování dat, neobstojí, protože ta samá data ČSÚ poskytuje opakovaně a nechává si za ně zaplatit pokaždé. Ceník je navíc často nesmyslný. Například za úplné výsledky sněmovních voleb se platí 100 Kč, ale za úplné výsledky senátních voleb 2700 Kč, ačkoli datová matice obsahuje ve druhém případě jen třetinu řádků!
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 13:55
Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět, kterému se budeme v rámci přípravy Akčního plánu OGP dále věnovat.
Tereza, 30. 1. 2012, 21:01
Dobrý den, ve Vašem Akčním plánu mě zaujaly především teze č. 2,4,7, se kterými bych byla ráda, kdyby se dále pracovalo. Také bych byla ráda, kdybyste uveřejnili nějaké informace ohledně smlouvy ACTA, o které se příliš nemluví na veřejnosti.
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 12:25
Dobrý den, děkujeme za Váš výběr prioritních tezí. V případě, že do Akčního plánu OGP budou vybrány teze č. 4 a č. 7, budeme věnovat pozornost také problematice smlouvy ACTA.
Josef Kadleček, 31. 1. 2012, 8:42
Jako váš zaměstnavatel (platím si vás), vám nařizuji, abyste okamžitě (bez jediné vteřiny marného dlení) uvedli v život zejména bod 4, Zpřístupnění dat a informací ! Tak šup, šup. S přáním pěkného dne Pep Kadleček
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 10:40
Dobrý den, děkujeme za Vaše zapojení do diskuze a za vybrání tématu. Pokud by byla do Akčního plánu zvolena teze č. 4, pak bude nezbytná součinnost s dalšími "Vašimi zaměstnanci", a to především z Ministerstva vnitra, jako věcného gestora takového úkolu. Bohužel tedy nejsme, vzhledem k naší působnosti, schopni v určeném čase Váš požadavek naplnit.
Martin Dostál, 30. 1. 2012, 7:56
Dobrý den, 1. Jsem rozhodně pro transparentní veřejnou správu. Myslím, že toho lze docílit pouze zveřejňováním (bez diskuse) všech finančních toků ve veřejných institucích = transparentní účty. Dále se tento problém týká odměňování státních úředníků - já pracuji jako učitel, své povinnosti sio plním a nestydím se NIKOMU říct, kolik vydělávám! 2. Všechny zpracované teze jsou potřebné, mne však zaujala zejména ta s číslem 4. Myslím, že všechny odstavce uvedeníé v tomto bodu jsou minimem pro lepší a bezkorupční fungování státní správy a vlády Děkuji
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 8:24
Děkujeme za Váš příspěvek.
Jan Jedlička, 30. 1. 2012, 22:36
Zde je seznam mnou preferovaných tezí: č. 4: Zpřístupnění dat a informací č. 7: Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím č. 1: Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy č. 8: Zákon o střetu zájmů
zodpovězeno, 31. 1. 2012, 8:24
Dobrý den, děkujeme Vám za zaslání Vašich prioritních tezí.
Jakub, 17. 1. 2012, 20:33
Chybí mi jakýkoliv komentář k zákonu A.C.T.A. To on je největší hrozbou nad svobodou informací a otevřeností státní správy. Je lehce zneužitelný a jeho výklad umožňuje zabavení prakticky jakýkoliv stránek za drobnosti. Rád bych, aby se vláda zaměřila na podporu informovanosti veřejnosti ( tato iniciativa je krok správným směrem) a pokud možno zasadila se o zkvalitnění informačního toku ( objektivizaci) do českých médií.
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 16:12
Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět. V případě, že do Akčního plánu OGP budou vybrány teze č. 4 a č. 7, budeme věnovat pozornost také problematice smlouvy ACTA.
David, 30. 1. 2012, 0:56
Chci aby byla zrusena smlouva ACTA, protoze nebyla projednavana podle demokratickych zasad a nebyla komunikovana ani s beznymi obcany, ani s odbornou verejnosti.
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 16:11
Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět. V případě, že do Akčního plánu OGP budou vybrány teze č. 4 a č. 7, budeme věnovat pozornost také problematice smlouvy ACTA.
Michal Hradecký, 30. 1. 2012, 10:21
Zkvalitnění přenosu informací mezi úřady státní správy, aby odpadla nutnost být poslíčkem mezi jednotlivými úřady a dokazovat jenomu úřadu státu, že mi jiný úřad státu vydal doklad, jehož existenci musím opakovaně dokazovat. Svobodný přístup k informacím, transparentnost postupů státu. Z toho se odvíjí to ostatní. Když stát informace pořizuje, měly by být veřejné. Budou-li všechny informace veřejné a ověřitelné, nemá korupce takové šance. je to jednodušší než trojčlenka.
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 16:07
Dobrý den, děkujeme za Váš příspěvek. Zveřejňování informací a zprůhlednění procesů ve státní správě je jedním z hlavních cílů OGP.
Daniel H., 26. 1. 2012, 13:26
Rád bych, aby pro každého státního zaměstnance byl přesně definován okruh jeho působnosti a jeho odpovědnost (hlavně hmotná) - každý kdo jakýmkoliv způsobem rozhoduje o využití jakýchkoliv prostředků, především finančních, musí vědět o čem může rozhodnout a do jaké výše a také by měly být známy případné postihy pro úředníky na jakékoliv úrovni - a toto by mělo platit i pro politiky - ministry, náměstky atd.
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 16:06
Dobrý den, děkujeme za Váš názor. Co se týče zvyšování výkonu a stabilizace státní správy, obsahuje aktuální protikorupční strategie vlády úkol týkající se předložení návrhu zákona o úřednících, a to do června 2012, přičemž gestorem tohoto úkolu je Ministerstvo vnitra. Stejnou problematikou se zabývá teze č. 1.
Martin Rosol, 26. 1. 2012, 13:30
1) Kdo inkasuje od státu musí být znám včetně subdodavatelů, tj hlavně vyloučit akcie na doručitele. 2) Kompletní rozklikávací rozpočet - každý kdo svchválí utracení koruny ze státního rozpočtu musí v internetové aplikaci vyplnit pod svým účtem, komu ji převedl - viz bod (1). 3) Nexxistuje hranice, od kdy se nemusí soutěžit. I malý úřad může jednou týdně vyvěsit nákup balíku kancelářských potřeb na v aplikaci, viz bod (2) a po pár dnech koupit. Stejně by to teď vyplňoval do faktur a pod. 4) Zrušit maximum toku peněz přes státní úřady. Například pojištění výpadku příjmů tzv hmotné zabezpečení - velká administrativa, můžou vyřizovat komereční pojišťovny.
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 16:05
Dobrý den, právní úprava zrušení akcií na doručitele je v současné chvíli připravována Ministerstvem spravedlnosti a dne 18. ledna 2012 byla projednána na jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Téma rozklikávacího rozpočtu je aktuálně velmi diskutovaným tématem, přičemž toto téma bylo rovněž řešeno na Poradním sboru paní místopředsedkyně vlády Karolíny Peake dne 9. ledna 2012. V souvislosti s tezemi Partnerství pro otevřené vládnutí je možné toto téma podřadit pod bod č. 4 Zpřístupnění dat a informací. Stávající limity 2 miliony Kč bez DPH pro veřejné zakázky na dodávky a služby a 3 miliony Kč na veřejné zakázky na stavební práce mají být od 1. dubna tohoto roku sníženy na polovinu s tím, že od 1. ledna 2014 má být shodný limit 1 milion Kč pro všechny druhy veřejných zakázek.
Pavel Novotný, 28. 1. 2012, 12:32
Korupci navrhuji eliminovat posílením odpovědnosti jednotlivce a snížením množství peněz ve státním sektoru. Peněz je tam moc a svádí k nepoctivostem. Snížením množství peněz je nejlepší protikorupční opatření, protože jak známo, kde nic není, ani smrt nebere. Mělo by to jít například snižováním a rušením nemorálních poplatků a daní. Vzniká zde situace, kdy jsem přinucen platit za něco, co evidentně nedostanu (např. důchod, zdravotní péči). Ledaže bych si je zaplatil znovu. Já si myslím, že když jsou zaváděny poplatky na věci dosud hrazené z veřejných prostředků měly by se zároveň snížit daně a to postupně až na minimální možnou úroveň, aby nám stát nemusel nic dávat zadarmo, jak nás správně varuje ministr Kalousek. Souhlasím s ním, že se občan musí starat sám a že za něj stát nemá zodpovědnost. Současně mi to ale stát musí umožnit a ponechat mi na to prostředky.
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 15:45
Děkujeme za Váš názor. Hezký den.
Veronika J., 29. 1. 2012, 16:04
Dobrý den, mnou preferovaná témata jsou následující: 9. Reforma justice 6. Zprůhlednění legislativního procesu 1. Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy 4. Zpřístupnění dat a informací a 2. Zprůhlednění financování politických stran a hnutí, financování volebních kampaní
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 15:32
Dobrý den, děkujeme za Vaše zapojení do diskuze a za vybrání témat.
David, 30. 1. 2012, 0:50
Dobry den, na webu CPS me zaujala myslenka tzv. otevrenych dat. Jedna se o zpristupneni vsech dat, ktere vznikly z verejnych zdroju zdarma verejnosti. Tato myslenka mi prijde dobra predevsim z toho duvodu, ze zpristupni veskere normy, zakony a jejich navrhy verejnosti, takze se tato bude moci mnohem lepe vyjadrovat k pripravovanym zakonum, bude mit lepsi prehled o platne legislative, precedentech v soudnictvi a pristup zdarma ke vsem ceskym a iso normam podpori studenty a podnikatele.
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 15:31
Dobrý den, děkujeme za Váš názor. Tématem otevřených dat se zabývá teze č. 4. Zpřístupnění dat ve strojově čitelném formátu by mělo umožnit přístup veřejnosti ještě k mnohem širšímu množství dat, než které uvádíte.
Šárka Bažantová, 30. 1. 2012, 13:59
Dobrý den, velice se přimlouvám za přijetí bodu o Zpřístupnění dat a informací do Akčního plánu OGP. Děkuji. Mgr. Šárka Bažantová
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 14:01
Dobrý den i Vám. Děkujeme za zaslání Vaší priority.
Karel, 18. 1. 2012, 14:02
Mě by zajímalo co bude až tahle vláda skončí a přijde jiná, která s tím nebude souhlasit, bude moci odstoupit od této iniciativy:
zodpovězeno, 30. 1. 2012, 11:56
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Odstoupit od iniciativy OGP není formálně vyloučeno, jak ostatně dokazuje příklad Indické republiky, která od OGP odstoupila v červenci 2011. Členství v iniciativě OGP není založeno žádným právně vymahatelným způsobem a je založeno na čistě dobrovolném základě.
Roman H, 20. 1. 2012, 10:57
Dobry den slyšel jsem že jako občan mohu mit připominky k vladnuti a co by jsem si i přál zmenit,asi i po tom co se děje v častech Republiky by jsem si i přál těžši postihy pro lidi co prodavaji drogy,myslím si že když je někdo prodava je to jako kdyby to byl masovy vrah a asi by si i zasloužil tvrdší tres byt se to zda ale myslím že když jim hrozil trest odněti popřipadne na 20let tak by si to každy rozmyslel a byl by jsem pro to,když už distibuji drogy tak at dostanou vysoké sazby ne na 6 nebo 7 let a po polovině je stejně propusti prostě spřisnit tresty,nic vic.ja pracuji v tovarně a pracuji u nas vězni a pomalu mi ani nepřipadá že jsou to vězni spíš že jsou na dovolené.
zodpovězeno, 20. 1. 2012, 11:22
Dobrý den, děkujeme za Váš příspěvek do diskuze. Bohužel je tento příspěvek pro veřejnou diskuzi k tématu tvorby Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí obtížně uchopitelný. V případě, že se chcete aktivně zapojit do veřejné diskuze a prioritizovat navrhované teze, vyplňte prosím interaktivní dotazník, který byl pro tyto účely vytvořen nadací Open Society Fund.
Payperway, 19. 1. 2012, 16:03
Good morning, have not seen such a useful forum, this topic is rescued me. Thanks to the author))
zodpovězeno, 20. 1. 2012, 11:18
Thank you for your support.
Václav Včelica, 17. 1. 2012, 21:35
Pokud opravdu chcete jako vláda bojovat s korupcí: 1) zrušte akcie na doručitele, 2) zaveďte internetové aukce veřejných zakázek, 3) zaveďte zákon, který umožní zveřejňování všech daňových přiznání odevzdaných v tomto státě podobně, jak to funguje v Norsku.
zodpovězeno, 19. 1. 2012, 9:35
Dobrý den, právní úprava zrušení akcií na doručitele je v současné chvíli připravována Ministerstvem spravedlnosti a na den 18. ledna 2012 je toto téma zařazeno na program jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. Povinnost zadávání veřejných zakázek prostřednictvím internetových aukcí je součástí návrhu novely zákona o veřejných zakázkách, která je projednávána Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 370. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely je duben 2012. Co se týče zveřejňování všech daňových přiznání odevzdaných v tomto státě, už v jiné odpovědi jsme uvedli, že princip OGP spočívá v transparentnosti, otevřenosti a boji proti korupci, s primárním zaměřením na veřejnou správu (stát začíná u sebe). Zda bude následně nutné pokračovat až k jednotlivým občanům, je těžké předpovědět. Ostatně i v Norsku, které zmiňujete, je zveřejňování všech podaných daňových přiznání výslednicí dlouhodobě transparentní otevřené společnosti, jejíž občané jsou zvyklí takové informace přijímat s náležitým odstupem. Připomeňme však, že i v rámci Evropské unie se jedná o výjimku.
Jirka M., 17. 1. 2012, 21:16
Jako nejdůležitější téma vnímám zákon o úřednících, který měl být přijat již dávno. Dále pak transparentní financování politických stran a zprůhlednění legislativního procesu.
zodpovězeno, 18. 1. 2012, 19:44
Dobrý den, děkujeme za Vaši připomínku. V případě, že se chcete aktivně zapojit do veřejné diskuze a prioritizovat navrhované teze, vyplňte prosím interaktivní dotazník, který byl pro tyto účely vytvořen nadací Open Society Fund.
Ivan Valíček, 17. 1. 2012, 22:03
To nejdůležitější, soupis majetku a to u všech obyvatel, chybí. Teprve pravidelné porovnání příjmu a majetku daňovým úřadem je základním předpokladem v boji proti korupci.
zodpovězeno, 18. 1. 2012, 19:35
Požadavek na povinné soupisy majetku všech občanů jsou zcela nad rámec principu OGP a vymykaly by se i Listině základních práv a svobod. Povinně své majetkové poměry zveřejňují veřejní činitelé dle zákona o střetu zájmů (viz teze č. 8). Veřejná správa má řadu institucí a zákonných nástrojů, aby zajistila dodržování zákonů a plnění povinností občanů i firem. Přihlásit se k iniciativě OGP znamená především usilovat o to, aby transparentní, otevřená a pokud možno bez korupce byla právě veřejná správa. Přihlášením se k iniciativě OGP stát začal správně, tj. u sebe.
Naděje Tondlová, 17. 1. 2012, 23:51
Dobrý den, myslím si , že jedním ze základů pro otevřené vládnutí jsou kvalitní veřejnoprávní média. Myslím, že by se v.p.médii měla vláda už konečně zabývat. Každý moudrý vládce ví, že bez správně a kvalitně fungujících médií se nedá vládnout, protože to jsou média, která ovládají mínění občanů, jejich přízeň či nepřízeň, zájem o věci veřejné či nezájem apod. V.p. média by měla mít jasné matinely a pravidla činnosti. Prakticky by to mělo znamenat, že budou špičkově informovat o všech podstatných oblastech společnosti a v první řadě o činnosti v vlády v nejlepším slova smyslu - ne jak se dosud děje, že se z v.p.médií za státní peníze dozvíme nanejvýš pár drbů z vládních kuloárů. Mám představu, že takovým kvalitním médiem, který by nám měl být vzorem, jsou Svobodná Evropa a BBC.
zodpovězeno, 18. 1. 2012, 19:25
Dobrý den, děkujeme za Váš komentář. Tato problematika nebyla dosud při přípravě Akčního plánu diskutována a neobjevila se ani mezi 11 tezemi. Okruh číslo 2. Zvyšování veřejné integrity zahrnuje i možnosti zavádění opatření týkající se médií, avšak nikoli ve smyslu "kdo vládne ovládá média", ale smyslu zcela opačném - svoboda a nezávislost médií. Úřad vlády se bude mimo jiné zabývat uvedeným tématem v Analýze možností boje proti korupci v soukromé sféře , jejíž vyhotovení je dáno úkolem č. 5.8.
Standa S, 17. 1. 2012, 22:11
Mnou preferovaná témata v pořadí podle mnou posuzované důležitosti: 7. Zefektivnění svobodného přístupu k informacím. 4. Zpřístupnění dat a informací - - technická otevřenost - přehledná katalogizace až do úrovně správy jednotlivých obcí tak, aby co nejvíce údajů bylo možné získat bezplatně na internetu 3. Ochrana whistleblowerů 11. Transparentní správa státem vlastněných firem. Jinak mohu vřele doporučit abyste se podívali i na připomínky na webu pro otevřenost státní správy www.otevrete.cz. Zdravím a fandím.
zodpovězeno, 18. 1. 2012, 11:27
Dobrý den, děkujeme Vám za zaslání Vašich priorit.
Černý Luboš, 18. 1. 2012, 0:11
S největší pravděpodobností moje připomínka nebude zahrnuta neb by se dotkla všech státních úředníků, ale můžeme to vyzkoušet, jak to myslí vláda doopravdy. ad. 1 zveřejnit rozklikávací rozpočet do poslední korunky, odpověd, že to to není možné v dnešní době bude asi trochu mimo. ad.2 zveřejnit všechny, myslím všechny platy včetně odměn všech tedy všech státních úředníků i v dozorčích radách apod.bez RČ i jmen, ale všech vpodstatě je to součástí rozklikávacího rozpočtu. Jinak si myslím ,že tato vaše akce bude stát jen zbytečně vynanaložené prostředky ,které vyletí komínem ,tak jako většina podobných projektů. Děkuji za odpověd
zodpovězeno, 18. 1. 2012, 11:23
Dobrý den, téma rozklikávacího rozpočtu je aktuálně velmi diskutovaným tématem, přičemž toto téma bylo rovněž řešeno na Poradním sboru paní místopředsedkyně vlády Karolíny Peake dne 9. ledna 2012. V souvislosti s tezemi Partnerství pro otevřené vládnutí je možné toto téma podřadit pod bod č. 4 Zpřístupnění dat a informací. Přistoupení ČR k iniciativě není podmíněno vynaložením finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Milan Smrž, 17. 1. 2012, 23:24
Na ČR/EU úrovni usilovat o přijetí legislativy omezující zákonné možnosti daňových úniků - offshorové firmy, etc. Sjednotit fiskální politiku EU. Ve spolupráci s lokálními zastupitelstvy podpořit vznik participativních rozpočtů na úrovni měst či obcí.
zodpovězeno, 18. 1. 2012, 11:19
Dobrý den, akční plány OGP jsou soustředěny na opatření v jednotlivých zemích a není možné tímto způsobem ovlivňovat politiku EU.
Jan Aksamit, 13. 1. 2012, 17:12
Iniciativa OGP je správný krok a doufám, že to veřejnost podpoří. Všichni mohou v této věci něco dělat, nejvíc, ale ti co jsou nejvíc vidět. Připojím se a Držím tomu palce !
zodpovězeno, 13. 1. 2012, 17:19
Dobrý den, děkujeme za Vaši podporu! Pokud máte zájem se na tvorbě Akčního plánu OGP podílet, můžete vybrat a zaslat nám z předložených témat maximálně 5 priorit, případně se k navrhovaným prioritám vyjádřit.
Bedřich Vokoun, 12. 1. 2012, 23:37
Dobrý den, zde vybírám pět témat, která jako občan preferuji do zařazení Akčního plánu: 1. zákon o úřednících 2. zprůhlednění financování politických stran 4. zpřístupnění dat ve strojově čitelném formátu 6. regulace lobbingu 9. reforma justice Doufám, že vezmete názory občanů skutečně v potaz, a přeji mnoho úspěchů.
zodpovězeno, 13. 1. 2012, 8:20
Dobrý den, děkume za Vaše zapojení do diskuze a za vybrání témat.
Michael Gerstenberger, 12. 1. 2012, 11:33
Nejvíce prostoru bude patrně věnováno tomu, co by mělo být samozřejmostí-teze 2. zprůhlednění fiancování politických stran a 4. zpřístupnění dat a informací-tyto teze jsou pěkné volební téma. Jak však chce vláda realizovat tezi 6.,okruh OGP2- zprůhlednění legislativního procesu ? Příkladem úplné absence názorů veřejnosti na legislativním procesu může být nedávno přijaté NV 272/2011, které vedlo přes odpor desetitisíců občanů ke zvýšení hlukových limitů a to v době, kdy inv.skupina PENTA usiluje o výstavbu dalšího pražského letiště a jednou z legislativních překážek je dodržení hlukových limitů. Argumentace sjednocení evropské legislativy je jen zavádějící důvod pro vydání NV 272. Všechny odborné i občanské aktivity jsou přehlíženy včetně negativních dopadů na zdraví a životní prostředí.
zodpovězeno, 12. 1. 2012, 13:19
Dobrý den, děkujeme za Vaši iniciativu. Teze 6. - Zprůhlednění legislativního procesu má několik bodů. Kromě snahy o zavedení regulace lobbingu a hodnocení korupčních rizik (tzv. CIA) je též usilováno o omezení zákonodárné iniciativy jednotlivých poslanců (tzv. přílepky) a v neposlední řadě zapojení veřejnosti do přípravy legislativních návrhů a to především formou veřejných připomínkových řízení a organizováním odborných seminářů k danému návrhu.
Jakub Michálek - Pirátská stra, 11. 1. 2012, 14:05
Je potřeba zavést režim transparentní organizace, který bude vyžadovat zcela transparentní účty, účetnictví a všechny dokumenty na Internetu (s výjimkou osobních údajů a podle zákona utajovaných) a zavést standardy těchto informací. Vymezení transparentní organizace jsem se věnoval v prezentace http://www.pirati.cz/wiki/_media/prezentace:transparentni_organizace.pdf Je potřeba zveřejňovat jak příjmy, tak výdaje, zakázat jakékoliv další účty a je potřeba režim transparentní organizace aplikovat na všechny státní úřady a veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) - jenom tak získáme koncepční, jednoduchou a srozumitelnou politiku otevřenosti.
zodpovězeno, 11. 1. 2012, 20:21
Děkujeme za Vaši připomínku.
Roman Šemík, 6. 1. 2012, 21:44
K otevřenému vládnutí patří otevřené financování. Proč politické strany nemají transparentní účty? Třeba jako http://www.zkracovatko.cz/LxYQGw
zodpovězeno, 9. 1. 2012, 17:26
Financování politických stran je tématem, které je řešeno nejen v rámci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (úkol č. 5.4), ale i v úvodních tezích k Akčnímu plánu OGP právě předkládaných k veřejné diskuzi (teze č. 2), kde není opominuta ani možnost zajištění povinnosti politických stran vést transparentní účty. Ministerstvo vnitra v současné chvíli připravuje na základě úkolu protikorupční strategie návrh zákona o veřejném dohledu nad financováním politických stran a politických hnutí, který obsahuje povinnost strany a hnutí použít k vedení volebních kampaní prostředky vedené na zvláštním transparentním účtu. Vyjádřením Vaší podpory této tezi přispějete k zařazení tohoto tématu do Akčního plánu OGP.
Anežka Králová, 6. 1. 2012, 15:53
Dobrý den, celkem by mne zajímalo, kolik celá tato sranda bude Českou republiku stát?
zodpovězeno, 6. 1. 2012, 20:07
Přistoupení k OGP nemá přímý dopad na státní rozpočet ČR, protože přistoupení k této iniciativě nevyžaduje finanční náklady. Nepřímé náklady mohou být vynaloženy v souvislosti s případnými zahraničními cestami, které bude nezbytné uskutečnit v rámci závazků OGP, přičemž tyto vynaložené prostředky budou hrazeny z rozpočtů jednotlivých kapitol, jejichž zástupci se budou účastnit předmětných aktivit.
Miloš K., 6. 1. 2012, 15:51
Má zapojení ČR do OGP vůbec nějaký přínos?
zodpovězeno, 6. 1. 2012, 20:07
Ano, samozřejmě má. Téma OGP je jedním z prioritních témat současné koaliční vlády. Rovněž z pohledu zahraničněpolitického je aktivní účast České republiky na OGP přínosem. Vzhledem k určujícímu americkému založení iniciativy má tento projekt potenciál rozšířit základnu třetího pilíře česko-amerických vztahů (podpora dobrého vládnutí a lidských práv). V rámci iniciativy dochází k intenzivní výměně zkušeností, znalostí, dobré praxe, získání inspirace v oblasti způsobů moderního vládnutí v 21. století a navázání spolupráce s ostatními zeměmi světa, ve kterých je trendem otevřená veřejná správa s dostatečnou angažovaností občanů. Akční plán každé země, včetně dodržování jeho naplňování, bude podroben veřejné kontrole ze stran jednotlivých zemí iniciativy.

Připojené dokumentyDiskuze byla ukončena.