Důležité informace

7. 5. 2021 13:34

Opatření na podporu ekonomiky

Vláda na podporu sektorů ekonomiky, podnikatelů a živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženi důsledky epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a příslušných protiepidemických opatření, přijala řadu opatření a pod patronací příslušných rezortů vypsala množství dotačních programů. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších, další podrobnosti naleznete na stránkách dotčených ministerstev.

Podpora udržení zaměstnanosti

Antivirus A

 • Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz
 • Podmínkou pro čerpání je uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí
 • Maximální částka podpory: 80% z vyplacené mzdy (vč. odvodů)
 • Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce
 • doba uznatelnosti výdajů programu byla prodloužena do 30. června
 • období platnosti schématu programu bylo prodlouženo do 31. prosince 2021

Antivirus A Plus

 • Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví
 • Netýká se nařízených karantén a izolací
 • Příspěvek se poskytuje pouze za dobu, kdy takovéto překážky v práci trvaly
 • Maximální částka podpory činí 100 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000 Kč
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce
 • doba uznatelnosti výdajů programu byla ukončena k 31. květnu

Antivirus B

 • Antivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci
 • Důvodem může být, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru
 • Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.
 • Maximální částka podpory činí 60% vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů
 • Na jednoho zaměstnance činí výše příspěvku maximálně 29 000 Kč měsíčně
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce
 • doba uznatelnosti výdajů programu byla ukončena k 31. květnu

Další podrobnosti o programech Antivirus naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Plošná podpora podnikatelů

Covid 2021

 • Plošný program nahrazuje od března předchozí sektorové programy
 • Podpora je určena podnikům, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií covidu-19
 • Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021
 • Maximální částka podpory činí 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen
 • V případě, že má firma méně než 3 zaměstnance, činí podpora na 1500 Kč na den
 • Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1,8 milionu eur
 • Rozhodné období se počítá od 11. ledna 2021 do termínu uvedeného ve výzvě, nejpozději do 31. prosince 2021
 • Nařízením vlády ze 6. května 2021 bylo rozhodné období prodlouženo do 9. května
 • Podrobnosti naleznete ve vypsané výzvě MPO

Covid – Nepokryté náklady

 • Program je alternativou k programu Covid 2021
 • Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů
 • Podmínkou získání podpory je pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty
 • Od této ztráty se budou odečítat již poskytnuté dotace
 • Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020
 • Maximální výše podpory činí 40 milionů korun na žadatele
 • Vláda na jednání 6. května 2021 vyslovila souhlas s prodloužením programu až do 31. května
 • MPO proto vyhlásí druhou výzvu programu s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května
 • Ve druhé výzvě budou moci žádat i žadatelé programu Covid 2021, kterým bude adekvátně snížen základ pro výpočet výsledné výše dotace
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Covid – Nájemné III

 • Program má pomoci podnikatelům omezeným vládními protiepidemickými opatřeními, kteří podnikají v nájmu
 • Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří sice spadají do výjimek krizového opatření vlády a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %
 • Podmínkou přidělení dotace je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti
 • Z dotace je možné uhradit 50 procent nájemného
 • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele
 • Žadatel je zároveň povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK
 • Za rozhodné období se považuje 1. 10. 2020 až 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020)
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu

Kompenzační bonus I a II

 • Kompenzační bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními přijatými orgány státní správy nebo jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou jejich poskytovatelem poskytovány zdravotní či sociální služby k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19
 • Podmínkou čerpání je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen nebo omezen v důsledku přijatých opatření
 • Žádat o kompenzační bonus nemůže osoba, která je nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle § 106a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty
 • Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den (v rámci jednotlivých bonusových období) uvedený v žádosti o kompenzační bonus, za který vznikl žadateli na bonus nárok
 • Bylo vypsáno už šest bonusových období, poslední od 24. ledna 2021 do 15. února 2021
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Finanční správy
 • Nový kompenzační bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19
 • Podmínkou čerpání bonusu je významné dotčení činnosti žadatele, což je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti
 • Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období
 • Zatím byla od 1. února 2021 vypsána tři bonusová období, ve čtvtek 6. května vláda rozhodla o stanovení čtvrtého bonusového období odpovídajícího kalendářnímu měsíci květnu 2021

Odložení elektronické evidence tržeb

 • Vláda prosadila zákon, kterým došlo k odložení spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln podnikatelů. Po novele tohoto zákona je povinnost používat EET u všech čtyř vln odložena do 1. ledna 2023. Za neevidování tržeb tedy v současnosti nehrozí žádné sankce.
 • Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí

Záruční programy Covid

Záruka Covid III – Úprava Invest

 • Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření
 • Od 13. dubna 2021 došlo k jeho rozšíření o možnost získat zaručený úvěr jak na provozní náklady, tak i na investice
 • Došlo k prodloužení doby ručení na 6 let
 • Poskytování záruk podnikatelům z programu Covid III se prodlouží nejméně do poloviny roku 2021
 • Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců
 • Podniky do 250 zaměstnanců mohou získat záruku až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů Kč s délkou ručení do tří let
 • Podniky od 250 do 500 zaměstnanců mohou získat záruku až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů Kč
 • Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Záruka Covid Plus

 • Záruční program ve spolupráci s Exportní pojišťovnou EGAP je určen na pomoc velkým podnikům s minimálně 250 zaměstnanci
 • Podmínkou zařazení do programu je, že se jejich export podílí alespoň 20 procenty na tržbách firmy
 • Záruk kryje 80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP B- je to 70 procent
 • Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 milionů do 2 miliard Kč, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu firmy
 • Od ledna může o záruku žádat i subjekt s převažující ekonomickou činností poskytování ubytovacích služeb
 • Poskytování záruk bylo prodlouženo až do 31. prosince 2021
 • Další informace naleznete na stránkách EGAP

Záruka Covid Sport

 • Záruční program je určen malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu
 • ČMRZB poskytne záruku za provozní úvěr určený mj. na úhradu energií a nájmů, dodavatelsko-odběratelských faktur, mezd zaměstnanců či na pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
 • Bankovní záruka ČMZRB je poskytována pro úvěry do 15 milionů korun, a to až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Doba ručení jsou 3 roky
 • Podnikatelé mohou požádat i o finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milionu Kč
 • Další informace naleznete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Podpora pro podnikatele v kultuře

Covid – Kultura III

 • Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura
 • Dotaci můžou získat např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, dramaturgové, akrobati, zvukaři, osvětlovači, manažeři v uměleckém odvětví, výtvarníci, malíři, sochaři, fotografové, ilustrátoři či spisovatelé
 • Podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečné činné mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr
 • Žadatel musí doložit, že je umělcem či autorem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury
 • Příspěvek je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost
 • Příspěvek je jednorázový ve výši 60 000 Kč
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva kultury

Covid – Kultura Audiovize

 • Program je určen pro fyzické osoby vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce a také pro právnické osoby, napříkad provozovatele kin, produkční a distribuční společnosti
 • podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií, podporu nelze kombinovat např. s výzvami Covid – Kultura či s kompenzačním bonusem
 • Jednorázová podpora pro OSVČ je 60 000 Kč, právnické osoby budou moct dostat kompenzaci nanejvýš 5 milionů Kč
 • Rozhodné období je pro fyzické osoby stanoveno od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020, pro právnické osoby od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020
 • Podrobnosti naleznete například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Covid – Kultura pro podnikající subjekty

 • Program je zaměřen na pořadatele živých kulturních akcí, které nelze z epidemiologických důvodů pořádat
 • Mezi podporované subjekty mohou patřit například individuální umělci, pořadatelé hudebních produkcí a festivalů, výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek, cirkusů atd., umělecké soubory a hudební tělesa či hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a podobně, ticketingové společnosti nebo nevládní neziskové organizace v oblasti kultury
 • Maximální částka podpory činí 10 milionů Kč pro jeden subjekt
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě na stránkách Ministerstva kultury

Podpora pro podnikatele v lázeňství

Covid – Lázně 2021

 • Podpora bude poskytnuta formou podpory poptávky po službách cestovního ruchu, respektive podporou poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních
 • Žadatel nesmí být v den podání žádosti ve finančních potížích a splnit musí i další podmínky
 • Při výpočtu podpory se zohleňuje počet lůžek lázeňského zařízení, hodnota slevového voucheru atd.
 • Rozhodné období je od 1. ledna 2021 do 31. 12. 2021
 • Seznam podmínek a další informace naleznete ve vypsané výzvě Ministerstva pro místní rozvoj)

Podpora pro pořadatele výstav, kongresů a eventů

Covid – Veletrhy / kongresy

 • Program je určen pro podnikatele v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí
 • Dotace je poskytována na až 60 % nepokrytých nákladů, resp. 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR
 • Za nepokryté náklady se považuje ztráta snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus
 • Maximální částka na jednoho žadatele činí 20 milionů korun
 • Za rozhodné období se považuje 1. březen až 31. říjen 2020
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora pro podnikatele v cestovním ruchu

Covid – Cestovní kanceláře II

 • Dotační program je určen na podporu cestovních kanceláří zasažených důsledky pandemie covidu-19
 • Podpora je určena pro cestovní kanceláře, které odvedly příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří odpovídající ročním plánovaným tržbám pro rok 2020 ve výši alespoň 500 milionů Kč
 • Konkrétní částka podpory se vypočítá z ročních plánovaných tržeb žadatele z prodeje zájezdů pro rok 2020
 • Dotace slouží na pokrytí provozních nákladů vzniklých v období od 11. 10. 2020 do 4. 1. 2021 a/nebo nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 12. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Covid – Ubytování II

 • Podpora je určena poskytovatelům ubytovacích služeb, a to jak individuálním ubytovacím zařízením, tak i hromadným ubytovacím zařízením
 • Od 26. 3. je podpora určena také kempům a chatovým osadám
 • Není určena pro ubytovací služby v bytovém domě (např. airbnb), protože tyto byty mohou být pronajaty realitním trhu
 • Pro individuální ubytovací zařízení činí podpora 200 Kč na pokoj a den, u poskytovatelů, kteří neprokáží poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, respektive zahájili svou činnost až po 31. 12. 2019, činí podpora 100 Kč na pokoj a den
 • U hromadných ubytovacích zařízení se výše podpory odvíjí od kategorie ubytovacího zařízení
 • Rozhodné období se počítá od 22. 10. 2020 do 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. až 17. 12. 2020)
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě Ministerstva pro místní rozvoj

Covid – Záruka CK

 • Především pro malé a střední cestovní kanceláře je určen rovněž záruční program vytvořený ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
 • Záruka má pomoci cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku
 • Maximální částka podpory činí až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 miliony Kč
 • Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora pro zemědělce a potravináře

Agricovid Poravinářství II

 • Podporu mohou opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.
 • Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. prosince 2020 do 28. února 2021
 • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance
 • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin
 • Vláda odsouhlasila s úpravou zásad a podmínek dotačního programu pro zajištění jeho realizace i prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.
 • Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství

Podpora pro provozovatele dětských skupin

 • Program je určen pro zřizovatele dětských skupin, které kvůli přijatým protiepidemickým opatřením přišly o část příjmů
 • Z dotačního programu budou moci uhradit polovinu výdajů poskytovatele na nájemné na období 6 měsíců v průběhu roku 2021
 • Budou moci požádat i o částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií covid-19, a to až o 12 000 Kč na jednu pečující osobu
 • Dotační program bude vypsán Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • Další informace o programu naleznete v tiskové zprávě MPSV

Další podpora a úlevy

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou kvůli koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci
 • Týká se i rodičů dětí do 10 let, kteří kvůli uzavření škol a školských zařízení nebo v důsledku karantény zůstali doma na tzv. ošetřovném
 • Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti
 • Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci

Daňové úlevy

 • Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána
 • Institut zpětného uplatnění daňové ztráty
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad
 • Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň, bylo prodlouženo do 30. 6. 2021
 • Snížení sazeb DPH (sazba 10 %) na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven)
 • Snížení silniční daně u vozidel nad 3,5 t o 25 procent
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Trvalé osvobození od daně za nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování novelou zákona o spotřebních daních s účinností od 1. ledna 2021
 • Více informací na stránkách Ministerstva financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehlednou tabulku, jak je možné kombinovat jednotlivé dotační programy vypsané rezorty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie