Důležité informace

27. 6. 2020 17:34

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

Přehled

Daňové úlevy

 • Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí; jejich přehled naleznete v tiskové zprávě;
 • Ministerstvo financí vydalo nařízení, které umožní plošné prominutí příslušenství daně a poplatků;
 • v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu byl vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků;
  • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem,
  • prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020,
  • prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020,
  • prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020;
 • Ministerstvo financí hromadně promine daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (např. testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál), a zboží, které k výrobě tohoto zboží slouží;
 • ministerstvo chce prominout také příslušenství silniční daně, konkrétně sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020;
 • silničním dopravcům byla odložena platba mýta o tři měsíce.
 • Ministerstvo financí rovněž rozhodlo o úpravě metodiky;
  • ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2;
  • metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.);
 • více informací k daňovým opatřením v tiskové zprávě a průvodci Ministerstva financí;
 • podnikatelé budou moci využít zejména tyto instituty:
  • možnost požádat o posečkání úhrady daně,
  • možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,
  • možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,
  • možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně);
 • pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb se odkládá povinnost používat EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze;
 • pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití;
 • s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a vzhledem k nutnosti zafinancovat nezbytná opatření na ochranu zdraví obyvatelstva a na podporu české ekonomiky byla připravena úprava státního rozpočtu nově se schodkem 200 miliard korun;
 • Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mohou banky včetně stavebních spořitelen, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní zprostředkovatelé finančních služeb nadále obsluhovat klienty;
  • Tyto subjekty mohou dle svého rozhodnutí omezit provozní dobu svých poboček, obchodních míst a provozoven;
 • ministryně financí rozhodla o hromadném prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku
  • prominutí daně z přidané hodnoty se týká zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb; bezplatně poskytované zboží a služby jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2;
  • mezi základní složky integrovaného záchranného systému patří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky;
  • promíjení je omezeno časově na dodání zboží či poskytnutí služby, kde povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vznikla v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu
  • bude prominut také správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, přičemž prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí do dne 31. 7. 2020 a je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky

Podpora OSVČ

 • Stát vyplatí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den, za období po 1. květnu pak 500 korun za den;
  • dotace bude poskytována za období do 30. června 2020,
  • k vyplácení  ošetřovného byl vyhlášen program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ,
  • program se bude vztahovat i na oblast zemědělské a lesnické prvovýroby,
  • vláda na program uvolní až 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy
  • Ošetřovné pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna přes živnostenské úřady.
  • Ošetřovné pro OSVČ Výzva I, návod, podmínky a formulář.
 • osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění;
 • mimořádný zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, umožní vyplatit OSVČ, které prokáží, že jejich hrubé tržby za leden až březen 2020 poklesly v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2019 nejméně o 10 %, a splní další podmínky, jednorázovou finanční výpomoc ve výši 25 000 korun
 • Byl spuštěn program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru, tzv. Pětadvacítka, na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:
  • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně),
  • vykonávaná činnost je činností hlavní,
  • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020, případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání),
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti),
  • splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením,
  • formulář žádosti naleznete na https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/informace-financni-a-celni-spravy/2020/zadost-o-kompenzacni-bonus-38140.
 • Vláda prosadila v Parlamentu také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, kterou byl stanoven strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši smluvního úroku. U úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné nesmí nově výše smluvní pokuty při prodlení delším než 90 dnů přesáhnout limit 0,1 % denně z dlužné částky. Celkový limit všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné pak nesmí po 90 dnech prodlení přesáhnout zákonnou výši na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Stejně je omezena i výše úroku smluvního.

Kompenzační bonus pro DPP / DPČ

 • Kompenzační bonus za ztrátu příjmů v době platnosti krizových opatření vyhlášených kvůli epidemii koronaviru budou moci nově požádat i osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce (DPP / DPČ), které jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec;
  • jedná se tedy o DPČ od 3 000 korun a o DPP od 10 000 korun,
  • mohou o něj požádat osoby, které v 6 měsících před krizí (od 1. října do 31. března) pracovaly na pojištěnou dohodu alespoň 4 měsíce, a to za předpokladu, že jim tato činnost byla v důsledku krizové situace omezena či znemožněna;
 • kompenzační bonus činí 350 korun za den, tedy maximálně 31 150 korun na osobu;
 • žadatelé musí doložit Finanční správě kopie příslušných dohod a mzdových listů.

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.​ Podrobnosti k programu přímé podpory na stránkách Ministerstva financí. Přehled odkladů splátek hypoték a úvěrů na stránkách Ministerstva financí.

Podpora udržení zaměstnanosti

Úvěrový program COVID

 • Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID;
 • vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o program COVID vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu podpůrný úvěrový program COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID; k dispozici bude až 30 miliard korun;
 • ve spolupráci s komerčními bankami je připraven a ze strany Evropské komise už schválen záruční program COVID III, v jehož rámci se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem ;
  • vláda pro tyto účely uvolní 150 miliard korun, což umožní uzavřít úvěry až za 500 miliard korun,
  • státní podpora (portfoliové ručení) se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020,
  • podniky do 250 zaměstnanců budou moci požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun,
  • podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun,
  • délka ručení bude v obou případech nanejvýš tři roky.

Program Technologie COVID 19

 • Nový dotační program podpoří projekty,  které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení;
 • dotace může dosáhnout až 20 milionů korun, celkem bude k dispozici nejméně 300 milionů korun.

Program Czech Rise Up

 • Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit;
  • zaměří se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe;
  • na program bylo vyhrazeno zhruba 200 milionů korun,
  • více informací v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu;
 • na základě velkého úspěchu programu byl připraven dotační program Czech Rise Up 2.0
  • bude obsahovat dvě výzvy,
  • první výzva bude zaměřena na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evroské komise,
  • druhá výzva podpoří formou de minimis úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení na zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií ve střednědobém horizontu,
  • podpora se bude poskytovat do výše 75 % nákladů,
  • celková alokace programu bude 300 milionů Kč,
  • více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nouzový balíček pro české vývozce

Program podpory zaměstnanosti Antivirus

 • Byl schválen program podpory zaměstnanosti Antivirus, který  má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19;
  • zaměstnavatel musí pro nárok na kompenzace splnit několik podmínek,
  • příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci,
  • výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy, tedy včetně povinných odvodů,
  • program Antivirus A se vztahuje na firmy, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky,
  • program Antivirus B se vztahuje na firmy, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru,
  • Program Antivirus C se vztahuje na firmy do 50 zaměstnanců a spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění za červen, červenec a srpen 2020, přičemž zaměstnavatel musí splnit podmínky udržení zaměstnanosti a udržení výše platů a zaplatit včas pojistné za zaměstnance.
  • Podrobnosti o programu Antivirus jsou na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.

​​Podpora pro velké podniky, program COVID+

 • Pro podniky nad 250 zaměstnanců je připraven program záruk Exportní a garanční pojišťovny, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun;
 • novelou nařízení vlády z 29. června se do programu záruk mohou přihlásit i firmy působící v oblasti dopravy a cestovního ruchu;
 • na podporu investic do dopravní infrastruktury (údržba, opravy, nová výstavba) vyčlenila vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 6,5 miliardy korun;
 • po dobu nouzového stavu pomůže stát úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury, budou například prodlouženy smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

Podpora pro nájemce nebytových prostor

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na pomoc podnikatelům, kteří podnikají v pronajímaných prostorách a kvůli opatřením vlády přišli o zisk, dotační program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID-nájemné
  • podnikatelé budou moci požádat o podporu na úhradu nájmu až do výše 10 milionů korun
  • podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a že 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel
  • v případě, že je pronajímatelem stát nebo jím zřizovaná instituce, bude podmínka třicetiprocentní slevy na nájemném splněna automaticky
  • podmínkou také je, že mezi pronajímatelem a nájemcem nesmí být osobní vazby ani jiné majetkové propojení firem
  • na program vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy až 5 miliard korun
  • informace na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/program-covid-najemne-spusten--mpo-zacalo-prijimat-zadosti-od-podnikatelu--255426/

Pomoc podnikatelům v cestovním ruchu

 • Cestovní kanceláře a agentury budou moci klientům v případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu pandemie místo vrácení peněz vystavit voucher v zaplacené hodnotě, který budou moci klienti uplatnit do 31. 8. 2021. Pokud této možnosti nevyužijí, po skončení této ochranné doby jim cestovní kancelář uhradí veškeré zaplacené náklady do 14 dnů,
  • poukazy budou moci odmítnout senioři nad 65 let věku, zdravotně postižení lidé, těhotné ženy, lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, osamělé samoživitelky a samoživitelé a také školy v případě školních zájezdů,
  • poukaz na zájezd v hodnotě minimálně deseti procent zaplaceného storno poplatku budou cestovní kanceláře povinny vydat zákazníkům, kteří z vlastní vůle zrušili zakoupený zájezd s termínem odjezdu do 31. 8. 2020 a byli povinni cestovní kanceláři uhradit storno poplatky.

Pomoc podnikatelům v kultuře

 • Ministerstvo kultury připravilo návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí;
  • umožní pořadatelům zrušených kulturních akcí namísto vrácení peněz za vstupenky nabídnout zákazníkům voucher v zaplacené hodnotě, který bude uplatnitelný buď na stejnou akci v náhradním termínu, nebo na náhradní akci v téže hodnotě;
  • ochranná doba bude platit do konce října 2021;
  • ochranná doba skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu.;
 • Program COVID-kultura
  • připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury;
  • účelem je zmírnit dopady epidemie covid-19 na kulturní a kreativní průmysl v ČR;
  • podnikatelé v oblasti kultury, kteří kvůli preventivním opatřením vlády museli zrušit nebo posunout své plánované akce, budou moci požádat o dotaci ve výši 50 % způsobilých výdajů ex post, maximálně 5 milionů korun;
  • o dotaci bude možné požádat v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za období od 10. března nově až do 30. září 2020;
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem kultury už připravují 2. výzvu, která by měla reagovat na podněty, které v kontextu s 1. výzvou od kulturních subjektů přišly tak, aby dotaci mohlo využít více lidí;
  • na program vláda uvolní až 900 milionů korun;
  • o finanční podporu mohou žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby v oblasti Performing Art;
   • program je určen také pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, individuální umělce, pořadatele filmových a hudebních festivalů, hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, umělecké agentury, které zastupují umělce, soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea.

Pomoc sportovním organizacím

 • Vláda schválila Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií covid-19 – COVID-sport
  • jeho cílem je pomoci sportovním organizacím, které byly rovněž vážně zasaženy dopady pandemie a vyhlášenými karanténními opatřeními
  • jedná se o provozovatelé sportovních zařízení, organizátory sportovních akcí a sportovní organizace v nájemních prostorech
 • Program bude administrovat Národní sportovní agentura ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR
 • V dotačním programu bude k dispozici miliarda korun

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.​

Pomoc  zoologickým zahradám

 • Prostřednictvím dotačního titulu Příspěvek zoo budou moci zoologické zahrady bezodkladně čerpat prostředky na nákup krmiva pro zvířata;
 • dotační program je určen pro všech 29 licencovaných zoo;
 • formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoo_covid_19.

Program COVID-ubytování

 • Nový dotační program Podpora ubytovacích zařízení (COVID-ubytování) má podpořit podnikatele v ubytovacích službách, kteří přišli o podstatnou část tržeb v době koronavirové krize kvůli uzavření svých podniků;
 • podpora bude ve výši součtu paušální částky za pokoj podle typu ubytovacího zařízení, a počtu dní
  • tato částka se pohybuje od 100 do 330 korun za pokoj a noc,
  • průměrná dotace je 26 procent ze storna ubytování,
  • rozhodná doba je stanovena od 14. března do 24. května 2020;
 • podnikatelé musí splnit několik podmínek, například že
  • ubytovací zařízení bylo za stejné období předchozích dvou let v provozu,
  • provozovatel nebyl v úpadku, v likvidaci, v insolvenci,
  • fyzická osoba byla k 14. 3. 2020 daňovým rezidentem ČR nebo nerezidentem ČR s předpokladem splnění podmínek pro snížení daně za rok 2020,
  • k 14. březnu 2020 neměl provozovatel nedoplatky k veřejnému rozpočtu nebo zdravotnímu pojištění,
  • se provozovatel vzdá uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody,
  • žadatel nesmí 6 měsíců od poskytnutí dotace ukončit podnikatelskou činnost;
 • na program vláda vyčlenila až 4,1 miliardy korun

Bezplatné využití datových schránek

 • Na podporu bezkontaktního styku s úřady a institucemi je s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zavedeno bezplatné využívání datových schránek.

Podpora zemědělců, lesníků a potravinářů

 • Opatření pro pandemií postižené zemědělce, potravináře a lesníky:
  • bude povoleno odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
  • bude jim poskytnuta garantovaná podpora i na provozní financování,
  • budou navýšeny národní zdroje v Programu rozvoje venkova,
  • na zmírňování dopadů budou maximálně využity finanční prostředky z evropských zdrojů;
 • ve prospěch dotačního Programu rozvoje venkova vláda uvolnila navíc 3,3 miliardy korun;
 • ve prospěch Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na odklady půjček a další opatření vláda uvolnila navíc 1 miliardu korun;
 • Ministerstvo zemědělství vydalo výjimku, která umožňuje lihovarům vyrobit dezinfekční přípravky z lihu denaturovaného prostředkem Bitrex;
  • cílem rozhodnutí je zvýšit dostupnost dezinfekčních přípravků na trhu v ČR pro občany, firmy a všechny další instituce;
 • zájemci o brigádníky mohou navštívit facebookovou skupinu Ministerstva zemědělství Buď superhrdina https://www.facebook.com/groups/210584496686612/
  • stránka funguje jako nabídka pracovních pozic zemědělců, agrárních podniků, potravinářů, lesníků atd., rozmístění do jednotlivých provozů koordinuje Agrární komora a Zemědělský svaz,
  • firmy, které shánějí pracovníky do zemědělství, lesnictví, potravinářství nebo rybářství, se mohou také obracet na krizovou linku Ministerstva zemědělství 221 814 595 nebo zaslat požadavek na e-mailovou adresu krizovalinka@mze.cz;
 • bylo rozhodnuto o posunutí termínu příjmu tzv. jednotných žádostí (hlavní zemědělské dotace) až do 15. června 2020,
 • v rámci Programu rozvoje venkova budou u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců
  • u operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce je prodloužena lhůta pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců,
  • u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) je prodloužena lhůta pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. srpna. 2020
 • souhrnné informace o opatřeních v rezortu zemědělství v souvislosti s koronavirem jsou na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/.

Opatření pro zaměstnance

 • režimu legislativní nouze vláda prosadila mimořádný zákon, který po dobu trvání nouzového stavu upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že
  • prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky, a to až do 30. června 2020
  • nárok na ošetřovné mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce, kteří odvádějí sociální pojištění
  • mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let,
  • rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na děti či osoby blízké alespoň v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské slupiny, stacionáře,
  • od 1. dubna do 30. června se ošetřovné (i se zpětnou platností) zvýší z běžných 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu;
  • ošetřovné může být vyplaceno i zpětně;
  • důvody pro pobírání ošetřovného jsou:
   • ohrožení zdraví dítěte,
   • ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti,
   • výrazné omezení kapacity výchovného zařízení,
   • nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení,
   • výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení,
   • jiný závažný důvod.
  • Ošetřovné bezbolestně - návod jak postupovat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
  • Jak to bude s ošetřovným po 30. červnu se dočtete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne#cervenec2020.
 • Vojákům z povolání, kteří se v důsledku zákazu školní docházky potřebují starat o děti do 13 let, umožnilo Ministerstvo obrany vyhláškou poskytnutí služebního volna s nárokem na služební plat.

Všechny aktuální informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie