Rada vlády pro záležitosti romské menšiny


Metodický pokyn pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit

Metodický pokyn pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit (dále jen „Metodický pokyn“) slouží k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, ve znění usnesení vlády ČR č. 621 ze dne 20. června 2001, usnesení vlády ČR č. 642 ze dne 19. června 2002 a usnesení vlády ČR č. 597 ze dne 18. června 2003.I.

Vymezení finančních prostředků účelu dotaceDotace bude poskytnuta ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly Všeobecná pokladní správa, a to jmenovitě z položky Podpora projektů integrace romské komunity (Program terénní sociální práce) prostřednictvím Ministerstva financí, a z položky Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.II.

Vyhlášení programu


Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity (dále jen „Rada“) vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí program Podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit (dále jen „program“), který je rozdělen do dílčích programů (sub-programů):


  1. Podpora terénní sociální práce

Sub-program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní sociální práce v sociálně znevýhodněných nebo sociálně vyloučených romských komunitách.

  1. Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků

Sub-program je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací projektů v těchto oblastech:

 1. v oblasti bydlení

  • podpora azylového ubytování

  • asistence při správě objektů

  • podpora právního poradenství


 1. v oblasti zaměstnání

  • podpora při vytváření pracovních míst

  • asistence při zaměstnávání

  • rekvalifikační a kvalifikační kurzy

  • vznik chráněných dílen


 1. v oblasti sociálních služeb

  • podpora terénní sociální práce

  • občanské a sociální poradenství

  • komunitní práce


Projekty v sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků lze podávat v kategorii:

 • A - regionální, tj. působnost nepřesahuje správní území jednoho kraje.

Rozpočet projektu musí činit minimálně 100 000,- Kč.

 • B - celostátní, tj. působnost zahrnuje minimálně správní území tří krajů.

Rozpočet projektu musí činit minimálně 600 000,- Kč.III.

Vymezení žadatelů/příjemců a pojmů

 • Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází o dotaci ze státního rozpočtu.


 • Příjemcem se rozumí žadatel, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotaze ze státního rozpočtu poskytovatelem rozhodnuto.

V sub-programu:

 1. Podpora terénní sociální práce

žádost o dotaci mohou podat pouze obce.

 1. Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků

žádost o dotaci mohou podat občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují služby či realizují aktivity, které jsou v souladu s jejich stanovami/statutem a Metodickým pokynem.IV.

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace v sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků


 1. Projekt předkládá výhradně nejvyšší - ústřední - orgán organizace, a to i za regionální články organizace.

 2. Žadatel si může podat maximálně dva projekty, které se musí týkat rozdílné činnosti. Za žadatele je považován pouze nejvyšší – ústřední – orgán organizace.

 1. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti na předepsaném formuláři (včetně všech předepsaných příloh) statutárního zástupce organizace (1 originál + 4 kopie).

 2. Žádost zasílá žadatel kanceláři Rady (adresa: Úřad vlády ČR, kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – OBÁLKA MUSÍ BÝT ZALEPENÁ A MUSÍ NA NÍ BÝT UVEDEN NÁZEV SUB-PROGRAMU - SUB-PROGRAM PŘEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ V ROMSKÝCH KOMUNITÁCH A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH DŮSLEDKŮ - A NÁZEV PROJEKTU1). Žádost musí být zaslána na předepsaném formuláři včetně všech příloh stanovených tímto Metodickým pokynem a formulářem žádosti, který je přílohou tohoto Metodického pokynu. Žádosti se podávají do 22. října 2003 (rozhoduje razítko pošty). Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Rady a na internetových stránkách Úřadu vlády ČR: www.vlada.cz.

 3. Občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby musí k žádosti přiložit (vždy 1 originál + 4 kopie):

 1. Ověřená kopie registrovaných stanov/statutu žadatele, výpis z registru Ministerstva kultury ČR (MK ČR), výpis z rejstříku obecně prospěšných organizací (OPS) - doklad o právní subjektivitě.

 2. Výroční zpráva žadatele za rok 2002 (nebo ekvivalent tam, kde výroční zprávu nevyžaduje zákon).

 3. Finanční výkaz žadatele za rok 2002 (účetní uzávěrku, rozvahu a výsledovku).

 4. Ověřená kopie dokladu o přidělení IČO, v případě obecně prospěšné organizace výpis z rejstříku OPS u krajského obchodního soudu žadatele.

 5. Vyjádření příslušných úřadů:

 • Vyjádření obecního/městského/magistrátního úřadu té obce (obcí), ve které (-ých) bude projekt realizován – projekt kategorie A.

 • Vyjádření krajského úřadu v případě, že projekt je realizován na území celého kraje – projekt kategorie A.

 • U projektu kategorie B - vyjádření všech krajů, na jejichž území bude projekt realizován.


 1. Organizace (žadatel), která byla založena po 1. 1. 2003 není povinna k žádosti přikládat přílohy stanovené odst. 5 písm. b), c).


 1. Žadatel je při všech tiskových prohlášeních a ve všech materiálech a informacích povinen uvádět, že „projekt je realizován z finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit, který je administrován kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí“. Bude-li poskytnuto, připojí žadatel také logo programu.V.

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace v sub-programu Podpora terénní sociální práce


 1. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti na předepsaném formuláři (včetně všech předepsaných příloh) statutárního zástupce organizace či obce (1 originál + 4 kopie).

 2. Žadatel k žádosti přiloží ověřenou kopii usnesení rady nebo zastupitelstva, které bude schvalovat podání žádosti a konkrétní částku finanční spoluúčasti.


 1. Žádost zasílá žadatel kanceláři Rady (adresa: Úřad vlády ČR, kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – OBÁLKA MUSÍ BÝT ZALEPENÁ A MUSÍ NA NÍ BÝT UVEDEN NÁZEV SUB-PROGRAMU - SUB-PROGRAM PODPORY TERÉNNÍ SOCÍÁLNÍ PRÁCE) na předepsaném formuláři, který je přílohou tohoto Metodického pokynu. Žádosti se podávají do 20. listopadu 2003 (rozhoduje razítko pošty). Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Rady a na internetových stránkách Úřadu vlády ČR: www.vlada.cz.

 2. Žadatel je při všech tiskových prohlášeních a ve všech materiálech a informacích povinen uvádět, že „projekt je realizován z finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit, který je administrován kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, ve spolupráci s  Ministerstvem financí“. Bude-li poskytnuto, připojí žadatel také logo programu.


VI.

Podmínky čerpání dotace sub-programu Podpora terénní sociální práce


 1. Poskytnutou dotaci mohou obce využít na tyto výdaje:

 1. Mzdové prostředky včetně povinného pojistného, placeného zaměstnavatelem, a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb.

 2. Výdaje spojené s provozními náklady: cestovné (nelze hradit výdaje spojené s cestami do zahraničí), telekomunikační služby (včetně případného připojení na internet), poplatky, kancelářské potřeby.

 3. Výdaje spojené s rozšiřováním a prohlubováním kvalifikace terénního sociálního pracovníka: účast na konferencích, seminářích a odborných školeních a na nákup odborné literatury. Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout 10% z celkové požadované dotace.

 4. Výdaje spojené s motivací klientů a výdaje na úhradu nákladů spojených s realizací volnočasových aktivit pro děti a dospělé klienty, o které terénní sociální pracovník pečuje (nelze hradit pobytové akce).

 5. Výdaje spojené s nákupem takového materiálu, který bude sloužit pouze k nejnutnějším opravám obydlí klientů, nikoli ke zhodnocení majetku; především jako prostředek pro zvýšení aktivity klienta na řešení svých životních problémů. Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout více než 10% z celkové požadované dotace. Podmínkou je, že se na všech těchto nákladech spolupodílí klienti ve výši 50% nákladů, celková částka včetně spoluúčasti klienta nesmí přesáhnout 2 000,- Kč – částka za kalendářní rok včetně spoluúčasti klienta nesmí u jednoho klienta přesáhnout 3 000,- Kč. (Na prostředky vydané klientovi není možné hledět jako na prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Klient tedy nebude moci být postižen za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).

 6. Na úhradu nákladů spojených s řešením problémů v působnosti terénního sociálního pracovníka (např. cestovních výloh, poplatků a nákladů na pořízení fotografií souvisejících se získáním osobních dokladů nebo jiných dokumentů). Částka na tyto výdaje nesmí přesáhnout 3% z celkové požadované dotace. Náklady klienta mohou být uhrazeny pouze v případě, že vedoucí pracovník, kterému terénní sociální pracovník podléhá, s jejich uhrazením vyslovil předem souhlas. (Na prostředky vydané klientovi není možné hledět jako na prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Klient tedy nebude moci být postižen za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).


 1. Na výdaje uvedené v odstavci 1, písmena d) – f) tohoto článku, lze čerpat finanční prostředky z dotace pouze v tom případě, že klienti, kterým jsou prostředky poskytovány, jsou předmětem kontinuální péče terénního sociálního pracovníka.


 1. Zásadně je vyloučeno použití prostředků dotace jiným způsobem, než jak je uvedeno v odstavci 1, písmena a) – f).


 1. Případná změna rozpočtových položek uvedených v Žádost je možná pouze na základě písemné žádosti příjemce. V odůvodněných případech může povolit změnu rozpočtových položek Ministerstvo financí na doporučení ředitele kanceláře Rady. Příjemce musí písemně požádat o změnu rozpočtu dotace, a to nejméně 30 dnů před čerpáním finančních prostředků z jiné položky. Náležitosti žádosti o změnu rozpočtu dotace stanoví Ministerstvo financí ve spolupráci s kanceláří Rady. Vyrozumění o schválení/neschválení požadované změny rozpočtových položek bude žadateli sděleno písemně do 30 dnů ode dne rozhodnutí.

 2. Bude-li zjištěno, že finanční prostředky z dotace byly využity v rozporu se schválenými rozpočtovými položkami, rozhodne Ministerstvo financí na doporučení ředitele kanceláře Rady o vrácení poskytnuté dotace, případně její poměrné části. Obdobně se bude postupovat i v případech, kdy obec nezrealizuje sub-program Podpory terénní sociální práce ve stanovené lhůtě a nebo jej bude realizovat v rozporu s Metodickým pokynem.

 3. Od obcí, které žádají o poskytnutí dotace, je požadována minimální finanční spoluúčast ve výši 15% z požadované dotace, nikoli z celkového rozpočtu žádosti, s výjimkou ustanovení odstavce 8 tohoto článku.

 4. V případě neplnění finanční spoluúčasti, ke které se obec zavázala, se jedná o porušení rozpočtové kázně (viz čl. XII.).


 1. Finanční spoluúčast obce může Ministerstvo financí v odůvodněných případech na doporučení výběrové komise snížit či prominout, požádá-li o to statutární zástupce obce zároveň se žádostí a svůj požadavek dostatečně zdůvodní.

 2. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je příjemce dotace/žadatel povinen informovat kancelář Rady do 14 dnů ode dne změny.

 3. Dotace je poskytována na období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004.

 4. Výši dotace doporučuje výběrová komise.

 5. Při stanovení výše dotace bude přihlížet:

 • k délce doby, po kterou bude aktivita realizována,

 • popisu komunity (cílové skupiny), ve které se bude aktivita realizovat,

 • oprávněnosti požadovaných nákladů.


 1. Maximální možná výše dotace o kterou bude možno požádat v sub-programu Podpory terénní sociální práce je 160 000,- Kč.

 2. V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců a bude požadována maximální možná částka, musí být za každý měsíc od částky 160 000,- Kč, kdy aktivita nebude realizována, odečtena, částka ve výši 13 000,- Kč.

 3. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na další finanční příspěvky ze státního rozpočtu na realizaci programů v následujícím období. Tyto dotace mají především motivační charakter a cílem jejich poskytování je nastartování (iniciace) aktivit zaměřených k předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků.VII.

Podmínky čerpání dotace sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků


  1. Poskytnutou dotaci mohou příjemci využít v obdobní od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 na úhradu těchto nákladů a činností:


   • provozní náklady nezbytné pro realizaci projektů, které jsou účetně zaevidované a podložené originálními dokumenty;

   • mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění);  1. Dotaci nelze použít na úhradu nákladů souvisejících s projekty, které mají charakter:


   • kulturní, tj. pořádaní festivalů, výstav, projekce filmů, publikační činnost související s kulturní oblastí apod.;

   • volnočasový, tj. financování sportovních soutěží, dětských táborů, provoz volnočasových zařízení pro děti a mládež, výletů, dětských kroužků, doučování apod.;

   • společenský, tj. pořádání konferencí a seminářů, recepcí, kulatých stolů apod. s výjimkou realizace školení terénních sociálních pracovníků.


Dále nelze použít dotaci na úhradu následujících položek/nákladů:

 • pohoštění a dary

 • odměny statutárních orgánů

 • členské příspěvky v mezinárodních organizacích

 • splátky půjček a dluhů

 • odpisy majetku

 • tvorbu kapitálového jmění

 • náklady spojené se zahraničními cestami

 • výzkum a vývoj

 • rekondiční a rekreační pobyty

 • stravné a jízdné (mimo cestovních náhrad)

 • náklady na provedení účetního auditu

 • pokuty a sankce

 • nespecifikované výdaje, které nelze účetně doložit

 • pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,- Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,- Kč)


  1. Od žadatelů je požadována minimální výše finanční spoluúčasti ve výši 30% všech nákladů projektu.


  1. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je příjemce dotace/žadatel povinen informovat kancelář Rady a po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí do 14 dnů ode dne změny.


  1. Případná změna rozpočtových položek uvedených v Žádosti, je možná pouze na základě písemné žádosti příjemce adresované Ministerstvu práce a sociálních věcí, které rozhoduje o této žádosti dle svých předpisů/pravidel.VIII.

Posouzení žádostí


  1. Registraci žádosti provádí kancelář Rady. Registrovány jsou pouze ty žádosti, které jsou kompletní. Registraci nelze považovat za příslib poskytnutí dotace. Registrovaným žadatelům bude zasláno elektronicky popř. písemně sdělení o registraci.

  2. Formální posouzení žádostí provádí kancelář Rady vlády.

  3. V sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků budou kontrolovány tyto formální náležitosti:

 1. termín podání (viz čl. IV. odst. 4 )

 2. použití správného formuláře žádosti (viz Příloha Metodického pokynu)

 3. vyplnění všech relevantních bodů žádosti

 4. minimální částky celkových rozpočtů projektů (viz čl. II. odst. 2)

 5. datum, razítko organizace a podpis statutárního zástupce organizace

 6. počet písemných vyhotoveních žádosti, tj. 1 originál + 4 kopie (viz čl. IV. odst. 3)

 7. přílohy žádosti projektu vč. jejich ověření (pokud je vyžadováno) a jejich počet, tj. 1 originál + 4 kopie (viz čl. IV. odst. 5 s výjimkou ustanovení čl. IV. odst. 6)


  1. sub-programu Podpora terénní sociální práce budou kontrolovány tyto formální náležitosti:

 1. termín podání (viz čl. IV. odst. 4 )

 2. použití správného formuláře žádosti (viz Příloha Metodického pokynu)

 3. vyplnění všech relevantních bodů žádosti

 4. maximální možná požadovaná částka

 5. datum, razítko organizace a podpis statutárního zástupce organizace

 6. počet kopií žádosti, tj. 1 originál + 4 kopie (viz čl. V. odst. 1)

 7. ověřenou kopii usnesení rady nebo zastupitelstva, tj. 1 originál + 4 kopie (viz čl. V. odst. 2)  1. Pokud žádost nebude splňovat všechny formální náležitosti stanovené tímto Metodickým pokynem, bude vyřazena z dalšího posuzování. Žadatel bude o vyřazení žádosti informován (elektronicky příp. písemně).

  2. Detailní obsahové posouzení žádostí provádí:

 1. V sub-programu Podpora terénních sociální práce – výběrová komise jmenovaná ředitelem kanceláře Rady.


 1. V sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků - hodnotitelé vybraní kanceláří Rady, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a na základě Pravidel pro hodnocení žádostí sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2004, které jsou přílohou tohoto Metodického pokynu.


  1. Důvody neschválení žádosti se žadateli nesdělují. Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

  2. Podané žádosti budou předběžně vyhodnoceny do 31. prosince 2003. Výsledky formálního posouzení a oficiální konečné výsledky hodnocení budou zveřejněny na internetových stránkách Úřadu vlády ČR. O poskytnutí dotací se rozhodne s ohledem na schválení státního rozpočtu do konce února 2004.
IX.

Výběrová komise sub-programu Podpory terénní sociální práce  1. Výběrovou komisi jmenuje ředitel kanceláře Rady.


  1. Členem výběrové komise může být jmenována pouze osoba starší 18 let. Člen výběrové komise nesmí být v žádném vztahu s organizací,  která projekt předložila k posouzení, neboť tím by vznikl konflikt zájmů.


  1. Členem výběrové komise je vždy jmenován zástupce kanceláře Rady pověřený koordinací programu, zástupce Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí odboru sociálních služeb.


  1. Výběrová komise má sedm členů.


  1. Předsedu výběrové komise si volí její členové na svém prvním jednání.


 • Výběrová komise je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně pěti členů. Výběrová komise rozhoduje většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.


 • Rozhodnutí výběrové komise má doporučující charakter.


 • První zasedání výběrové komise svolává ředitel kanceláře Rady (v případě dalších zasedání pouze po dohodě s předsedou výběrové komise), který se může účastnit jednání výběrové komise, ale pouze s hlasem poradním.


 • Zasedání výběrové komise jsou neveřejná.


 • Výběrová komise na svém prvním jednání schválí jednotný postup při posuzování žádostí, který předloží koordinátor programu.


 • Zápis z jednání komise zpracovává kancelář Rady.
X.

Výběrová komise sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků


 1. Výběrovou komisi jmenuje předseda Rady. 1. Výběrová komise sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků je rozhodujícím orgánem pro poskytování dotací v rámci výběrového dotačního řízení sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jejich důsledků.

 2. Komise zejména rozhoduje o výši dotace na základě výsledků formálního i odborného hodnocení.

 3. Ostatní se řídí statutem (viz příloha) a jednacím řádem výběrové komise.XI.

Poskytnutí dotace

 1. Na dotaci není právní nárok.

 2. V sub-programu Podpora terénní sociální prácevýběrová komise doporučuje Ministerstvu financí, a to vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 3. V sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků rozhoduje na základě hodnocení hodnotitelů a stanovených jednotných pravidel, která zpracuje kancelář Rady, výběrová komise. Dotaci poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 4. Finanční prostředky na aktivity realizované v rámci sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků poskytuje žadatelům na jejich účet Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace dle čl. VII Metodiky Ministerstva práce sociálních věcí pro rok 2004.

 5. Návrh na uvolnění dotací obcím ze sub-programu Podpora terénní sociální práce se stručným komentářem předkládá Ministerstvu financí ředitel kanceláře Rady. Ministerstvo financí poukáže finanční prostředky do rozpočtu dané obce prostřednictvím příslušného krajského úřadu.

 6. Námitky proti rozhodnutí o poskytnutí dotace nelze uplatnit.XII.

Odpovědnost, kontrola hospodaření s prostředky a vyúčtování dotace


 1. Příjemci dotací odpovídají za hospodárné využití dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Příjemce dotace je povinen evidovat finanční prostředky dotace v účetnictví odděleně a vést řádně účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny.


 1. Příjemce je povinen vést analytické účtování dle schváleného rozpočtu, včetně spoluúčasti na jednotlivých položkách, a v souladu se zvláštními právními předpisy a Metodickým pokynem.


 1. Kontrolu správnosti, hospodárnosti a účelovosti využití dotace provádí územní finanční orgány, Nejvyšší kontrolní úřad, kancelář Rady (provádí veřejnosprávní kontrolu věcné části realizace projektů v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů) a poskytovatel dotace. Kontrola správného využití dotace vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb.


 1. V případě sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků se postupuje podle ustanovení čl. VIII. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2004.


 1. Finanční vyúčtování sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků se řídí ustanovením čl. VII. odst. 8, 9 a čl. VIII. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2004.


 1. Vyúčtování poskytnuté dotace sub-programu Podpora terénní sociální za kalendářní rok bude provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem. (V případě nevypořádání dotací za předchozí rok nebudou žádosti obci v následujícím roce podpořeny.) Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. XIII. tohoto Metodického pokynu.
.

XIII.

Vyhodnocení realizace sub-programu Podpora terénní sociální práce

 1. Příjemci dotací provedou vyhodnocení realizace aktivit podle formuláře vypracovaného kanceláří Rady ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky (důraz bude kladen na změnu situace klientů), který bude rozeslán nejpozději 31. prosince každého roku realizace, a předloží je kanceláři Rady nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Příjemce bude čerpat údaje pro věcné vyhodnocení realizace programu z dokumentace vedené terénním(i) sociálním(i) pracovníkem(y): kontaktní knihu(y), záznamu o postupu práce s klientem (v posloupnosti: problém, strategie, dílčí řešení) a terénního deníku. Vyhodnocení musí obsahovat i údaje o celkové výši vynaložených prostředků, v členění na prostředky státního rozpočtu, prostředky rozpočtu obce a spoluúčast klientů (vzor tabulky pro finanční vyhodnocení je přílohou Metodického pokynu).
XIV.


Vyhodnocení realizace sub-programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků


 1. Příjemci dotací provedou průběžné a závěrečné vyhodnocení realizace aktivit dle požadavků vypracovaných kanceláří Rady ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzory formulářů budou příjemcům dotací zaslány elektronicky příp. písemně a také budu k dispozici na internetové stránce Úřadu vlády ČR.

  • Průběžné vyhodnocení realizace aktivit příjemci dotací zašlou nejpozději do 31. července 2004 na adresu kanceláře Rady.

  • Závěrečné vyhodnocení realizace aktivit příjemci dotací zašlou nejpozději do 31. ledna 2005 na adresu kanceláře Rady.

Toto ustanovení nezbavuje příjemce dotace povinnosti uložené Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2004 viz čl. XI. odst. 5 tohoto Metodického pokynu.


 1. V případě realizace aktivit, které mají charakter terénní sociální práce, bude v oblasti věcného vyhodnocení postupováno dle čl. XII.
XV.

Vyhodnocení programu Podpora sociální inkluze příslušníků romských komunit


Zprávu o celkovém vyhodnocení realizovaných projektů vypracuje kancelář Rady ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí. Zprávu předloží předseda Rady k informaci vládě ČR.
XVI.

Poskytování informací


 1. Informace o přidělovaných prostředcích a o jejich žadatelích budou zveřejňovány.

 2. Informace o průběhu zpracování žádostí poskytují:

 • David Beňák, telefon 296 153 169, e-mail: benak.david@vlada.cz.

 • Zdeněk Duna, telefon 296 153 126, e-mail: duna.zdenek@vlada.cz.

Osobní konzultace jsou poskytovány pouze po předchozí telefonické domluvě.


XVII.

ÚčinnostTento Metodický pokyn a jeho přílohy (mimo Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2004) nabývají účinnosti dnem 19. září 2003.


PhDr. Petr Mareš v. r.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a lidské práva a lidské zdroje

a

předseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity