Nabídka zaměstnání

10. 6. 2021 11:57

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

služební poměr na dobu určitou

Čj. 20495/2021-UVCR

Datum: 10. června 2021

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky v Úřadu vlády ČR.

Označení služebního místa: vládní rada

Obory služby: 21. Zdravotnictví a ochrana zdraví

Vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti jazyka[1]

Platová třída: 12.

Služební poměr na dobu: určitou do 31. prosince 2023

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. srpna 2021

Termín podání žádosti do: 21. června 2021

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

 

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti integrované protidrogové politiky, resp. jejich tvorba a vyhodnocování, zejména z hlediska mezinárodního kontextu a jejich vyhodnocování,
 • zpracování analýz implementace dobré praxe ze zahraničí v podmínkách ČR s ohledem na dopady na cílovou skupinu uživatelů návykových látek a srovnání výsledků se zahraničními zkušenostmi,
 • vypracovávání návrhů opatření na protidrogové politiky a jejich aktualizace v návaznosti na národní a mezinárodní výsledky monitorování a výzkumů v oblasti protidrogové politiky,
 • vypracovávání stanovisek, informačních a odborných posudků o opatřeních protidrogové politiky a dalších podkladových materiálů pro jednání vlády, pro jednání s národními a zahraničními institucemi a organizacemi, Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a dalších poradních orgány a pracovní skupiny,
 • koordinace a vyhodnocování plnění závazků vyplývajících z mezinárodních Úmluv OSN o drogách, z členství ČR v mezinárodních organizacích a v EU v oblasti protidrogové politiky,
 • spolupráce na přípravě, tvorbě, a vyhodnocení plnění zejména evropských a národních strategických dokumentů protidrogové politiky (Strategie EU v oblasti drog a její akční plán, Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním a její akční plány apod.),
 • koordinace účasti ČR v mezinárodních programech zaměřených na oblast drog a metodické vedení zástupců ČR v těchto programech,
 • účast a zastupování zájmů ČR na jednáních mezinárodních organizací a koordinace výměny informací všech rezortů se zahraničními institucemi v oblasti protidrogové politiky,
 • zajištění administrace a koordinace činnosti vybraných výborů a pracovních skupin RVKPP,
 • obsahová kontrola webových stránek RVKPP z hlediska věcné správnosti informací a jejich aktuálnosti,
 • obsahové, technické a administrativní vedení agendy,
 • plnění dalších úkolů dle zadání nadřízených.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[7] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[8].

2. splňuje požadavek stanovený služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

 1. znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[9];
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[10]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

 

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[11]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. června 2021. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, čj. 20495/2021-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[4] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[7] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[8] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[9] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[10] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, ale úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí anebo bakalářský, magisterský nebo postgraduální studijní program v zahraničí, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání v zahraničí (např. maturitní zkouška) anebo diplom nebo jiný obdobný doklad, prokazující absolvování bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studijního programu v zahraničí. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[11] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty