Aktuálně

5. 11. 2021 12:00

Výsledky jednání vlády 5. listopadu 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 922/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 879/21
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: odloženo.

3. Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
čj. 1155/21
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
čj. 1156/21
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1091/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1197/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

8. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2022
čj. 1234/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a středně-dobého výhledu na roky 2023–2024
čj. 1231/21
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

10. Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 
čj. 1214/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: odloženo.

11. Aktualizace přivaděčů vody pro komplexní řešení sucha na Rakovnicku včetně návrhu zásad pro vypořádání práv k dotčeným nemovitým věcem – II. etapa
čj. 1227/21
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Návrh zákona o hromadném řízení
čj. 1267/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
čj. 1268/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Žádost Evropské komisi ohledně možnosti zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH
čj. 1271/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Změna usnesení vlády ze dne 23. srpna 2021 č. 754 o zajištění finančních prostředků na realizaci zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021 a o zajištění financování mimořádných veterinárních opatření, mimořádných protipovodňových opatření a náhrad vzniklých v ochranném pásmu vodního zdroje vodní nádrže Švihov
čj. 1274/21
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2022 
čj. 1272/21
Předkládá: ministr zemědělství 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Změny rámcových podmínek podpory COVID-Ubytování II
čj. 1290/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Návrh využití druhé tranše prostředků REACT-EU v ČR
čj. 1291/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Pořízení aditiva AdBlue do systému státních hmotných rezerv pro potřeby Integrovaného záchranného systému
čj. 1292/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39. Zajištění efektivní obměny a spotřeby osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce pořízených do státních hmotných rezerv
čj. 1285/21
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Zpráva o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 za 3. čtvrtletí 2021
čj. 1294/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

43. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. listopadu
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

44. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb
(celé znění mimořádného opatření)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

45. Možnosti využití tzv. milostivého léta
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Integrovaný regionální operační program 2021–2027
čj. 1240/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o životním prostředí České republiky 2020
čj. 1245/21
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železnic ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
čj. 1250/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR  pro období let 2022–2026
čj. 1193/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021
čj. 1205/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na jmenování člena předsednictva a předsedy Grantové agentury České republiky
čj. 1192/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh Perspektiv rozvoje Technologické agentury České republiky v rámci systému českého výzkumu, vývoje a inovací 2021-2025 
čj. 1216/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Rekonstrukční program České republiky v regionu Blízkého východu v období 2022-2024
čj. 1233/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. 6. aktualizace dokumentace programu 134 120 Péče o národní kulturní poklad
čj. 1223/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2021
čj. 1183/21 – bod 33 schůze vlády 25. 10. 2021
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Přistoupení České republiky ke Globálnímu partnerství pro umělou inteligenci (GPAI) a poskytnutí peněžního daru do zahraničí v letech 2022 až 2024
čj. 1230/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na obeslání XXXV. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) 
čj. 1224/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Zpráva o účasti předsedy vlády na neformálním jednání hlav států a předsedů vlád EU a summitu EU – západní Balkán v Brdu pri Kranju ve Slovinské republice ve dnech 5. a 6. října 2021 
čj. 1210/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády Maďarska Viktora Orbána v České republice dne 29. září 2021
čj. 1209/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 39/21 o návrhu skupiny senátorů na zrušení části § 48 odst. 4 ve slovech „, není-li stanoveno jinak“, § 50 odst. 2 až 6 a § 51a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a § 12 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1263/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Regulace (ne)finančního partnerství v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
čj. 1278/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Zajištění propagačních předmětů a protokolárních darů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
čj. 1277/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Koncepce podpory ochrany průmyslového vlastnictví 2021-2030
čj. 1269/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Návrh na obeslání 24. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Španělsko, Madrid, 30. 11. – 3. 12. 2021)
čj. 1270/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Návrh Programového dokumentu Operačního programu Doprava 2021—2027
čj. 1288/21
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Dar Lotyšské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky
čj. 1293/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

42. Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU a Mapování sektorových agend v rámci příprav CZ PRES 2022
čj. 1280/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s dalším využitím areálu muničního skladu u Vrbětic
čj. 1241/21
Předkládá: ministr obrany

2. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
čj. 1244/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2020 
čj. 1246/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace o průběhu a výsledcích 26. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO)
čj. 1212/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Veřejná zakázka „Prediktivní model dopravy na dálnicích a vybraných silni-cích na území ČR“ realizovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
čj. 1211/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace k připravované horizontální spolupráci SÚRAO-ČGS ve smyslu § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1248/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr životního prostředí 

7. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu
čj. 1249/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Informace pro vládu ČR o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nájem nebytových prostor od Veterinární univerzity Brno pro OKTE“ v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
čj. 1198/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (60)
čj. 1203/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

10. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky názvem „Rozšíření systému OPTAVIA“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1228/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (61)
čj. 1229/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky – Obnova WAF F5 
‚čj. 1206/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

13. Informace o veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje IISSP“
čj. 1243/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

14. Informace o záměru veřejné zakázky „Poskytování služeb pro podporu výroby a personalizace karet Digitálního tachografu České republiky“
čj. 1253/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

15. Informace o veřejné zakázce „Ostraha objektů 2022-2029“
čj. 1219/21
Předkládá: ministr obrany

16. Informace o veřejné zakázce „Asanační a rekultivační opatření ve vojenských újezdech 2022–2023“
čj. 1242/21
Předkládá: ministr obrany

17. Informace o veřejné zakázce „Bezpilotní průzkumný prostředek – nákup – 1. etapa“
čj. 1251/21
Předkládá: ministr obrany

18. Informace o veřejné zakázce „Systém MILSATCOM – nákup“
čj. 1252/21
Předkládá: ministr obrany

19. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: MGB – výkup restituovaných nemovitostí 
čj. 1194/21
Předkládá: ministr kultury

20. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: Nákup speciálního nákladního automobilu Tatra T815, trojnásobný vítěz Rallye Dakar 
čj. 1195/21
Předkládá: ministr kultury

21. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: Josef Šíma (1891–1971), Portrét Louise-Denise Germainové, 1922, olej, plátno, 81 x 65 cm, signováno na napínacím rámu černě: „J Sima“
čj. 1196/21
Předkládá: ministr kultury

22. Aktualizace Rejstříku zahájených exekucí (RZE) 
čj. 1232/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

23. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1239/21
Předkládá: ministr zemědělství

24. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných  ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. října do 15. října 2021
čj. 1260/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

25. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 - Neformální Rady EU“
čj. 1275/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

26. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění tlumočnických služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 – Summit a neformální Rady EU“
čj. 1276/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

27. Čtvrtá fáze komunikační kampaně na podporu očkování proti Covid-19
čj. 1284/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

28. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: Projektová dokumentace pro provedení stavby "Revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha" (DPS) + autorský dozor
čj. 1282/21
Předkládá: ministr kultury

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie