Archiv zpráv minulých vlád

8. 2. 201715:09

Vláda schválila návrh zákona na ochranu whistleblowerů, který předložil ministr Chvojka

Vládní kabinet na svém zasedání ve středu 8. února projednal a podpořil návrh zákona přispívající k ochraně oznamovatelů (whistleblowerů), připravený v gesci ministra Jana Chvojky. Vláda se k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce zavázala ve svých programových dokumentech.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání:

Cílem návrhu zákona je navrhnout takové řešení ochrany oznamovatelů, které bude znamenat co nejmenší zásah do systematiky českého právního řádu a zároveň poskytne oznamovatelům lepší procesní postavení v případných soudních sporech se zaměstnavatelem. Opatření obsažená v návrhu zákona mají sloužit nejen k ochraně potenciálních oznamovatelů protiprávního jednání, ale hlavně k prevenci takto páchané činnosti obecně.
Vládní závazek legislativního řešení ochrany oznamovatelů je dále rozvíjen v koncepčních protikorupčních dokumentech vlády, tj. ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a v jednoletých akčních plánech boje s korupcí. Legislativní řešení ochrany oznamovatelů je v protikorupčních dokumentech vlády zakotveno jako jedno ze základních opatření v prioritní oblasti Rozvoj občanské společnosti. 
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu byl pověřen zpracováním nelegislativního materiálu „Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů“, jehož cílem byla analýza dostupných opatření a příprava návrhu legislativních řešení. Vláda tento materiál schválila svým usnesením č. 633 ze dne 11. července 2016.  Na základě schválení materiálu byl zpracován samotný návrh zákona, kterým se řeší posílení ochrany oznamovatelů v českém právním řádu, jenž je jedním z prioritních úkolů zakotvených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016. Úkol ke zpracování návrhu zákona je současně obsažen v Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.
Vláda návrh schválila.

Více k tomuto tématu:
Ministr Chvojka: Ochrana oznamovatelů potřeba je, pomůže nejen proti korupci
http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/aktualne/chvojka-ochrana-oznamovatelu-potreba-je--pomuze-nejen-proti-korupci-153369/
 

Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1006):
Cílem návrhu zákona je rozšířit seznam osob, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, o studenty v doktorském studijním programu v prezenční formě studia, kteří nepřesáhli standardní dobu studia.
Vláda zaujala k návrhu souhlasné stanovisko.

Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 37/16 o návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě:
Navrhovatelé mají za to, že zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (dále jen „zákon“) je v rozporu s principem minimalizace zásahů do základních práv, porušuje zásadu rovnosti před zákonem (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 1 Listiny), porušuje zákaz diskriminace (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 Listiny a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a je v rozporu s právem na svobodné podnikání (čl. 26 odst. 1 Listiny).
Vláda rozhodla, že nebude vstupovat do řízení před Ústavním soudem.

Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace:
V srpnu roku 2015 Výbor posuzoval 10 a 11. periodickou zprávu ČR o plnění Úmluvy. Na základě jejího projednání s delegací ČR vydal Výbor závěrečná doporučení k lepšímu plnění Úmluvy a v nich zároveň požádal o informace o naplňování doporučení obsažených v bodech 8, 18 a 22. Ty jsou obsaženy v předkládaném vyjádření.
Vyjádření obsahuje informace o činnosti veřejného ochránce práv, plánovaném rozšíření jeho pravomocí a fungování Kanceláře veřejného ochránce práv. Vyjádření rovněž popisuje změny v oblasti inklusivního vzdělávání účinné od září 2016 a formy podpory romských dětí a žáků v předškolním, základním, středním a vyšším vzdělávání. Vyjádření rovněž informuje o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob, přibližuje současnou pozici vlády k této otázce a rovněž popisuje přístup k právní pomoci v ČR, pravidla trestního stíhání a principy kontroly dodržování pravidel provádění sterilizací spolu se zajištěním zdravotní péče pro romské ženy.
Vláda vzala materiál na vědomí.