Koordinace a spolupráce

Dokumenty 1 až 10 z 19

Koordinace protidrogové politiky na národní úrovni

Realizace a koordinace české protidrogové politiky probíhá na dvou vzájemně nezastupitelných, prolínajících se a doplňujících se úrovních, na centrální úrovni a na krajské (místní) úrovni, přičemž se využívá nástrojů horizontální a vertikální koordinace.

celý text zprávy

Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Zapojení do mezinárodní spolupráce je definováno v rovině globálního vnímání problému užívání návykových látek a problémového hráčství; na jedné straně určuje optimalizaci zapojení ČR do mezinárodních a evropských aktivit a možnost podílet se na vytváření mezinárodního rámce protidrogové politiky, na straně druhé umožňuje ČR stavět na mezinárodních zkušenostech.

celý text zprávy

Mezinárodní sympozium Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí 2019

V pondělí 17. června 2019 otevřeli lékaři z Izraele a Česka na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastnily desítky českých lékařů a odborníků na oblast konopí. Sympozium probíhalo pod záštitou premiéra a v gesci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

celý text zprávy

Co v prevenci funguje - Evropská vzdělávací akademie pro preventisty v oblasti závislostí

Praha, 29. 11. 2018 – Tento týden se v Praze koná tzv. Reitox akademie věnovaná tématu prevence závislostí, které se zúčastní přes 50 zástupců evropských národních monitorovacích středisek pro drogy a závislosti sítě Reitox a nositelé rozhodovacích pravomocí v protidrogové politice a prevenci závislostí. Dvoudenní vzdělávací akademie se bude zabývat evropskou úpravou Univerzálního vzdělávacího programu prevence (Universal Prevention Curriculum, UPC) v rámci projektu UPC-Adapt podpořeného Evropskou komisí. Projekt UPC-Adapt byl zahájen v roce 2016 s cílem přizpůsobit UPC pro evropský kontext a letos se v jeho rámci testují vypracované materiály v devíti členských státech EU (Belgie, Česká republika, Německo, Estonsko, Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Polsko a Slovinsko).

celý text zprávy

Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2018

V úterý 6. listopadu 2018 se v Praze uskutečnila národní konference Alkohol a tabák v České republice, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Národní konference se účastnil ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a vedoucí kanceláře WHO v ČR Srđan Matić.

celý text zprávy

Seminář o protidrogové politice v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 25.06.2018 – Seminář pro odbornou i širokou veřejnost iniciovali a organizovali poslanci Eva Fialová a Jan Schiller ve spolupráci se sekretariátem RVKPP a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Důležitým tématem semináře bylo financování služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Dále se seminář zaměřil na negativní dopady nadužívání alkoholu, vliv hazardního hraní na bezpečnost a význam adiktologických služeb pro komunitu s důrazem na ochranu zdraví.

celý text zprávy

Local Impact Assessment (LIA) jako nástroj regulace hazardu ve městech a obcích

Praha, 14.06.2018 – Hodnocení lokálních dopadů regulace (Local Impact Assessment) je efektivní nástroj, s pomocí kterého mohou municipality (města, městské části a obce) posuzovat společenské náklady různých jevů na obyvatele v dané lokalitě v rámci povolovacího řízení. Při hodnocení záměru dojde k odhadu společenských výnosů a nákladů, na jejichž porovnání lze následně postavit rozhodnutí o povolení aktivity, včetně podmíněného povolení.

celý text zprávy

Workshop mapoval problémy adiktologických služeb v ČR

Praha, 30.05.2018 – Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádalo setkání odborníků z adiktologických služeb k výstupům projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky. Projekt je podporován z prostředků ESF – Operačního programu Zaměstnanost.

celý text zprávy

Národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2018

V úterý 15. května se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila národní konference Hazardní hraní v České republice v roce 2018, kterou pořádal sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Asociací nestátních organizací (A.N.O.).

celý text zprávy

Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s dotčenými resorty a institucemi připravil souhrnnou zprávu mapující zákonné kompetence, vývoj legislativní činnosti a intenzitu kontrol zaměřených na snížení výskytu nelegálního alkoholu v ČR v období po tzv. metanolové kauzy v roce 2012.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 19