Umělá inteligence v EU a ČR

EU iniciovala na jaře roku 2018 diskuzi na téma umělé inteligence, jejímž cílem bylo vytvořit koordinovaný a komplexní přístup všech členů EU k bezpečnému a efektivnímu rozvoji AI, beroucí v potaz rozdílnou hospodářskou strukturu členských států a z toho vyplývající rozdílné potřeby pro vývoj a zavádění nových technologií.

Celoevropská diskuze na téma AI byla zahájena v dubnu 2018 na konferenci Digitální den 2018, kde se skupina členských států EU zavázala spolupracovat na digitálním rozvoji EU a podepsala „Deklaraci k umělé inteligenci“. Koncem dubna pak vydala Evropská komise sdělení „Umělá inteligence pro Evropu“, ve kterém navrhla směr, jímž by se debata o celoevropské podpoře AI měla ubírat. Ve sdělení navrhla Evropská také vytvoření koordinovaného akčního plánu E, na jehož tvorbě plánu se podílely členské státy EU a jeho finální podoba byla zveřejněna Evropskou komisí v prosinci 2018.

Česká republika si je vědoma příležitostí a výzev, které AI přináší, a proto se aktivně zapojuje do debat na evropské úrovni a taktéž iniciuje vlastní aktivity. Ještě před vydáním sdělení Evropské komise k umělé inteligenci Česká republika společně s dalšími státy V4 zaslala Evropské komisi poziční dokument obsahující priority a preference vývoje AI v Evropě.

V druhé polovině roku 2018 vypracoval Úřad vlády ČR ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR podrobnou analýzu stavu umělé inteligence v ČR. Analýza se zaměřuje na tři klíčové oblasti AI – technologie a výzkum, socioekonomické dopady a právní a etický rámec. Analýza byla zveřejněna v prosinci 2018 a její závěry poslouží jako podklad pro další kroky na národní úrovni.

Související materiály:

 

„Memorandum o spolupráci na rozvoji umělé inteligence“

Podpis memoranda z 16. ledna 2019 podporuje spolupráci vlády ČR s Platformou pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy ČR a navazuje na klíčové dokumenty Evropské unie, zejména na Sdělení Evropské komise “Umělá inteligence pro Evropu” z dubna 2018 a na Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence z prosince 2018, kde Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU popsala osm základních priorit pro aktivity v oblasti umělé inteligence.

Úřad vlády ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se zmocněncem vlády ČR pro IT a digitalizace tímto krokem spojí své síly s Platformou pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy ČR, která zahrnuje zástupce byznysu, akademické sféry a státní správy, se bude aktivně podílet na přípravě a naplňování národní strategie pro rozvoj umělé inteligence. Česko ji má zpracovat do poloviny letošního roku. Ke vzniku národních strategií vyzvala Evropská komise členské státy EU v Koordinovaném plánu v oblasti umělé inteligence, který vydala loni v prosinci.

„Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“

Téma umělé inteligence v současnosti rezonuje na evropské úrovni a vznikají iniciativy na rozvoj a podporu umělé inteligence v rámci Evropské unie. Řada evropských zemí mapuje či již má zmapovanou situaci na národní úrovni. Česká republika nechce zůstat pozadu, a proto si Úřad vlády nechal ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR zpracovat odbornou studii s názvem Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice.“ Na zpracování studie se podíleli experti na umělou inteligenci z Technologického centra Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Studie představuje analýzu současného stavu a potenciál do budoucna ve třech oblastech. První část studie se zaměřuje na výzkumné, technologické a podnikové zázemí pro rozvoj AI v ČR. V druhé části jsou analyzovány dopady a potenciál AI se zaměřením na trh práce a vzdělávací systém. Ve třetí části se odborníci věnovali dopadům a potenciálu v oblasti práva, regulace a etiky. Klíčovou součástí analýzy jsou expertní doporučení pro zlepšení stavu v ČR ve všech třech zmíněných oblastech.

Nejdůležitější výstupy studie jsou součástí Souhrnné zprávy.

„Koordinovaný plán k umělé inteligenci“

V prosinci 2018 zveřejnila Evropská komise sdělení „Koordinovaný plán k umělé inteligenci“ (dále jen Koordinovaný plán). Komise tímto navázala na své předchozí aktivity, v nichž stanovila, aby do konce roku 2018 ve spolupráci s členskými státy vypracovala konkrétní plán pro společný přístup k rozvoji AI v EU. Koordinovaný plán je výsledkem tohoto závazku, a jeho záměrem je maximalizovat investice na evropské a národní úrovniposílit spolupráci mezi členskými státy v oblasti AI a určit hlavní směr rozvoje AI v EU.

Plán navrhuje konkrétní opatření, která povedou k pokroku a rozvoji stěžejních oblastí AI. Zaměřuje se na investice, podporu vědy a výzkumu a testování AI aplikací, talent a digitální dovednosti, etickou a regulatorní stránku nebo na využití AI ve veřejném sektoru. Zmiňovaným krokem je vybudování sítě center excelence pro odborný výzkum a vývoj nových technologií nebo sítě center pro digitální inovace, které mají primárně zprostředkovávat nové technologie malým a středním podnikům.

 „Sdělení Evropské komise „Umělá inteligence pro Evropu“

V dubnu 2018 zveřejnila Evropská komise sdělení „Umělá inteligence pro Evropu“, ve kterém navrhuje vytvoření komplexního a integrovaného přístupu Evropy k umělé inteligenci (Artificial Intelligence - AI).

EU by dle Sdělení měla reagovat na aktuální vývoj AI a měla by vytvořit celoevropskou iniciativu zaměřenou na tři pilíře:

  • zvýšení technologických a průmyslových kapacit a zavádění umělé inteligence v rámci celého hospodářství,
  • zaměření se na socio-ekonomické otázky vyvstávající v souvislosti s AI,
  • zajištění etického a právního rámce pro technologii AI.

zvýšení technologických a průmyslových kapacit a zavádění umělé inteligence v rámci celého hospodářství navrhuje Komise navýšení financování vývoje a zavádění AI, posílení výzkumných infrastruktur a zjednodušení přístupu k datům. Financování by mělo být pokryto jak z evropských zdrojů (program Horizon 2020/Horizon Europe, program Digitální Evropa, Venture EU, a), tak ze zdrojů národních a soukromých. Výzkumné infrastruktury v EU by měly být výrazně posíleny vytvořením tzv. Center pro digitální inovace pro AI.

Socio-ekonomické otázky, které vyvstávají v souvislosti s AI se týkají převážně povahy trhu práce, zvyšování produktivity práce a systému vzdělávání. AI bude přetvářet způsob, jakým se lidé vzdělávají a následně uplatňují na trhu práce. EU v této oblasti plánuje provádět detailní analýzy, publikovat expertní zprávy o dopadech AI na trh práce, vydávat doporučení a podporovat projekty zaměřené na osvojování specifických digitálních dovedností a podporu celoživotního vzdělávání.

Třetí pilíř sdělení se zabývá právními a etickými otázkami souvisejícími s AI. Evropská komise se zavázala k vytvoření etických standardů a pokynů k využívání umělé inteligence. V této souvislosti vznikla Expertní skupina na vysoké úrovni, jež sdružujíce odborníky na AI a která vytváří pokyny k etice využívání AI. V rámci sdělení EK iniciovala také vznik tzv. Evropské aliance pro umělou inteligenci, široké diskuzní platformy pro různé zájmové skupiny.

Na základě tohoto sdělení zveřejnila v prosinci 2018 Evropská komise koordinovaný akčního plán EU v oblasti umělé inteligence.

 Deklarace k umělé inteligenci

Na výzvu v oblasti umělé inteligence zareagovala většina členských států EU, která v rámci Digitálního dne v dubnu 2018 podepsala společnou Deklaraci k umělé inteligenci. Podepsání této Deklarace bylo prvním krokem ke společné spolupráci v oblasti umělé inteligence v rámci EU. Celkem 25 států, včetně České republiky, se shodlo na spolupráci při rozvoji evropské technologické a průmyslové kapacity, řešení socioekonomických aspektů přicházejících s touto novou technologií a zajištění adekvátního právního a etického rámce pro technologii umělé inteligence.

Signatáři deklarace se zavázali, že budou společně budovat komplexní a integrovaný přístup tak, aby byla navýšena evropská konkurenceschopnost a excelence výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence. V dokumentu byl kladen důraz také na to, aby člověk zůstal středem vývoje a zavádění této technologie. Podpořeny by dle dokumentu měly být sítě výzkumných center, center pro digitální inovace a měly by být vytvořeny synergie mezi již existujícími programy v rámci EU na výzkum a vývoj. Byla také podpořena myšlenka Evropské aliance pro AI jako fóra pro širokou škálu zájmových skupin, které by mohly v rámci této platformy společně diskutovat. Státy zároveň vyzvaly ke sdílení příkladů dobré praxe ve veřejné oblasti.

 Poziční dokument států V4

Umělá inteligence je jednou ze současných výzev s velkým dopadem do budoucna, na kterou je třeba reagovat. Proto  Česká republika společně s dalšími zeměmi V4 podepsala v rámci Digitálního dne, který se konal dne 10. dubna 2018 poziční dokument k umělé inteligenci. V dokumentu země V4 reagují na rostoucí zájem o oblast umělé inteligence a význam této disruptivní technologie jak pro ekonomiku, tak v oblasti socioekonomické, právní a etické. V dokumentu si státy V4 zároveň stanovují priority v této oblasti.

V rámci těchto priorit vyzývají státy V4 k tomu, aby se v souvislosti s digitalizací jako prioritou EU po roce 2020, zaměřilo soustředění na umělou inteligenci. Umělá inteligence by nemohla existovat bez dat, na kterých je trénována, a proto se text věnuje také otevírání dat tak, aby byly umožněny inovace a urychlen výzkum a vývoj umělé inteligence. Zároveň je v textu zmíněna důležitost vzdělávání a výzkumu, kybernetické bezpečnosti a důvěry v nové systémy, regulatorní stránce a také financování.

Připojené dokumenty