Elektronická podatelna

Elektronická adresa

Pro příjem elektronických podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem slouží e-mailová adresa elektronické podatelny: edesk@vlada.cz.

Ostatní elektronická podání a dotazy adresujte na e-mail posta@vlada.cz.

Elektronické podání je možné doručit také prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny adresujte na e-mail posta@vlada.cz.

Elektronická fakturace

Úřad vlády České republiky svým dodavatelům nabízí možnost zaslat daňový doklad v elektronické podobě, a to ve formátu ISDOC a ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší (§ 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a). Daňovými doklady jsou myšleny všechny dokumenty fakturačního typu včetně jejich příloh, tedy: faktura (daňový doklad), dobropis/vrubopis (opravný daňový doklad), nedaňový zálohový list a daňový zálohový list.

Zaslat elektronickou fakturu je možné datovou schránkou nebo elektronickou poštou:

  1. datovou schránkou trfaa33 (v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění)
  2. elektronickou poštou na adresu posta@vlada.cz a v případě e-mailů opatřených uznávaným elektronickým podpisem též na adresu edesk@vlada.cz.

Zavedení povinného přijímání elektronických faktur vychází z Usnesení vlády České republiky č. 265 ze dne 30. března 2016. Přijímání faktur v předepsaných formátech UN/CEFACT XML a OASIS UBL 2.1 bude spuštěno od 31.12.2018.

Osobní a poštovní doručení

Doručení elektronických dokumentů na technických nosičích je možné a to osobně nebo poštou na adrese:

Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4
118 01  PRAHA 1

Osobní doručení na podatelnu Úřadu vlády České republiky je možné v pracovních dnech od 7:30 do 16:30 hodin. Jako technický nosič elektronického podání jsou přijímána nepřepisovatelná CD a DVD média.

Technické informace

Maximální přípustná velikost jedné zprávy s elektronickým podáním zaslané na e-mailovou adresu je 20MB.

Elektronické dokumenty zaslané v příloze e-mailu nebo doručené na technických nosičích, jsou přijímány v následujících formátech: PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF, ODT, PNG, JPG, ISDOC, ISDOCX.

V případě zjištění výskytu počítačového programu nebo chybného formátu zprávy, který by mohl způsobit škodu na informačním systému, či nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM) není elektronické podání zpracováno.

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Úřadu vlády činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů

Detailní informace naleznete v příloze Seznam právních předpisů.

 

 

 

 

 

Připojené dokumenty