Důležité dokumenty

27. 12. 2018 14:25

Plán legislativních prací vlády na rok 2019

Plán legislativních prací na rok 2019 vláda schválila usnesením vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018.

Plán legislativních prací vlády vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vlády a Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022. Plán obsahuje celkem 116 legislativních úkolů. Z toho 8 věcných záměrů, 15 návrhů zákonů, 65 návrhů novel zákonů, 13 nařízení návrhů vlády a 15 návrhů novel nařízení vlády. Vláda chce předložit mimo jiné novely zákonů o podpoře výzkumu, o odpadech, o rozpočtových pravidlech, daňových zákonech, o zálohovaném výživném či záměr na rekodifikaci stavebního práva. Spolu s plánem byl předložen Výhled implementačních prací vlády na rok 2019 a další léta.

leden 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
   
 • Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh nařízení vlády o poskytování finančních prostředků na výstavbu sociálních a nájemních bytů
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předseda Správy státních hmotných rezerv
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství

únor 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • ​​Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
  Předkladatel: ministr zemědělství

březen 2019

 • Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona o hromadných žalobách
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh zákona o povinném zdravotním pojištění cizinců
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
  Spolupředkladatelé: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném zdravotním pojištění cizinců
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
  Spolupředkladatelé: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

duben 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
  Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr zemědělství

květen 2019

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
  Spolupředkladatelé: ministryně práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
  Předkladatel: ministr zdravotnictví

červen 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o odpadech
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
  Spolupředkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně některých souvisejících nařízení vlády
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
  Předkladatel: předseda Českého statistického úřadu

červenec 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti

srpen 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona o metrologii
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu

září 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona o ochraně památkového fondu
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Věcný záměr zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona o dražbách
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství

říjen 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Věcný záměr stavebního zákona
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství

listopad 2019

 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zdravotnictví

prosinec 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu
   
 • Návrh zákona o zpravodajských službách České republiky
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatelé: ředitel Bezpečnostní informační služby, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, ředitel Vojenského zpravodajství, ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o nakládání s municí
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o zbraních
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Věcný záměr zákona o účetnictví
  Předkladatel: ministryně financí
   
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Věcný záměr energetického zákona
  Předkladatel: ministryně průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie