Výbor pro zpravodajskou činnost

Vláda ČR svým usnesením ze dne 9. července 2014 č. 544 ve znění usnesení vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 48 kromě jiného schválila

 

Statut Výboru pro zpravodajskou činnost

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro zpravodajskou činnost (dále jen „Výbor”) je stálým orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky (dále jen „zpravodajské služby“) a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor samostatně nevykonává zpravodajskou činnost.

(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 3. května 2000 č. 423.

Článek 2
Činnost Výboru

(1) Výbor zabezpečuje koordinaci činnosti zpravodajských služeb a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.

(2) Výbor zejména
a) zajišťuje podklady a činnosti potřebné pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb vládou 1),
b) zabezpečuje mezirezortní koordinaci plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění bezpečnosti a obrany České republiky (dále jen „strategické zájmy České republiky“),
c) posuzuje a projednává záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany strategických zájmů České republiky,
d) posuzuje a projednává požadavky státních orgánů uplatňované v rámci zajišťování zpravodajské činnosti,
e) projednává vyhodnocení mezirezortních připomínkových řízení k materiálům vztahujícím se k zajištění nebo k výkonu zpravodajské činnosti a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu nebo ve vládě,
f) posuzuje, projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České republiky ve věcně příslušných orgánech Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropské unie,
g) zpracovává a projednává vlastní materiály v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany strategických zájmů České republiky, a podle potřeby doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu nebo ve vládě.

Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 8 členů.

(2) Předsedou Výboru je předseda vlády. Místopředsedou Výboru je místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí.

(3) Dalšími členy Výboru jsou
      a) ministr vnitra,
      b) ministryně obrany,
      c) ředitel Bezpečnostní informační služby,
      d) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace,
      e) ředitel Vojenského zpravodajství,
      f) vedoucí Úřadu vlády České republiky.


Článek 4
Předseda a členové Výboru

(1) Předseda Výboru svolává schůzi Výboru. V době jeho nepřítomnosti svolává schůzi Výboru místopředseda Výboru. Výbor se schází pravidelně, nejméně však jednou za tři měsíce a dále dle potřeby.

(2) Členem Výboru může být, nejde-li o člena vlády, pouze osoba, která je podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti držitelem platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné a je poučena 2). Člen Výboru může předsedovi Výboru v závažných situacích, týkajících se strategických zájmů České republiky, podat návrh na svolání schůze Výboru, pak se schůze svolá v nejbližším vhodném termínu.

(3) Členové Výboru se účastní všech schůzí. Ve výjimečných případech mohou být s vědomím předsedy Výboru zastoupeni pověřeným vedoucím zaměstnancem příslušného ministerstva nebo vedoucím příslušníkem zpravodajské služby. Zastupovat člena Výboru na schůzi může pouze osoba, která je podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti držitelem platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení Tajné nebo Přísně tajné a je poučena2).

 

Článek 5
Sekretariát Výboru

(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, vykonává určený organizační útvar Úřadu vlády České republiky, kterým je Oddělení specializovaných bezpečnostních agend.

(2) Sekretariát Výboru zejména
a) administrativně, odborně, organizačně a technicky zajišťuje činnost Výboru a jeho pracovních orgánů,
b) zajišťuje v rámci plnění úkolů Výboru pracovní styk s příslušnými ministerstvy, se zpravodajskými službami a s dalšími orgány veřejné moci,
c) soustřeďuje podklady pro činnost Výboru, zpracovává stanoviska pro předsedu Výboru a podklady předkládané předsedou Výboru,
d) odpovídá za splnění podmínek personální, administrativní a fyzické bezpečnosti v průběhu schůzí Výboru a schůzí jeho pracovních orgánů podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 3),
e) zajišťuje přizvání osob na schůze Výboru podle článku 6,
f) zpracovává dokumentaci ze schůzí Výboru a konečná znění usnesení Výboru a vede jejich evidenci.

(3) Za plnění úkolů sekretariátu Výboru odpovídá a jeho činnost řídí vedoucí sekretariátu Výboru, kterým je představený v čele určeného organizačního útvaru podle odstavce 1. Vedoucí sekretariátu Výboru se pravidelně zúčastňuje schůzí Výboru.


Článek 6
Externí spolupráce

(1) Výbor může na schůzi nebo k části programu schůze podle potřeby přizvat představitele ministerstev, jiných správních úřadů nebo bezpečnostních sborů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě potřeby nebo odůvodněného návrhu člena Výboru.

(2) Osoba přizvaná podle odstavce 1 musí být podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti držitelem platného osvědčení fyzické osoby stupně utajení, ve kterém probíhá schůze Výboru nebo část programu schůze, k níž je přizvána, a musí být poučena2).

Článek 7
Pracovní orgány Výboru

(1) V rámci Výboru působí stálý pracovní orgán, kterým je Společná zpravodajská skupina zřízená Bezpečnostní radou státu 4). Působnost, složení a způsob činnosti Společné zpravodajské skupiny upravuje Statut Společné zpravodajské skupiny, který schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Výbor může podle potřeby zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných ministerstev, jiných správních úřadů nebo bezpečnostních sborů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(3) Vedoucí podvýborů a vedoucí odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k projednání na schůzi Výboru.

Článek 8
Jednací řád

(1) Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Schůze Společné zpravodajské skupiny se řídí vlastním jednacím řádem, který schvaluje Výbor 5)). Podvýbory a odborné pracovní skupiny Výboru nemají vlastní jednací řád. Jednání podvýborů a odborných pracovních skupin se přiměřeně řídí jednacím řádem Výboru.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění statutu Výboru pro zpravodajskou činnost schvaluje vláda.

(2) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.

__________________________________________________________________
1) § 7 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
2) § 11 a § 54 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
4) Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 6. června 2005 č. 54 ke Standardizaci a Statutu Společné zpravodajské skupiny.
5) Článek 8 Statutu Společné zpravodajské skupiny, schváleného usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 14. srpna 2012 č. 19.
 

BRS svým usnesením ze dne 24. července 2001 č. 205 kromě jiného schválila

 

Jednací řád Výboru pro zpravodajskou činnost

Článek 1 Úvodní ustanovení
 1. Jednací řád Výboru pro zpravodajskou činnost (dále jen „Jednací řád“) je vnitřním předpisem Výboru pro zpravodajskou činnost (dále jen „Výbor“), který upravuje jednání Výboru.
 2. Jednací řád se vydává podle článku 8 Statutu Výboru, schváleného usnesením ze dne 22. srpna 2001 č. 813, v platném znění.
Článek 2 Svolání schůze Výboru
 1. Výbor se schází pravidelně v řádném termínu (nejméně však jednou za tři měsíce) a nebo mimořádně, pokud o to požádá některý člen Výboru.
 2. Na schůzi Výboru jsou písemnou pozvánkou zváni členové Výboru, případně též přizvaní představitelé ústředních správních úřadů a odborníci.
Článek 3 Průběh schůze Výboru
 1. Schůzi Výboru řídí jeho předseda. V době jeho nepřítomnosti řídí schůzi místopředseda Výboru.
 2. Výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 3. Závěry ze schůze Výboru přijímají členové hlasováním formou usnesení nebo formou návrhu pro schůzi Bezpečnostní rady státu.
 4. Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se tímto Jednacím řádem.
Článek 4 Závěrečná ustanovení
 1. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení Bezpečnostní radou státu.
 2. Ve věcech neupravených tímto Jednacím řádem se přiměřeně užije Jednací řád Bezpečnostní rady státu.
 3. Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu.
 4. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 24. července 2001.