Hodnocení dopadů regulace (RIA)

Hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“ z angl. Regulatory Impact Assessment) zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů, kterými jsou implementovány.  

RIA je trvalou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007. Prostřednictvím RIA se Vláda ČR snaží přispět k:

  • soustavnému zkvalitňování právního prostředí,
  • zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy,
  • lepší informovanosti občanů a organizací z řad odborné, profesní i zájmové veřejnosti o podobě připravované regulace formou konzultací (viz také odkaz na Databázi konzultujících organizací - DataKO),
  • lepší předvídatelnosti požadavků připravované regulace pro koncové adresáty,
  • eliminaci tvorby nové neopodstatněné nebo nadbytečně zatěžující regulace pro občany a podniky.
  • vyhodnocování účinnosti právních předpisů

Informace získané a zpracované v procesu RIA slouží jako zdůvodnění konečné podoby návrhu politik a jako informační podklad pro politické rozhodnutí o přijetí či nepřijetí návrhu právního předpisu. Metodu RIA je nutné aplikovat od samého počátku úvah o řešení vzniklého problému. Při zpracování RIA se postupuje podle vládou schválených Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace.

V ČR je RIA uplatňována u všech obecně závazných právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády, a to včetně implementace práva EU.