Národní a regionální spolupráce

29. 11. 2013 10:30

Zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích

Krajští protidrogoví koordinátoři vypracovávají každoročně výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v krajích.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004 (zprávy jsou dostupné na stránkách krajů). Souhrnná zpráva nabízí popis aktuální situace a nových trendů drogové situace v krajích (kapitola 2), souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v oblasti koordinace protidrogové politiky (kapitola 3), financování (kapitola 4) a dostupnosti služeb v oblasti závislostí (kapitola 5).

Souhrn za rok 2014

 • Vr. 2014 pokračoval vzestupný trend zneužívání fentanylu, respektive roztoku z fentanylových náplastí vPlzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Pro některé klienty vPlzeňském kraji se fentanyl stal primární drogou. Dále pokračoval trend převážně injekčního užívání léku Vendal® Retard proti bolesti, obsahujícího morfin, vJihočeském a Plzeňském kraji.
 • VPlzeňském a Královéhradeckém kraji se nově objevuje injekční užívání léku Palladone®, súčinnou látkou hydromorfon. Zneužívání opiátových léků sobsahem hydromorfonu bylo zaznamenáno také na Kolínsku a Kutnohorsku (Středočeský kraj) a vKrálovéhradeckém kraji.
 • Služby na Brněnsku, v Jihočeském, Ústeckém, Plzeňském, Zlínském a Pardubickém kraji zaznamenaly vr. 2014 výrazný nárůst počtu vydaných injekčních stříkaček.
 • Na mnoha místech vČeské republice byl zaznamenán vzrůstající trend polymorfního užívání či nahrazování pervitinu jinými látkami. Vsouvislosti strendem užívání vietnamského crystalu vKarlovarském a Plzeňském kraji dochází i ke změně vzorců užívání (častější intravenózní aplikaci – několikrát denně), což ssebou přináší zvýšená zdravotní rizika.
 • Služby různě v republice uvádí přechod klientů kméně rizikovým způsobům aplikace. Roste zájem o perorální kapsle, alobal a tzv. šňupátka (Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký, Jihomoravský kraj – Břeclavsko a Karlovarský kraj – Sokolovsko).
 • Vr. 2014 vrámci specifické intervence vprostředí nočního života realizované Společností Podané ruce o.p.s. byl udělen první Certifikát bezpečného hudebního klubu klubu Fléda
  v Brně. Certifikát je dokladem, že klub splňuje deset kritérií bezpečného clubbingu.
 • Vr. 2014 byl vHl. m. Praha zaznamenán nový fenomén, a to propojování vietnamských občanů bez přístřeší závislých na návykových látkách smajoritní společností – sdílení společně vybudovaných přístřeší a squatů, zřejmě za účelem distribuce, případně výroby nelegálních návykových látek.
 • Vsouvislosti sproblematikou přeshraničního pašování pervitinu do Německa a zapojení vietnamské komunity do drogové trestné činnosti, vyvíjí také služby pro uživatele drog aktivity zaměřené na kontaktování uživatelů drog z vietnamské komunity. Poskytovatelé služeb však naráží na uzavřenost a těžkou přístupnost této komunity.
 • V r. 2014 pokračoval v Ústeckém kraji trend pozitivních změn v zajištění koordinace protidrogové politiky. V předešlých letech byla protidrogová politika pouze součástí širších strategických dokumentů pokrývajících celkovou oblast sociální politiky nebo prevence kriminality. Vzhledem k potřebě koncepčního řešení problematiky závislostí byla začátkem r.2014 ustanovena pracovní skupina pro protidrogovou politiku, která během r. 2014 pracovala na tvorbě strategického dokumentu, Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015-2018. Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje na počátku r. 2015.
 • Vr. 2014 byl také schválen Radou Středočeského kraje navazující dokument, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015–2017, který vširším kontextu upravuje protidrogovou politiku. V současné době se zpracovává samostatný strategický dokument protidrogové politiky, a to Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2015-2018. Také vLibereckém kraji je aktuálně zpracováván Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015–2018.
 • Vr. 2014 byly Zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleny koncepční materiály protidrogové politiky hl. m. Prahy na období do roku 2020. VJihočeském kraji byla vr. 2014 schválena nová Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2015–2017, jejíž součástí je mimo jiné i Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje 2015–2017. Další strategický dokument kraje, Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015–2017, je vsoučasné době připravován.
 • Na úrovni obcí zajišťují koordinaci protidrogové politiky místní protidrogoví koordinátoři (MPK). Pozice místního protidrogového koordinátora byla vr. 2014 ustavena ve všech 22 správních obvodech hl. m. Prahy a ve 184 obcích srozšířenou působností zcelkového počtu 205. Ztoho ve 12 obcích se nejedná přímo o pozici MPK, ale o určenou kontaktní osobu pro danou problematiku. Vr.2014 nedošlo kvýrazným změnám vpočtu MPK vjednotlivých krajích. Od r. 2012 se ovšem významně snížil počet MPK ve Středočeském kraji, způvodních 24 na 18.
 • Vr. 2014 byla schválena Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období
  2015–2020 (Moravskoslezský kraj). Ve stejném kraji má vytvořený samostatný strategický dokument také město Bruntál – Plán protidrogové politiky města Bruntál na období
  2014–2015.
 • Kraj Vysočina, hl. m. Praha, Královéhradecký, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský
  a Liberecký kraj zaznamenaly využívání zákonné kompetence obcí kregulaci hazardního hraní na svém území a stím spojeným snižování počtu videoloterijních terminálů na území těchto obcí.
 • Kraje v r. 2014 vynaložily na protidrogovou politiku 173,1 mil. Kč, obce pak 60,8 mil. Kč, celkem tedy 233,9 mil. Kč. Objem výdajů z rozpočtů samospráv tak oproti roku 2013 klesl
  o cca 1mil. Kč. Do výdajů nejsou za r.2014 započítány výdaje samospráv na domovy se zvláštním režimem ve výši 7,2 mil. Kč.
 • Měřeno absolutní výší částky se na protidrogovou politiku vynaložilo ze strany samospráv
  v r.2014 nejvíce finančních prostředků v hl. m. Praze (57, 4 mil. Kč), v Moravskoslezském (30,3mil. Kč) a Jihomoravském kraji (27,1 mil. Kč).
 • Na spolufinancování protidrogové politiky v kraji z rozpočtu samospráv se obce podílí různou měrou. Jejich podíl se pohybuje od 8,5 % v Královéhradeckém kraji,11,3 % v Olomouckém kraji, nebo 12,1 % v hl. m. Praze až po 47,9 % v Moravskoslezském kraji, 50,7 %
  v Plzeňském kraji, nebo až 61,8 % v Ústeckém kraji, ve kterém obce přispívají na protidrogovou politiku významně více než kraj.
 • V r. 2014 se samosprávy podílely na financování jednotlivých oblastí protidrogové politiky následovně: záchytné stanice (74,1 mil. Kč), oblast harm reduction (73,7 mil. Kč), primární prevence (26,5 mil. Kč), rezidenční služby (20,2 mil. Kč), ambulantní služby (17,5 mil. Kč), následná péče (16,3 mil. Kč), preventivní a léčebné služby ve vězení (1,5 mil. Kč), sociální podniky (1,2 mil. Kč), koordinace, výzkum hodnocení (0,9 mil. Kč) a ostatní oblasti (2,1 mil. Kč).
 • V oblasti snižování rizik je síť služeb v České republice relativně dobře vybudovaná. Území Moravy je pokryto rovnoměrně, v každém okrese existuje kontaktní centrum či sídlo terénního programu se zázemím (výjimkou je okres Brno-venkov a Karviná), naopak v Čechách jsou tyto služby rozmístěny nerovnoměrně (Plzeňský, Středočeský, Liberecký, Královehradecký, Pardubický kraj a Kraj Vysočina).
 • Kraje spíše konstatují stabilitu relativně dobré místní dostupnosti služeb, zejména programů snižování rizik, nicméně dostupnost služeb z časového hlediska, z hlediska kapacit (personálních) a z hlediska spektra nabízených služeb je značně limitovaná. Z důvodu finančních problémů dochází k omezování jednotlivých činností a provozní doby a také ke snižování časové dotace na práci s klientem.
 • Kraje již dlouhodobě upozorňují na nedostatky v síti služeb ambulantní léčby, na jejich nerovnoměrné rozložení a poddimenzovanost. Kraje rovněž upozorňují na nízký počet psychoterapeutů, psychiatrů a dalších lékařů, kteří jsou ochotní pracovat s uživateli drog v ambulantních zdravotnických zařízeních

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty