Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Politika v oblasti závislostního chování

Politika v oblasti závislostního chování je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni zaměřených na problematiku legálních i nelegálních návykových látek a patologického hráčství. 

Jejím účelem je koordinovaným a vědeckými důkazy podloženým přístupem předcházet negativním důsledkům spojeným se závislostním chováním a snížit škody (zdravotní, sociální, ekonomické, nehmotné) působené závislostním chováním jak pro jedince, tak pro společnost, včetně dopadů na veřejné rozpočty, a posílit tak blahobyt (well-being) obyvatel ČR. Politika v oblasti závislostního chování je v ČR uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni,  ČR je však zároveň intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Politiku v oblasti závislostního chování na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Vytváří platformu pro průběžnou komunikaci s ministerstvy, s dalšími články veřejné správy a s dalšími subjekty, které se podílejí na realizaci politiky (včetně nestátních neziskových organizací a odborných společností). RVKPP předkládá vládě návrhy opatření a aktivit politiky v oblasti závislostí, koordinuje a vyhodnocuje jejich realizaci a provádí na všech úrovních kontrolu plnění úkolů vyplývajících z národní strategie pro oblast závislostí a z akčních plánů. RVKPP zajišťuje finanční prostředky na realizaci politiky v oblasti závislostí v rámci své působnosti a garantuje zabezpečení kvality programů prevence a snižování rizik závislostního chování, léčby a sociálního začleňování osob ohrožených závislostí. Pro zajištění kvalitní meziresortní a mezioborové spolupráce zřizuje RVKPP své pracovní orgány.

Za účelem zajištění spolupráce jednotlivých úrovní veřejné správy a pro koordinaci politiky v oblasti závislostního chování na regionální úrovni byly zřízeny krajské protidrogové komise a ustanovena funkce krajských a místních protidrogových koordinátorů, politika v oblasti závislostního chování je součástí krajských strategických dokumentů.

V květnu 2019 byla vládou přijata Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 (dále NSZ 2019–2027) jako klíčový koncepční dokument vlády ČR a zároveň programové vyjádření záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v české společnosti. NSZ 2019–2027 se zaměřuje prioritně na následující oblasti:

  • posílení prevence a zvýšení informovanosti,
  • zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb,
  • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty,
  • posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky,
  • nově a podrobněji se zaměří na nadužívání psychoaktivních léčivých přípravků, nadužívání moderních technologií a problematiku konopí a kanabinoidů.

Na těchto stránkách najdete informace o aktuální činnosti RVKPP, jejího sekretariátu a výborů, informace o činnosti RVKPP v předchozích letech, základní informace o dotačním řízení RVKPP, informace o certifikovaných službách a také přehled přijatých strategických dokumentů politiky v oblasti závislostního chování ČR.

Podrobnější informace pro žadatele a příjemce dotací lze nalézt na stránkách dotace-drogy.vlada.cz

Informace o situaci v oblasti užívání návykových látek či patologického hráčství v ČR pro širokou i odbornou veřejnost jsou uvedeny na stránkách Národního drogového informačního portálu drogy-info.cz, kde lze nalézt nejen výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, či výroční zprávy o hazardním hraní, ale také další odborné publikace připravované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Historie Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

V r. 1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise Dohodou o spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi osmi věcně příslušnými ministry; tím byla institucionalizovaná koordinace protidrogové politiky na úrovni vlády České republiky. V r. 2002 byla Meziresortní protidrogová komise přejmenována na Radu vlády pro  koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí mezinárodní sítě monitorovacích středisek Reitox spadajících pod Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

V r. 2007 se RVKPP rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, a to o zástupce Asociace krajů České republiky, dále o zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a o zástupce nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí. V r. 2011 se RVKPP rozšířila o dalšího člena – experta jmenovaného předsedou RVKPP.

K zcela zásadní změně došlo v r. 2014, ve kterém vláda rozhodla do dosavadní protidrogové politiky začlenit také problematiku legálních návykových látek a hazardu. Protidrogová politika ČR se tak přiřadila k moderním evropským tzv. integrovaným protidrogovým politikám, které nerozlišují mezi legálními a nelegálními drogami. V souvislosti s tím počet členů RVKPP  navýšil o další tři – ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu a Českou asociaci adiktologů.

V roce 2016 došlo k rozšíření členů RVKPP na celkový počet 19, jednak z důvodu prohlubující se mezinárodní spolupráce o ministerstvo zahraničních věcí, a také o Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, jako zástupce zaměstnavatelů osob pracujících v sociálních službách.

 

Kontaktní adresa

Úřad vlády České republiky,
sekretariát RVKPP,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
tel.: +420 224 003 860
e-mail: opk@vlada.cz

Sídlo sekretariátu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1

Základní kontakty

Mgr. Jarmila Vedralová

národní koordinátorka pro protidrogovou politiku a ředitelka sekretariátu RVKPP

tel.: +420 224 003 870

vedralova.jarmila@vlada.cz

 

Eva Špačková

asistentka ředitelky

tel.:  +420 224 003 860

GSM: +420 725 716 485

spackova.eva@vlada.cz

 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

tel.: +420 224 003 838

GSM: +420 724 192 017

mravcik.viktor@vlada.cz

 

Markéta Grygarová, DiS.

asistentka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

tel.:  +420 224 003 866

GSM: +420 725 736 356

grygarova.marketa@vlada.cz

 

Ing. Lucia Kiššová

vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

tel.: +420 224 003 816

GSM: +420 725 721 467

kissova.lucia@vlada.cz

 

 

 

Připojené dokumenty