Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Politika v oblasti závislostního chování

Politika v oblasti závislostního chování je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni zaměřených na problematiku legálních i nelegálních návykových látek a patologického hráčství. 

Jejím účelem je koordinovaným a vědeckými důkazy podloženým přístupem předcházet negativním důsledkům spojeným se závislostním chováním a snížit škody (zdravotní, sociální, ekonomické, nehmotné) působené závislostním chováním jak pro jedince, tak pro společnost, včetně dopadů na veřejné rozpočty, a posílit tak blahobyt (well-being) obyvatel ČR. Politika v oblasti závislostního chování je v ČR uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni,  ČR je však zároveň intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Politiku v oblasti závislostního chování na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP; Rada). Vytváří platformu pro průběžnou komunikaci s ministerstvy, s dalšími články veřejné správy a s dalšími subjekty, které se podílejí na realizaci politiky (včetně nestátních neziskových organizací a odborných společností). RVKPP předkládá vládě návrhy opatření a aktivit politiky v oblasti závislostí, koordinuje a vyhodnocuje jejich realizaci a provádí na všech úrovních kontrolu plnění úkolů vyplývajících z národní strategie pro oblast závislostí a z akčních plánů. RVKPP zajišťuje finanční prostředky na realizaci politiky v oblasti závislostí v rámci své působnosti a garantuje zabezpečení kvality programů prevence a snižování rizik závislostního chování, léčby a sociálního začleňování osob ohrožených závislostí. Pro zajištění kvalitní meziresortní a mezioborové spolupráce zřizuje RVKPP své pracovní orgány.

Za účelem zajištění spolupráce jednotlivých úrovní veřejné správy a pro koordinaci politiky v oblasti závislostního chování na regionální úrovni byly zřízeny krajské protidrogové komise a ustanovena funkce krajských a místních protidrogových koordinátorů, politika v oblasti závislostního chování je součástí krajských strategických dokumentů.

V květnu 2019 byla vládou přijata Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 (NSZ 2019–2027) jako klíčový koncepční dokument vlády ČR a zároveň programové vyjádření záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v české společnosti. NSZ 2019–2027 se zaměřuje prioritně na následující oblasti:

  • posílení prevence a zvýšení informovanosti,
  • zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb,
  • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty,
  • posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky,
  • nově a podrobněji se zaměří na nadužívání psychoaktivních léčivých přípravků, nadužívání moderních technologií a problematiku konopí a kanabinoidů.

 

Zdroje informací

Na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky najdete informace o jednáních Rady, jejích výborů a pracovních skupin, informace o činnosti RVKPP a jejího sekretariátu, informace o dotačním řízení, o certifikacích adiktologických služeb, a další - viz menu pod záložkou Protidrogová politika. Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním, akční plány a jejich vyhodnocení jsou zveřejňovány pod záložkou Národní strategie a akční plány. Nejnovější zprávy o situaci v oblasti závislostí jsou na této stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky zveřejněny pod záložkou Výroční zprávy a další publikace. Poprvé v r. 2021 byla zpracována Souhrnná zpráva o závislostech. Na ni navazují podrobnější tématické zprávy.

Tiskové zprávy jsou zveřejňovány pod záložkou Pro média

Na stránkách Národního drogového informačního portálu drogy-info.cz lze nalézt všechny výroční zprávy publikované od roku 2001, odborné publikace a periodikum Zaostřeno (původně Zaostřeno na drogy) - viz Seznam publikací. Stránky drogy-info.cz obsahují také Mapu pomoci s kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí a mnoho dalších informací. Rady jak omezit či ukončit závislostní chování najdete na stránkách koureni-zabiji.cz, alkohol-skodi.cz, hazardni-hrani.cz

S veřejností komunikujeme rovněž na facebookových stránkách drogy-info a vyzkum drogy-info.

 

Historie Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

V r. 1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise Dohodou o spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi osmi věcně příslušnými ministry; tím byla institucionalizovaná koordinace protidrogové politiky na úrovni vlády České republiky. V r. 2002 byla Meziresortní protidrogová komise přejmenována na Radu vlády pro  koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí mezinárodní sítě monitorovacích středisek Reitox spadajících pod Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

V r. 2007 se RVKPP rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, a to o zástupce Asociace krajů České republiky, dále o zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a o zástupce nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí. V r. 2011 se RVKPP rozšířila o dalšího člena – experta jmenovaného předsedou RVKPP.

K zcela zásadní změně došlo v r. 2014, ve kterém vláda rozhodla do dosavadní protidrogové politiky začlenit také problematiku legálních návykových látek a hazardu. Protidrogová politika ČR se tak přiřadila k moderním evropským tzv. integrovaným protidrogovým politikám, které nerozlišují mezi legálními a nelegálními drogami. V souvislosti s tím se počet členů RVKPP navýšil o další tři – ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu a Českou asociaci adiktologů.

V roce 2016 došlo k rozšíření členů RVKPP na celkový počet 19, jednak z důvodu prohlubující se mezinárodní spolupráce o ministerstvo zahraničních věcí, a také o Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, jako zástupce zaměstnavatelů osob pracujících v sociálních službách.

V roce 2020 byla RVKPP rozšířena o další 4 členy. A to o ministerstvo pro místní rozvoj, policejního prezidenta, Svaz měst a obcí ČR a zástupce pacientských organizací (RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s.).

Kontaktní adresa

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
Tel.: +420 224 003 860
E-mail: opk@vlada.cz

 

Umístění pracoviště

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (budova Ministerstva dopravy)

 

Základní kontakty

Mgr. Jindrich Vobořil 
národní koordinátor pro protidrogovou politiku
posta@vlada.cz (podatelna Úřadu vlády ČR)

 

Mgr. Kateřina Horáčková
zástupce ředitele Odboru protidrogové politiky
Tel.: +420 224 003 875
Mobil: +420 720 950 062
opk@vlada.cz 

 

Mgr. Pavla Chomynová
vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti
Tel.: +420 224 003 822
Mobil: +420 702 087 862
nms@vlada.cz

 

Eva Špačková
asistentka ředitele Odboru protidrogové politiky
Tel.: +420 224 003 860
Mobil: +420 725 716 485
opk@vlada.cz

 

 

 

 

 

 

Připojené dokumenty