Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Protidrogová politika ČR je komplexní a koordinovaný soubor opatření společnosti zaměřený na problematiku legálních i nelegálních návykových látek a patologického hráčství.  Jedná se o opatření preventivní, vzdělávací, léčebná, sociální, regulační, kontrolní a další, včetně vymáhání práva.  Jejich konečným cílem je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou užívání návykových látek a hazardní hráčství nese jak pro jednotlivé občany, tak i pro společnost jako celek.

Protidrogová politika je v ČR uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni,  ČR je však zároveň intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Protidrogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Hlavní náplní činnosti RVKPP je vytváření národní strategie protidrogové politiky a akčních plánů a koordinace v nich obsažených aktivit na meziresortní a mezioborové úrovni.  Koordinační role RVKPP je dále uplatňována – prostřednictvím sekretariátu RVKPP – v oblasti financování protidrogové politiky a služeb prevence a léčby pro uživatele návykových látek a patologické hráče a v oblasti systémů ověřování kvality těchto služeb.  

Za účelem zajištění spolupráce jednotlivých úrovní veřejné správy a pro koordinaci protidrogové politiky na regionální úrovni byly zřízeny krajské protidrogové komise a ustanovena funkce krajských a místních protidrogových koordinátorů, protidrogová politika je součástí krajských strategických dokumentů.

Na těchto stránkách najdete informace o aktuální činnosti RVKPP, jejího sekretariátu a výborů, informace o činnosti RVKPP v předchozích letech, základní informace o dotačním řízení RVKPP, informace o certifikovaných službách a také přehled přijatých strategických dokumentů protidrogové politiky ČR.

Podrobnější informace pro žadatele a příjemce dotací lze nalézt na stránkách dotace-drogy.vlada.cz

Informace o drogové situaci v ČR pro širokou i odbornou veřejnost jsou uvedeny na stránkách Národního drogového informačního portálu drogy-info.cz, kde lze nalézt nejen výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, ale také další odborné publikace připravované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Historie Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

V r. 1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise Dohodou o spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi osmi věcně příslušnými ministry; tím byla institucionalizovaná koordinace protidrogové politiky na úrovni vlády České republiky. V r. 2002 byla Meziresortní protidrogová komise přejmenována na Radu vlády pro  koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí mezinárodní sítě monitorovacích středisek Reitox.

V r. 2007 se RVKPP rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, a to o zástupce Asociace krajů České republiky (jednoho z hejtmanů nebo primátora hlavního města Prahy), dále o zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a o zástupce nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí. V r. 2011 se RVKPP rozšířila o dalšího člena – experta jmenovaného předsedou RVKPP (např. poradce předsedy vlády pro protidrogovou politiku).

K zcela zásadní změně došlo v r. 2014, ve kterém vláda rozhodla do dosavadní protidrogové politiky začlenit také problematiku legálních návykových látek a hazardu. Protidrogová politika ČR se tak přiřadila k moderním evropským tzv. integrovaným protidrogovým politikám, které nerozlišují mezi legálními a nelegálními drogami. V souvislosti s tím počet členů RVKPP  navýšil o další tři – ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu a Českou asociaci adiktologů.

V roce 2016 došlo k rozšíření členů RVKPP na celkový počet 19, jednak z důvodu prohlubující se mezinárodní spolupráce v oblasti drog a protidrogové politiky o ministerstvo zahraničních věcí, a také o Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, jako zástupce zaměstnavatelů osob pracujících v sociálních službách

Kontaktní adresa

Úřad vlády České republiky,
sekretariát RVKPP,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
tel.: +420 224 003 860
e-mail: opk@vlada.cz

Sídlo sekretariátu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1

Základní kontakty

Mgr. Jarmila Vedralová

národní koordinátorka pro protidrogovou politiku a ředitelka sekretariátu RVKPP

tel.: +420 224 003 870

vedralova.jarmila@vlada.cz

 

Eva Špačková

asistentka ředitelky

tel.:  +420 224 003 860

GSM: +420 725 716 485

spackova.eva@vlada.cz

 

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

tel.: +420 224 003 838

GSM: +420 724 192 017

mravcik.viktor@vlada.cz

 

Markéta Grygarová, DiS.

asistentka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

tel.:  +420 224 003 866

GSM: +420 725 736 356

grygarova.marketa@vlada.cz

 

Ing. Lucia Kiššová

vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

tel.: +420 224 003 816

GSM: +420 725 721 467

kissova.lucia@vlada.cz

 

 

 

Připojené dokumenty