Dotace

29. 7. 2016 17:17

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2017 k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Příjem žádostí přes webovou aplikaci je spuštěn.

Vymezení programu

Cílem poskytnutí dotace je podpořit efektivní implementaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice. V rámci programu lze podpořit následující tematické okruhy činností v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou:

 1. Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.
 2. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
 3. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.

Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tematickým okruhům činností a které jsou v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Výše dotace a výše spoluúčasti

Maximální ani minimální výše dotace není stanovena. Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu vyjma případů, kdy je žadatelem obec, kde účelová dotace může představovat až 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Vymezení žadatelů o dotaci

V rámci tematického okruhu A a B mohou o dotaci žádat:

 1. spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku
 2. ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ústav“)
 3. právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „církevní právnická osoba“)
 4. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně prospěšná společnost“)
 5. školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 6. vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

V rámci tematického okruhu C může o dotaci žádat pouze obec.

Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří byli zřízení, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti a mají alespoň jeden rok zkušenosti se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádají dotaci.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy)

 1. bankovní identifikaci účtu (tj. smlouvu s bankou nebo potvrzení banky o vedení účtu žadatele, na který má být dotace převedena)
 2. finanční výkaz (účetní závěrka – rozvaha, výsledovka a přílohy k účetní závěrce) za předcházející kalendářní rok vyjma škol a školských zařízení, vysokých škol a obcí
 3. doklad prokazující předmět činnosti, např. stanovy vyjma škol a školských zařízení, vysokých škol a obcí
 4. čestné prohlášení o podpoře v režimu de minimis vyjma obcí

V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému krycímu listu připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem.

Další podmínky poskytnutí dotace

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří vedou účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, včetně její přílohy č. 2 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení.

Hodnocení žádostí o dotaci

Došlé žádosti budou v Odboru lidských práv a ochrany menšin zaregistrovány a zároveň bude zkontrolována formální úplnost náležitostí žádostí. Poté budou žádosti předány k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Posléze žádosti s využitím expertních hodnocení projednává Komise pro hodnocení žádostí daného dotačního programu. Příslušný útvar zveřejní na svých webových stránkách[1] výsledky projednávání žádostí o dotaci Komise do 10 pracovních dnů ode dne, kdy projednávání příslušná komise dokončí. Výsledky projednání žádostí Komisí jsou podkladem pro vedoucího Úřadu k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace se zpravidla vyplácí do 31. března kalendářního roku, na který má být poskytnuta, nejdříve však po provedení předběžné řídící kontroly dané interními předpisy Úřadu.

Na dotaci není právní nárok. Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem vlády a dodržování pravidel a termínů

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna celkovým objemem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na jednotlivé dotační programy.

Proces podávání žádostí a ukončení příjmu žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobo je nutné k žádosti připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocnitelem i zmocněncem). Více viz čl. 19 a 20 Směrnice.

Včasným podáním se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2016, včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

Důvody vyřazení žádosti

Žádost bude z dotačního řízení vyřazena, pokud:

 • bude krycí list doručen po 30. září 2016. Za den doručení se považuje datum odeslání, viz předchozí odstavec;
 • bude žádost o dotaci odeslaná pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace bez odeslaného podepsaného krycího listu odpovídajícího dané žádosti;
 • žádost, která nebude kompletní, tj. bude chybět některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna.

Odesílání krycího listu

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST - Evropská charta jazyků 2017“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST - Evropská charta jazyků 2017“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

Přílohy

 • Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

 

Podávání informací

Informace o programu podává Bc. Hana Vitovská na adrese vitovska.hana@vlada.cz, tel: +420 296 153 125, mob. +420 602 541 320.

Komunikace pracoviště KRP s žadateli probíhá v určitých krocích dotačního řízení zásadně elektronicky, a to buď prostřednictvím emailových adres, nebo skrze webovou aplikaci. Proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých emailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci.

 

Doplňující informace pro žadatele

Dobrovolnictví
Dokument s názvem Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválený usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 (dále jen Zásady)[2], umožňuje v části druhé odst. 13 ústřednímu orgánu, který poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím, hodnověrným způsobem zahrnout do spolufinancování projektu i práci dobrovolníků. Tato práce dobrovolníků musí být organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Podle Zásad výši této spoluúčasti stanoví příslušný ústřední orgán. Dobrovolníky může vykazovat pouze organizace, které byla udělena akreditace dle § 6 zákona o dobrovolnické službě.

Při plánování spoluúčasti k dotaci na rok 2017 mohou žadatelé v případě zahrnutí práce dobrovolníků kalkulovat se sazbou 132 Kč/hod. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu s názvem „Informace o zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu 2017“.

Upozornění pro žadatele

Dne 1. července 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter