9. 11. 2007 14:40

16. března 2004

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 16. března 2004

Přítomni/Omluveni: viz prezenční listina

Pověření zástupci: Ing. P. Holý - KÚ kraje Vysočina (za PaedDr. M. Matějkovou)
A. Korbelová - KÚ Karlovarského kraje (za Mgr. E. Volavkovou)
D. Krouželová - KÚ Pardubického kraje (za Ing. M. Brýdla)
Bc. Z. Vočka - KÚ Olomouckého kraje (za Ing. P. Sekaninu)

Hosté: Mgr. Z. Bárta - Senát Parlamentu ČR
Mgr. P. Kalousová - Fórum dárců
D. Plachá - Svaz měst a obcí ČR
M. Svobodová - CpKP Střední Morava

Schůzi Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s regiony (dále jen "Výbor") řídila jeho předsedkyně PhDr. J. Wenigerová.


Program:
 1. Problematika uvolňování dotací pro nestátní neziskové organizace, poskytující sociální služby, v roce 2004 z rozpočtu MPSV a z účelově vázané dotace do rozpočtu krajů.

 2. Projednání návrhu pro jednání vlády "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financi".

 3. Informační blok:

 1. Iniciativa Fora dárců k zákonu o daňových asignacích

 2. Informace o přípravě materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací" podle usnesení vlády č. 807/2003 připravovaného pro jednání vlády.

 3. Informace o přípravě materiálu "Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005", připravovaného pro jednání vlády.

 1. Různé.AD 1

Problematika uvolňování dotací pro nestátní neziskové organizace, poskytující sociální služby, v roce 2004 z rozpočtu MPSV a z účelově vázané dotace do rozpočtu krajů.

Tento bod programu reagoval na aktuální situaci, která vznikla mezi NNO po ukončení výběrového řízení na dotace pro NNO na rok 2004 Ministerstvem práce a sociálních věcí. Úvodem celý problém uvedl a vysvětlil Mgr. M. Žárský, vedoucí oddělení provozu sociálních služeb MPSV. Obsah jeho vystoupení je přiložen v příloze k tomuto zápisu, kterou zpracovalo MPSV.

Poté vystoupil host na schůzi Výboru senátor Mgr. Z. Bárta a informoval přítomné o situaci v Ústeckém kraji. Hlavním nedostatkem tohoto procesu decentralizace je podle jeho názoru, že ani MPSV ani Ústecký kraj neposkytly dostatečné informace neziskovému sektoru o metodě rozdělování finančních prostředků pro NNO, poskytujících sociální služby, v roce 2004. Kraje podle jeho vyjádření nevědí, podle jaké metodiky mají své prostředky rozdělovat a NNO nevědí, jak o takové peněžní prostředky žádat. Mgr. M. Žárský odpověděl, že Asociace krajů přijala usnesení, týkající se metodiky rozdělování těchto prostředků. V této metodice je stanoveno, o jaké částky lze žádat MPSV a o jaké částky kraje.

Dále vystoupila MUDr. M. Černá, která informovala přítomné o stanovisku SKOKu, střešní organizace NNO poskytujících sociální služby. Uvedla, že v neziskovém sektoru vypukla panika, neboť NNO nevěděly, jaký bude další vývoj v přidělování dotací na sociální služby. MPSV bez komentáře pouze vyvěsilo konkrétní výsledky výběrového řízení na rok 2004 na svých internetových stránkách a upozornilo na rozdělování části dotací na úrovni krajů. Některé kraje si však ponechaly část prostředků delimitovaných MPSV v rezervě, dokud nebude jasné, jakou sumu od MPSV v souhrnu obdrží. Dále MUDr. M. Černá upozornila na dlouhodobý problém nevhodného financování sociálních služeb poskytovaných NNO formou jednoletého financování a také upozornila na problém stále ještě neexistujícího zákona o sociálních službách. Poté předsedkyně Výboru PhDr. J. Wenigerová požádala přítomné zástupce krajů, aby informovali o situaci v jednotlivých regionech.

A. Korbelová uvedla, že výběrové řízení vyhlásil Karlovarský kraj již v listopadu 2003 s termínem do konce prosince 2003. Jeho výsledky by mělo 22. dubna 2004 schválit zastupitelstvo. Kromě toho oznámila, že NNO, které neúspěšně žádaly o dotaci u MPSV, budou uspokojeny z rozpočtu kraje.

Bc. Z. Vočka uvedl, že Olomoucký kraj dostane od MPSV cca 22 mil. Kč. Zastupitelstvo pravděpodobně celou částku použije na dotace pro NNO. Dne 17. dubna 2004 má rozhodnout o konkrétních sumách.

D. Krouželová uvedla, že grantové řízení vyhlásil Pardubický kraj již v prosinci 2003 s termínem do 31. ledna 2004. Kraj dosud rozdělil 4 mil. Kč. Navrhuje se, aby tato částka byla rozšířena o delimitovaných 17 mil. Kč. Dne 25. března 2004 o tomto návrhu bude rozhodovat rada a posléze zastupitelstvo kraje.

Ing. P. Holý informoval členy Výboru, že Kraj Vysočina obdržel od MPSV částku cca 18 mil. Kč. Budou použity jen na projekty NNO, které žádaly u MPSV. O tomto problému bude zastupitelstvo jednat pravděpodobně v dubnu tohoto roku. Dále tlumočil dotaz NNO z Kraje Vysočina, zda NNO mohou kraji předložit identické projekty, které předložily MPSV a které jim MPSV vrátí. Mgr. M. Žárský odpověděl že to možné je.

PhDr. J. Wenigerová uvedla, že v Moravskoslezském kraji již výběrové řízení proběhlo a dne 8. dubna 2004 bude o problému delimitovaných prostředků jednat zastupitelstvo. V současné době existují dvě varianty řešení: buď kraj uspokojí NNO, které ho o dotaci požádaly, nebo dorovná zbývající finanční prostředky NNO, které dostaly dotaci od MPSV. NNO v Moravskoslezském kraji jsou však klidné, neboť mají jistotu, že na peněžní prostředky dostanou.

RNDr. S. Havlíček uvedl, že Jihočeský kraj vyhlásil výběrové řízení již v listopadu loňského roku. Všechny prostředky, které kraj dostane od MPSV, budou rozděleny do sociální oblasti.

MUDr. J. Drbal oznámil, že Jihomoravský kraj obdrží od MPSV celkem 39 mil. Kč. Kraj celou tuto částku použije na sociální oblast a nevíc k ní přidá cca 10 mil. Kč ze svého rozpočtu. Rada kraje bude o této otázce jednat dne 2. dubna 2004 a zastupitelstvo dne 15. dubna 2004. Do 14 dnů poté budou uzavřeny příslušné smlouvy s NNO.

Mgr. O. Kalčíková uvedla, že Plzeňský kraj dostane od MPSV celkem 19,1 mil. Kč. Z toho půjde 15,1 mil. Kč NNO, 3 mil. Kč obcím a 1 mil. Kč si kraj ponechá jako rezervu. Žádosti o dotace mohly NNO předkládat do 18. února 2004. Rada tento problém projednala dne 8. března 2004 a zastupitelstvo o den později. NNO obdrží dotaci ve třech splátkách, z nichž poslední bude poskytnuta do konce září 2004.

Ing. P. Studeník informoval, že Zlínský kraj dostane od MPSV celkem 27 mil. Kč. Výběrové řízení již bylo vyhlášeno a do konce června 2004 jistě stihnou peníze rozdělit a poukázat vybraným NNO.

Ing. E. Bartoňová uvedla, že Liberecký kraj je ve skluzu s vyhlášením výběrového řízení, nicméně počítá s tím, že podporu NNO bude poskytovat jako víceletou prostřednictvím svých fondů.

V diskusi jednotliví členové Výboru vyjádřili svůj názor, ze kterého vyplynulo, že financování NNO poskytujících služby je v současné době nevyhovující a Výbor by se tomuto tématu měl intenzivně věnovat.

Závěr:

 • Výbor ukládá svému místopředsedovi zevrubně informovat RNNO na jejím zasedání dne 18. 3. 2004 o projednané problematice a o závěrech Výboru.

 • Výbor bude v průběhu roku 2004 usilovat o změnu financování služeb NNO z veřejných rozpočtů, a to zejména důslednou decentralizací finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů.

 • Výbor žádá, aby na jeho schůzi dne 11. května 2004 byl pozván zástupce Ministerstva financí, se kterým by bylo možné projednat možnosti změny financování NNO, poskytujících veřejné služby.

 • Výbor žádá sekretariát RNNO o zpracování analýzy použití finančních prostředků v celkové výši 403 mil. Kč, které byly pro rok 2004 vyjmuty z kapitoly státního rozpočtu 313-MPSV a přesunuty do kapitoly VPS, odkud jsou přerozdělovány krajům podle určeného klíče. Tato analýza bude použita jako součást Zprávy o neziskovém sektoru v ČR, která je připravována pro vládu s termín do konce roku 2004. Výbor žádá sekretariát RNNO, aby předložil tuto analýzu na jeho schůzi nejpozději 12. 10. 2004 .AD 2

Projednání návrhu pro jednání vlády "Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financi".

PhDr. J. Wenigerová požádala Ing. P. Holého, který Výbor pro spolupráci s regiony zastupoval v pracovní skupině, která návrh připravila. Ing. P. Holý informoval přítomné zejména o problému souvisejícím s připojením krajských IS NNO k centrální databázi. V současné době se problém jeví tak, že příslušná pracoviště, mající v krajských úřadech na starosti informační služby, řeší, zda se přes systém DIS připojit přímo k centrální databázi, nebo současně vytvářet i vlastní databázi NNO v kraji a teprve poté ji připojit k centrálnímu IS NNO. Zdá se, že odbory informatiky jsou spíše nakloněny tomu poskytovat přímo údaje do centrálního IS NNO a žádné krajské databáze nevytvářet - což Ing. P. Holý zhodnotil jako nevhodné. Zástupci krajů vyjádřili svoji pochybnost o dostatečné účinnosti úkolu v návrhu usnesení, které doporučuje hejtmanům, aby se kraje k IS NNO připojily. JUDr. H. Frištenská uvedla, že vláda nemá možnost krajům nic ukládat a toto je nejsilnější způsob, jak účast krajů zajistit. MUDr. J. Drbal připomněl chystanou novelu zákona o krajích, kde by určitá povinnost krajů poskytovat informace o NNO mohla být zapracována. JUDr. H. Frištenská se obrátila na zástupce krajů, kteří přislíbili pomoc při řešení tohoto úkolu, tj. připojení se krajských DIS k centrální databázi IS NNO.

Závěr:

 • Výbor projednal Návrh na změnu provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) Ministerstva financí, připravený pro jednání vlády, souhlasí s ním a doporučuje jej k projednání RNNO na jejím zasedání dne 18. 3. 2004.

 • Členové Výboru, zastupující kraje, projednají s odpovědnými pracovišti krajských úřadů nutnost připojení IS NNO na úrovní krajů k centrálnímu IS NNO nebo alespoň poskytování informací do tohoto informačního systému.
AD 3

Informační blok:

 1. Iniciativa Fora dárců k zákonu o daňových asignacích

Předsedkyni Výboru PhDr. J. Wenigerovou požádala Mg. P. Kalousová, ředitelka Fóra dárců, o možnost informovat Výbor o připravované iniciativě směřující k přijetí zákona o daňových asignacích. Tato iniciativa asi padesáti NNO bude projednána na zasedání RNNO dne 18. března 2004 a Mgr. P. Kalousová požádala Výbor o vyjádření podpory.

Závěr:

 • Výbor byl seznámen s touto iniciativou a doporučil projednání návrhu zákona o daňových asignacích na zasedání RNNO dne 18. 3. 2004.


 1. Informace o přípravě materiálu "Zpráva o neziskovém sektoru v ČR a o spolupráci veřejné správy při podpoře nestátních neziskových organizací" podle usnesení vlády č. 807/2003 připravovaného pro jednání vlády.

JUDr. H. Frištenská informovala členy Výboru o stavu přípravy Zprávy o neziskovém sektoru v ČR. Uvedla, že v současné době na tomto úkolu pracuje pracovní skupina RNNO a Úřad vlády zadal zpracování 11 autorských studií, které pokrývají široké spektrum problémů spojených s neziskovým sektorem v ČR. Tyto studie odevzdají jejich autoři (pracovníci vědeckých institucí, vysokých škol a vybraných NNO) do 16. dubna letošního roku a poté pracovní skupina zpracuje předběžný výstup ke zprávě. Ten bude předložen k projednání Výboru dne 11. května 2004.

Závěr:

 • Výbor vzal na vědomí informaci o přípravě Zprávy o neziskovém sektoru v ČR. První výstupy, zpracované ze zadaných autorských studií, projedná Výbor na své schůzi dne 11. 5. 2003.


 1. Informace o přípravě materiálu "Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003 a návrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2005", připravovaného pro jednání vlády.

Sekretariát RNNO rozdal členům Výboru tabulku kontaktních osob z krajských úřadů, které byly doporučeny jednotlivými hejtmany, a dotazník k Rozboru financování NNO za rok 2003. JUDr. H. Frištenská informovala, že vyplněné dotazníky je potřebné odevzdat sekretariátu do 19. března 2004 a poté je dále zpracuje Centrum pro výzkum neziskového sektoru v Brně. Požádala zástupce krajů ve Výboru o pomoc při zajištění návratnosti dotazníků.

Závěr:

 • Výbor vzal na vědomí informaci o přípravě Rozboru financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů za rok 2003,.

 • Výbor projedná Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů za rok 2003 na své schůzi Výboru dne 11. května 2004.AD 4

Různé.

R. Haken upozornil na neplnění usnesení vlády č. 1232/2003 ohledně zálohových plateb NNO, která uspějí při žádosti o podporu z Evropského sociálního fondu, Ministerstvem financí.

Závěr:

 • Výbor doporučuje, aby RNNO na svém zasedání dne 18. 3. 2004 projednala jeho žádost, aby Ministerstvo financí neprodleně poskytlo informaci, jakým způsobem zohlednilo poskytování zálohových plateb pro NNO v Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve smyslu usnesení vlády č. 1232/2003.
PhDr. Jaroslava Wenigerová, v.r.
předsedkyně

Příloha:
V Praze dne 16. března 2004
Zpracoval: sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace


Příloha č.1    Příloha č.2    Příloha č.3

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter