4. 10. 2010 9:48

30. dubna 2010

Zápis ze schůze Výboru pro regiony RVNNO ze dne 30. dubna 2010

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu).

Schůzi Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídil jeho předseda Ing. R. Haken.


PROGRAM SCHŮZE

1) Zahájení

2) Informace sekretariátu RVNNO

3) Strategie udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina – příklad zpracování

4) Aktuální stav schvalování / podepisování dohod o spolupráci mezi krajskou samosprávou a neziskovým sektorem v daném kraji

5) Etický kodex člena výboru RVNNO a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace

6) Databáze neziskových organizací na národní a krajských úrovních

7) Různé


Ad 1) Zahájení

Ing. R. Haken zahájil schůzi Výboru a představil program schůze. Dále navrhl přesunout bod č. 5 za bod č. 3 programu.


Ad 2) Informace sekretariátu RVNNO

Aktuální informace ze sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“) přednesla JUDr. H. Frištenská. Ve svém vystoupení se zmínila především o novém předsedovi RVNNO, kterým se stal předseda vlády Ing. J. Fischer, CSc. Dosavadní ministr pro lidská práva a předseda RVNNO M. Kocáb byl jmenován zmocněncem vlády pro lidská práva a místopředsedou RVNNO. Příští zasedání RVNNO je naplánováno na 20. května 2010.

Dále JUDr. H. Frištenská informovala o návrzích zákonů, předložených RVNNO. Novela zákona o nadacích a nadačních fondech byla schválena Senátem Parlamentu České republiky a nyní čeká na podpis prezidenta. Pokud jí podepíše, novela nabude účinnosti dne 1. července 2010. Novela zákona o obecně prospěšných společnostech prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Úkol předložit vládě novelu zákona o veřejných sbírkách byl přidělen tehdejšímu ministrovi pro lidská práva. Pracovní skupina k této novele se už jednou sešla. Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti byl schválen Legislativní radou vlády a vláda by ho měla projednat dne 10. května 2010. Dnes odpoledne se však ještě uskuteční setkání zmocněnce vlády pro lidská práva se zástupci nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), které s věcným záměrem nesouhlasí. Sekretariát RVNNO dále připravuje Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2011. JUDr. H. Frištenská podala také informaci o přípravě Evropského roku dobrovolnické činnosti 2011. V příslušné pracovní skupině však nejsou zástupci samospráv. JUDr. H. Frištenská proto tlumočila nabídku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na spolupráci s kraji.


Ad 3) Strategie udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina – příklad zpracování

Tvorbu strategie udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina prezentoval Ing. D. Vítek ze společnosti AD VISION, s.r.o. (viz Příloha č. 2 k zápisu).

V následné diskusi Ing. T. Škaryd uvedl, že strategie byla zpracována velmi profesionálně, byla schválena radou kraje a stala se součástí strategie rozvoje kraje.

USNESENÍ:

- Výbor pro regiony doporučil, aby v jednotlivých krajích byly vypracovány strategie rozvoje neziskového sektoru jako koncepční střednědobý materiál. Součástí strategie rozvoje neziskového sektoru by měla být i databáze nestátních neziskových organizací daného kraje.

- Financování tvorby strategií rozvoje je možné z rozpočtu daného kraje, nebo prostřednictvím partnerského projektu kraje a partnerské NNO, která se bude podílet na organizačním zabezpečení zpracování strategie. Takový projekt by bylo možné uplatnit buď v rámci některých operačních programů, nebo v technické asistenci operačních programů. Vzniklé strategie by měly být zakomponovány do Programu rozvoje kraje.


Ad 5) Etický kodex člena výboru RVNNO a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace

Ing. R. Haken uvedl, že Etický kodex člena výboru RVNNO a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace (dál jen „Kodex“) už byl projednán na poslední schůzi Výboru v Pardubicích. Kodex byl však z programu zasedání RVNNO stažen, protože ho neprojednaly všechny její výbory. Kodex byl proto na program dnešní schůze zařazen znovu. Sekretariát RVNNO obdržel celkem tři návrhy na novelizaci stávajícího textu. Jejich zpracovatelé je poté členům Výboru představili.

V. Keprt ve svém vystoupení navrhl, zda by místo Kodexu nebylo lepší v podobném smyslu novelizovat statut a jednací řád RVNNO.

L. Kubový ve svém návrhu požadoval, aby se Kodex vztahoval na všechny členy, ne jen z NNO.

JUDr. H. Frištenská upozornila, že to není možné, protože zástupci např. ministerstev apod. jsou do RVNNO a jejích výborů jmenováni svými nadřízenými a jsou povinni v těchto orgánech prezentovat stanoviska organizací, které je nominovaly.

Ing. D. Žárský s tím nesouhlasil. Uvedl, že např. i on sám tady není za sebe, ale za organizaci, která ho do Výboru vyslala. JUDr. H. Frištenská však konstatovala, že při nominacích do RVNNO apod. jsou oslovovány konkrétní osoby, ne jejich organizace. Tyto osoby jsou pak v RVNNO a jejích výborech bráni jako odborníci na danou problematiku. RVNNO není parlament neziskového sektoru.

PhDr. B. Hejná uvedla, že podpis Kodexu považuje za nadbytečnou aktivitu. Chování, které je v Kodexu navrhováno, by mělo být samozřejmostí.

L. Kubový nakonec svůj návrh stáhl a navrhl, aby Výbor žádný Kodex neschvaloval. Tento návrh podpořili i PhDr. B. Hejná, V. Keprt, M. Čermák a Bc. J. Radová.

USNESENÍ:

Výbor pro regiony s takto pojatým Etickým kodexem člena výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a monitorovacích výborů, reprezentujících neziskový sektor a další nevládní organizace, nesouhlasil a navrhl, aby se etické chování člena Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a výborů zapracovalo do statutu a jednacího řádu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (Hlasování: 25 – 0 – 1).


Ad 4) Aktuální stav schvalování / podepisování dohod o spolupráci mezi krajskou samosprávou a neziskovým sektorem v daném kraji

Ing. R. Haken uvedl, že kraje, ve kterých již došlo k podpisu dohod o spolupráci, tyto dokumenty zaslaly sekretariátu RVNNO. Ing. R. Haken je následně okomentoval.

Dohoda z Ústeckého kraje má proklamativní formu, ovšem obsahuje příslib dalšího vývoje. D. Černý k tomu uvedl, že následovat budou odborné kulaté stoly.

Memorandum ze Zlínského kraje má podle Ing. R. Hakena podobnou formu. Ing. B. Fuksa konstatoval, že materiál bude předložen radě kraje dne 17. května 2010. Ke slavnostnímu podpisu by mělo dojít na valné hromadě Asociace NNO Zlínského kraje dne 21. června 2010. Návrh memoranda původně obsahoval soupis krátkodobých cílů, které však byly z materiálu staženy. Materiál však bude každoročně inovován a rozpracován.

Mgr. V. Božek označil dohodu Jihomoravského kraje přímo za smlouvu. Rada kraje ji už schválila, hledá se vhodný termín podpisu.

Ing. R. Haken označil dohodu z Libereckého kraje za rozpracovanější, stejně jako u Jihomoravského kraje.

Dohoda z kraje Vysočina byla podepsána dne 1. dubna 2010. Součástí dohody je i akční plán s uvedenými odpovědnostmi.

V Plzeňském kraji bude dohoda podepsána s pěti zastřešujícími organizacemi. Bc. J. Radová uvedla, že dohoda by měla být předložena radě kraje zhruba 20. května 2010 a k podpisu by mělo dojít dne 26. května 2010.

Ing. R. Haken dosud uzavřené dohody nijak nehodnotil, pouze je shrnul s tím, že jednotlivé kraje přistoupily k jejich uzavírání různě. Dále vyzval zástupce krajů, kde dosud k podpisu nedošlo, aby podali aktuální informace.

PhDr. B. Hejná uvedla, že na úrovni primátora bylo uspořádáno jednání, na kterém byli všichni pražští radní instruováni, aby ve svých gescích podporovali NNO. Zatím se nedaří sestavit jednotnou skupinu NNO, která by o případné dohodě s Magistrátem hlavního města Prahy jednala. PhDr. B. Hejná konstatovala, že Praha má databáze pouze těch NNO, které jsou finančně podporovány na úrovni jednotlivých radních. Magistrát jinak přebírá databáze z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí atd. a ani nemá snahu nějakou zvláštní databázi NNO vytvářet.

M. Čermák uvedl, že v Karlovarském kraji se smlouva připravuje a měla by být podepsána dne 19. května 2010.

Ke Královéhradeckému kraji uvedl Ing. R. Haken, že na příští pondělí byl přizván na radu kraje, aby o procesu uzavírání dohod informoval, spolu s představiteli místních NNO.

Bc. J. Machová uvedla, že radní Pardubického kraje Ing. P. Šilar původně nebyl příliš nakloněn uzavření dohody, nakonec však souhlasil. Dne 10. května 2010 se bude konat kulatý stůl, kde se dohodne obsah smlouvy a způsob jejího podpisu. Pravděpodobně jí podepíše více subjektů.

Mgr. P. Kluzová konstatovala, že se jim s Moravskoslezským krajem jedná těžce. Vznikla u nich krajská asociace NNO.

Mgr. H. Vykydalová uvedla, že dohoda s Unií NNO Olomouckého kraje je rámcově připravena. Budou probíhat jednání o konkrétním obsahu dohody.

R. Hanačík podal informaci o situaci ve Středočeském kraji. Příslušná radní údajně o ničem neví.

M. Čermák uvedl, že napíše dopis předsedovi Asociace krajů České republiky, ve kterém ho bude o aktuální situaci v krajích informovat.


Ad 6) Databáze neziskových organizací na národní a krajských úrovních

Ing. R. Haken uvedl, že naším cílem je propojit nově vytvářenou databázi NNO na centrální úrovni s jednotlivými databázemi na úrovni krajů.

Ing. M. Vyšín stručně informoval o jednání sekretariátu RVNNO s náměstkem ministra vnitra Ing. J. Chýlkem, MBA a poté prezentoval přehled informačních zdrojů o NNO, které jsou uvedeny na internetových stránkách RVNNO (Databáze konzultujících organizací DataKO Ministerstva vnitra, Obchodní rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob Ministerstva kultury, Seznam občanských sdružení Ministerstva vnitra, Katalog neziskovek, vedený Neziskovky.cz, o.p.s., Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu Ministerstva financí a Informační systémy NNO na Portálu veřejné správy České republiky.

Ing. R. Haken zdůraznil potřebu ucelených databází NNO na centrální i krajské úrovni, které by byly vzájemně kompatibilní.

Ing. I. Voleš uvedl, že Hospodářská komora České republiky nemá vlastní databázi svých členů, vycházejí pouze z oficiálních zdrojů.

Bc. J. Radová uvedla, že v Plzeňském kraji vzniká databáze NNO, která by měla být průběžně aktualizována.

L. Kubový navrhl novelizovat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Občanská sdružení by měla mít povinnost informovat o své aktivitě, resp. neaktivitě. Bylo by to podle něj lepší, než zákon o statusu veřejné prospěšnosti.
Ing. R. Haken uvedl, že tato problematika spadá do kompetence Výboru pro legislativu a financování. Výbor pro regiony mu může dát podnět.

L Kubový navrhl – s ohledem na to, že finanční úřady rozmístněné v regionech v působnosti bývalých okresů evidují aktivní NNO, které komunikují se státem – prověřit, proč jsou tyto údaje neveřejné a z jakého důvodu. Požádat proto příslušnou sekci na Ministerstvu financí o poskytnutí souhrnných informací z finančních úřadů příslušných okresů o tom, kolik NNO i dle způsobu založení mají v evidenci jejich okresu a v jakém stavu se nacházejí (např. ve formátu: evidujeme X aktivních, podávají přiznání či čestné prohlášení, občas reagují, vůbec neodpovídají, platí daně a jaké, v jaké výši či dluží na daních. Dále, aby tyto informace byly minimálně přístupné krajským samosprávám podobně jako údaje Českého statistického úřadu.

USNESENÍ:

- Výbor pro regiony je připraven spolupracovat na informačním systému, který by byl nosný pro celou Českou republiku i s regionálními databázemi a prostřednictvím svých odborníků je připraven konzultovat databáze v jednotlivých krajích. Při přípravě celorepublikové databáze by neměl být opomenut Spolek pro obnovu venkova České republiky.

- Výbor pro regiony navrhuje RVNNO požádat příslušnou sekci Ministerstva financí o informace a seznam NNO v jednotlivých okresech, které komunikují se státem prostřednictvím příslušných finančních úřadů.


Ad 7) Různé

Ing. M. Jemelka uvedl, že podněty z Výboru přenáší na předsednictvo Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“). Vyzval členy Výboru, aby se, uznají-li to za potřebné, obrátili na SMOČR s problémy, se kterými by jim SMOČR mohl pomoci.

Ing. R. Haken navrhl, aby téma spolupráce Výboru se SMOČR bylo zařazeno na příští schůzi Výboru.

Bc. J. Radová navrhla, aby na program příští schůze bylo zařazeno i sjednocení struktury krajských databází NNO. Dále uvedla, že Plzeňský kraj vytvořil evidenční formulář, který je na jejich internetových stránkách ke stažení. Ing. R. Haken upozornil, že obsah databáze NNO by měl být stanoven nejprve na centrální úrovni. Od té by se teprve měly odvíjet krajské databáze NNO.

L. Kubový navrhl uspořádat jednu z příštích schůzí Výboru jako videokonferenci.

Ing. R. Haken navrhl, aby se příští schůze Výboru zúčastnili zástupci slovenské rady vlády pro neziskové organizace. Dále spolu s M. Čermákem navrhli, aby se členové Výboru sešli odděleně (zvlášť zástupci NNO a zvlášť zástupci krajských samospráv) na workshopu o partnerství neziskových organizací s kraji.

USNESENÍ

- Výbor vyzve Národní síť místních akčních skupin České republiky, aby vyslala svého zástupce do Výboru.


Ing. Roman Haken, v.r.
předseda Výboru


V Praze, dne 8. června 2010
Zpracoval: Ing. Martin Vyšín
Sekretariát RVNNO


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty