8. 11. 2007 15:32

6. června 2002

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony ze dne 6. června 2002

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: RNDr. Petr Horký Nepřítomni: RNDr. Miroslav Kundrata

Ing. Eva Bartoňová Mgr. Martin Žárský

Ing. Pavel Sekanina Mgr. Olga Kalčíková

Ladislav Krajdl MUDr. Josef Drbal

Ing. Josef Kantůrek RNDr. Stanislav Havlíček

PaedDr. Martina Matějková RNDr. Yvonna Gaillyová

MUDr. Milena Černá Ing. Eduard Komárek

Doc. Ing. Jiří Marek, Csc. David Matýsek

Hosté: Mgr. Věra Lišková

Renata Kottnerová

Z celkového počtu 33 jmenovaných členů výboru bylo přítomno 17 členů - výbor byl tedy usnášeníschopný.

Všichni členové obdrželi podklady k jednání elektronickou poštou spolu s pozvánkou. V průběhu jednání byly přítomným rozdány následující materiály:

·                     Usnesení vlády č. 114/2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím, které obsahuje jednotný formulář Žádosti o poskytnutí státní dotace pro nestátní neziskovou organizaci - využívanou informačním systémem CEDR,

·                     Statut Výboru pro spolupráci s regiony,

·                     Jednací řád Rady vlády pro nestátní neziskové organizace,

·                     Podklad pro jednání, zpracovaný ICN, o.p.s.,

·                     Programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2003 a 2004,

·                     Kopie úvodní internetové stránky Ministerstva zdravotnictví.

Jednání výboru vedla náměstkyně ministra a místopředsedkyně Rady Ing. Taťana Holečková.

I.

Úvodem se představili jednotliví členové výboru a stručně popsali své vztahy a zkušenosti se spoluprací – zastupitelé s NNO a s centrálními úřady, centrální úřady s NNO a s kraji a NNO s kraji a s centrálními úřady.

            II.

Hlavním bodem jednání bylo vytipování úkolů, z nichž výbor připraví svůj plán práce do konce letošního roku. Plán práce bude předložen na příštím zasedání Rady ke schválení.

Přítomní členové výboru postupně formulovali a v diskusi prohovořili problémové okruhy, které při spolupráci nestátních neziskových organizací (NNO), krajů a resortů pokládají za nejzávažnější.

 

Závěr:

Výbor Rady pro spolupráci s regiony se rozhodl pracovat na:

a)                 obecné metodice pro spolupráci krajů, resortů a NNO (včetně modelových grantových zásad krajů),

b)                 ověření možnosti a ochoty krajů k připojení jejich informací o NNO k veřejně přístupnému informačnímu systému o NNO v systému CEDR spravovanému Ministerstvem financí a možnosti jeho následného využívání,

c)                 zpracování nabídky obsahu vzdělávání pracovníků krajských a obecních samospráv v problematice NNO a spolupráce s nimi,

d)                 prozkoumání možnosti podpory NNO při jejich zapojení do komunitního plánování na úrovni krajů,

e)                 možnostech NNO při naplňování principu Partnerství na úrovni krajů - ve spolupráci s Výborem Rady pro spolupráci s Evropskou unií,

Členové výboru začnou uvedené úkoly rozpracovávat tak, aby jim příští jednání výboru dalo podobu konkrétních aktivit v plánu práce na rok 2002 až 2003 (předpokladem je v mezičase neformální vzájemná elektronická diskuse členů).

III.

Dalším bodem programu byl návrh na předsedu výboru. Návrh výboru bude – dle statutu Rady – předložen Radě. (Předsedu výboru jmenuje a odvolává na návrh Rady předseda Rady. Předsedou výboru může být podle statutu pouze člen Rady.)

Místopředsedkyně Rady T.Holečková seznámila přítomné s názorem předsedy Rady, aby se předsedou Výboru pro spolupráci s regiony stal některý ze zástupců krajů. V diskusi někteří členové vyjádřili opačný názor – na předsedu výboru by měl být nominován zástupce NNO. Z následující diskuse vzešly dva návrhy na předsedu: 1) PhDr. J. Wenigerová, zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, 2) R. Haken, předseda Centra pro komunitní práci - Střední Morava. D. Černý navrhl, aby v souladu se statutem navrhl výbor předsedovi Rady vytvoření funkce místopředsedy výboru.

 

Závěr:

Přítomní členové výboru rozhodli hlasováním, že na funkci předsedy výboru doporučují Radě PhDr. J. Wenigerovou. Výbor dále navrhuje vytvořit funkci jeho místopředsedy, pro kterou doporučuje R. Hakena.

Ing. Taťana Holečková v. r.

náměstkyně ministra a místopředsedkyně Rady

V Praze dne 10. června 2002

Zpracovala: JUDr. Hana Frištenská

tajemnice a vedoucí sekretariátu Rady

Poznámka: členy výboru jsou kromě členů Rady vlády i další odborníci na danou problematiku. Ti neměli k dispozici všechny platné předchozí dokumenty. Přestože všechny materiály jsou dostupné na www stránce Úřadu vlády (tlačítko „Poradní a pracovní orgány vlády“), přikládáme ty základní k rozesílanému zápisu:

§         statut Rady

§         jednací řád Rady

§         statut výboru.

Všechny členy výboru žádáme, aby potvrdili příjem zápisu. Je to jediná možnost, jak ověřit, že tímto způsobem můžeme komunikovat a že není třeba rozesílat vše v papírové podobě poštou. Děkujeme. TH

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter