Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

10. 5. 2016 13:53

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Ekosystémy"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Ekosystémy", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil v pondělí 9. května 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

Strategický dokument Česká republika 2030 bude formulovat klíčové oblasti pro dlouhodobý rozvoj České republiky a naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky schválený vládou v roce 2010.

Cílem kulatého stolu bylo
  • zajistit setkání zástupců a zástupkyň z různých sektorů (státní správa a samospráva, soukromý sektor, občanský sektor, akademická obec) nad přípravou jednoho ze vstupů pro strategický dokument Česká republika 2030;
  • doplnit popis klíčové oblasti vypracovaný expertním týmem o pohled co největšího spektra klíčových aktérů;
  • ovlivnit podobu strategických cílů budoucího strategického dokumentu.

Diskusní podklad byl výsledkem práce expertního týmu. Vznikal na základě tezí k rozvoji ČR sbíraných v roce 2015. V rámci tohoto procesu byla klíčová oblast Udržitelné ekosystémy, rozdělena do pěti dílčích témat, která z diskusí vyšla jako nejvýznamnější pro dlouhodobý rozvoj ČR:

  • krajina jako ekosystém;
  • biologická rozmanitost a ekosystémové služby;
  • voda v krajině;
  • péče o půdu;
  • naléhavost ochrany klimatu.

Kulatý stůl se uskutečnil v pondělí 9. května od 15:00 do 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností. Akce proběhla ve formátu tzv. kavárny (world-café), kdy účastníci a účastnice diskutovali v malých skupinách s podporou facilitátorů.

Akce se zúčastnilo celkem 66 odborníků. Z toho veřejný sektor zastupovalo 23 účastníků, soukromý – nevládní a neziskový 13 účastníků, soukromý – ziskový 11 účastníků a akademickou obec a výzkum 19 účastníků.

Spokojenost s organizací kulatého stolu ohodnotili účastníci známkou 1,58. Možnost vyjádřit během tohoto setkání svůj názor k danému tématu ohodnotili účastníci známkou 1,16. Známkovalo se jako ve škole, tedy na škále 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Na kulatém stole byly zastoupeny tyto organizace a instituce

Veřejný sektor

Úřad vlády ČR; Ministerstvo zemědělství; Správa národního parku Šumava; Ministerstvo pro místní rozvoj; Povodí Vltavy; Výzkumný ústav vodohospodářský, v. v. i.; Povodí Moravy; Magistrát hl. m. Prahy; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.Český statistický úřad; Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo vnitra; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Ministerstvo dopravy; Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i.; Ministerstvo zahraničních věcí; Ministerstvo zdravotnictví

Nevládní a neziskový sektor

Svaz měst a obcí ČR; Glopolis; Národní síť Místních akčních skupin ČR; Agroklastr Vysočina; Česká společnost vodohospodářská; Rada seniorů; Centrum udržitelného rozvoje; Česká komora architektů; Česká sociace pro udržitelný rozvoj; Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR; Agrární komora ČR

Soukromý sektor

Ekotoxa; ZOD Hořice; Enagro s.r.o.; Asociace pro vodu ČR; B. I. D. services; Škoda auto; Agrointeg

Akademický sektor

Akademie věd ČR; Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Mendelova univerzita v Brně; Česká zemědělská univerzita; Univerzita J.E. Purkyně

Diskusní materiál zpracovaný expertním týmem naleznete v příloze.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 realizovaného s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter