Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

10. 5. 2016 13:51

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost"

Kulatý stůl ke klíčové oblasti "Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost", který je součástí přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, se uskutečnil ve čtvrtek 5. května 2016 mezi 15:00 a 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

Strategický dokument Česká republika 2030 bude formulovat klíčové oblasti pro dlouhodobý rozvoj České republiky a naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky schválený vládou v roce 2010.

Cílem kulatého stolu bylo
  • zajistit setkání zástupců a zástupkyň z různých sektorů (státní správa a samospráva, soukromý sektor, občanský sektor, akademická obec) nad přípravou jednoho ze vstupů pro strategický dokument Česká republika 2030;
  • doplnit popis klíčové oblasti vypracovaný expertním týmem o pohled co největšího spektra klíčových aktérů;
  • ovlivnit podobu strategických cílů budoucího strategického dokumentu.

Diskusní podklad byl výsledkem práce expertního týmu. Vznikal na základě tezí k rozvoji ČR sbíraných v roce 2015. V rámci tohoto procesu byla klíčová oblast Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost, rozdělena do dvou dílčích témat, která z diskusí vyšla jako nejvýznamnější pro dlouhodobý rozvoj ČR:

  • co je udržitelné vládnutí;
  • jak udržitelně vládnout v ČR?

 Udržitelný rozvoj není jen otázkou cílů, ale také problémem nástrojů či metod, jimiž se cíle dosahují. Vládnutí (governance) má tedy jak rozměr úzce obsahový, svázaný s udržením vysoké kvality života, tak rozměr procedurální. Jedná se o udržitelné vládnutí jako hodnotu pro jednotlivce a domácnosti a současně o udržitelné vládnutí jako nástroj pro dosažení obsahových cílů v jiných oblastech. Udržitelné vládnutí musí proto naplňovat dvě kritéria: musí jít o vládnutí dlouhodobě efektivní a zároveň vládnutí legitimní.

Kulatý stůl se uskutečnil ve čtvrtek 5. května 2016 od 15:00 do 19:00 v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností. Akce proběhla ve formátu tzv. kavárny (world-café), kdy účastníci a účastnice diskutovali v malých skupinách s podporou facilitátorů.

Akce se zúčastnilo celkem 46 odborníků. Z toho veřejný sektor zastupovalo 22 účastníků, soukromý – nevládní a neziskový 15 účastníků, soukromý – ziskový 2 účastníků a akademickou obec a výzkum 7 účastníků.

Spokojenost s organizací kulatého stolu ohodnotili účastníci známkou 1,35. Možnost vyjádřit během tohoto setkání svůj názor k danému tématu ohodnotili účastníci známkou 1,39. Známkovalo se jako ve škole, tedy na škále 1 – nejlepší, 5 – nejhorší.

Na kulatém stole byly zastoupeny tyto organizace a instituce

Veřejný sektor

Ministerstvo spravedlnosti; Úřad vlády ČR; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zahraničních věcí; Magistrát hl. m. Prahy; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo financí; Hasičský záchranný sbor ČR; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Finanční správa; Ministerstvo zdravotnictví; Český statistický úřad

Nevládní a neziskový sektor

Společnost pro trvale udržitelný život; Česká ženská lobby; Nesehnutí; Cesta Česka; Svaz měst a obcí ČR; New Deal for Europe; GlopolisNárodní síť zdravých měst; Platforma pro udržitelný rozvoj; Nadace ABF; European Anti Poverty Network; Sdružení tajmeníků městských a obecních úřadů ČR; Spolek pro obnovu venkova; Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Soukromý sektor

FINEP; Česká evaluační společnost

Akademícký sektor

Vysoká škola polytechnická Jihlava; Univerzita Karlova; Anglo-americká vysoká škola; Masarykova univerzita v Brně; Slezká univerzita v Opavě; Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Diskusní materiál zpracovaný expertním týmem naleznete v příloze.

Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185 realizovaného s finanční podporou Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter