Aktuality Rady vlády pro udržitelný rozvoj

4. 4. 2016 16:36

Vydání Situační zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2016

Kvalita života lidí v České republice se zlepšuje, jak je zřejmé z vývoje nejdůležitějších životních hodnot, tedy zdraví a práce. Vybrané indikátory české ekonomiky ukazují její „odlehčování“, neboť náročnost vyprodukované hodnoty na energie a materiál v trendu klesá. ČR je také zemí s vysokým využíváním odpadů a podíl jejich prostého odstraňování, tedy nerecyklace, se snižuje. Stále se však, i přes pokles emisí, nedaří mírnit znečišťování ovzduší suspendovanými částicemi (prachem), což má negativní vliv na zdraví lidí. Na jednotku HDP produkuje ČR o dvě třetiny více skleníkových plynů, než činí průměr za EU.

Vyspělost a socio-kulturní úroveň společnosti v širokém pojetí bývá ilustrována mimo jiné i faktem, jak dlouho lidé žijí, resp. jakou naději dožití mají v různé fázi svého života. V ČR za poslední zhruba čtvrtstoletí významně vzrostla tzv. střední délka života a zejména naděje dožití v relativně dobré zdravotní kondici. Muži, kterým bylo v roce 2013 65 let, měli naději, že budou žít ještě dalších téměř 16 let a z toho ve zdraví 8,5 roku, před ženami pak bylo ještě 19 let života, z toho téměř devět let života ve zdraví. Za poslední dvě desetiletí klesla v ČR úmrtnost na nejvážnější choroby v řádech desítek procent. Změnu v pojímání stárnutí české populace dokresluje skutečnost, že zaměstnanost starších lidí ve věkové skupině 55-64 let je vyšší než v EU.

Česká ekonomika vzhledem ke své struktuře s relativně vysokým podílem průmyslu generovala dlouhodobě tomu odpovídající vysokou náročnost na materiál a energie. Ta však má již téměř dvě desetiletí klesající trend, který se v případě spotřeby primární energetických zdrojů v poměru k HDP počínaje rokem 2009 zastavil. Materiálová náročnost české ekonomiky však nadále klesá.

Zatímco v základních otázkách kvality života ze sociálního a ekonomického pohledu udržitelnosti je zaznamenávám relativně příznivý vývoj, výsledky indikátorů environmentálního charakteru jsou spíše smíšené. Zatímco se daří snižovat emise plynů ohrožujících ozónovou vrstvu atmosféry, přetrvávají značné problémy se zdravotně rizikovými emisemi mikročástic PM10 do ovzduší v dýchací zóně člověka, a to téměř ve všech obcích z domácích topenišť na uhlí a ve městech především ze starších dieselových motorů bez uhlíkových filtrů v dopravě.

Zatím nemůžeme být plně spokojeni se zdravotním stavem lesů (defoliací), kvalitou povrchové vody z nadmíry sloučenin fosforu a dusičnanů, se zábory půdy, trvalým poklesem přírodě blízké vegetace a tak jako na celém světě i EU, tak i v ČR se nedaří zastavit pokles biodiverzity (druhové pestrosti) a snižování početnosti populací živočichů.

Klimatická změna je celosvětovým problémem, kdy se ČR snaží zlepšovat situaci zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie, zlepšováním energetické účinností a energetickými úsporami a snižovat tak postupně emise skleníkových plynů na obyvatele.

Situační zprávy obsahující vyhodnocení stavu a trendu udržitelného rozvoje v České republice jsou zpracovávány každé dva roky. První zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR byla předložena vládě na konci roku 2011, druhá na konci roku 2013 a třetí zpráva je předkládána vládě za rok 2015. Všechny tři zprávy navazují na tradici, která byla zavedena v souvislosti s přijetím Strategie udržitelného rozvoje ČR v roce 2004 a ke které byly postupně zpracovány Situační zprávy založené na sadě indikátorů. Díky tomu Česká republika disponuje od roku 2006 kontinuální datovou řadou vybraných indikátorů, díky nimž je možné sledovat vývoj významných společenských trendů a stav udržitelného rozvoje v České republice. Na webové stránce www.vlada.cz (záložka Pracovní a poradní orgány vlády) jsou k dispozici zprávy vydané v letech 2006, 2007, 2009, 2012, 2013 a 2016. Na tyto Situační zprávy bude v budoucnu navazovat nový indikátorový rámec připravovaný v tomto roce v rámci právě probíhající aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter