17. 12. 2018 14:58

Doporučení Národní romské platformy III pro implementaci Strategie romské integrace do roku 2020

Doporučení Národní romské platformy III pro implementaci Strategie romské integrace do roku 2020

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny realizovalo od dubna do prosince 2018 projekt „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III“ spolufinancovaný z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství.


Brožura je zpracována jako jeden z výstupů projektu, jehož cílem byla:

a) efektivní kooperace všech relevantních aktérů;

b) efektivní koordinace integračních aktivit na regionální a lokální úrovni se zvláštním zřetelem na implementaci a monitorování Strategie romské integrace do roku 2020;

c) identifikování relevantních aktérů romské integrace na regionální a místní úrovni a umožnění jejich efektivního zapojení do řešení potřeb a problémů romské menšiny, včetně jejich zapojení do implementace a monitorování Strategie romské integrace do roku 2020;

d) zmocňování Romů k proaktivnímu přístupu k řešení záležitostí týkajících se romské menšiny;

e) zvyšování povědomí Romů o Strategii romské integrace do roku 2020;

f) zviditelňování Kanceláře Rady jako Národního kontaktního místa pro integraci Romů, posílení současné implementační struktury romské integrace.

Brožura obsahuje představení všech aktivit, které byly v rámci projektu realizovány. Zároveň jsou v ní shrnuty hlavní identifikované problémy a doporučení jejich řešení, které byly formulovány během kurzů, seminářů a setkání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter